بررسی نقش اینفوگرافی در ارزیابی وب‌سایت‌ها

نویسندگان

1 گروه مدیریت؛ دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به محیط پویای امروزی و روی کار آمدن روزافزون وب‌سایت‌ها، اندیشه سنجش و ارزیابی آن‌ها نیز پدید آمده است. از طرف دیگر، کاربران وب‌سایت‌ها به‌دنبال دریافت خدمات و اطلاعات در زمان کمتر و با کیفیت و ماندگاری بالاتر هستند و دیگر صفحات راکد و ایستا را نمی‌پسندند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ملاک‌های ارزیابی وب‌سایت‌ها با تأکید بر استفاده از اینفوگرافیک (گرافیک اطلاع‌رسان) است. مدل ارائه‌شده در این پژوهش با استفاده از نمونه 311 تایی از کاربران برخی وب‌سایت‌های پربازدید ایرانی و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از معادلات ساختاری برازش‌شده نشان داد که: 1) اینفوگرافیک به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی وب‌سایت بر کیفیت وب‌سایت، رضایت‌مندی کاربر از وب‌سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب‌سایت تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ 2) کیفیت وب‌سایت تأثیر مثبت و معناری بر رضایت‌مندی کاربر از وب‌سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب‌سایت دارد؛ 3) رضایت‌مندی کاربر از وب‌سایت سبب تمایل او به بازگشت مجدد به وب‌سایت می‌شود؛ و 4) رضایت‌مندی کاربر از وب‌سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب‌سایت تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد و وفاداری کاربران نسبت به وب‌سایت دارد. افراد و مؤسساتی که قصد استفاده از وب‌سایت را به‌عنوان ابزار ارائه کالا و خدمات باکیفیت‌تر دارند، می‌توانند بر اساس نتایج این مقاله، میزان رضایت کاربران اینترنتی خود و همچنین، میزان تعهد و وفاداری آنان را نسبت به وب‌سایت‌ها افزایش داده و زمینه‌های بازگشت مجددشان را فراهم کنند. همچنین، نتایج این مقاله می‌تواند به‌صورت یک چک‌لیست برای ارزیابی وب‌سایت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of infographics in evaluating websites

نویسندگان [English]

  • Mina Ranjbarfard 1
  • Mansoureh kheiri 2
1
2
چکیده [English]

Due to the dynamic environment of today and the increasing number of websites, their assessment and evaluation has also arisen. On the other hand, Website users do not like static pages and are looking for ones that can transfer more information in less time. In this regard, the purpose of the present study is to evaluate the criteria for evaluating websites with emphasis on the use of infographic. The model presented in this study was validated using a sample of 311 users from some of the most popular Iranian websites and partial least squares method (PLS). The findings of the fitted structural equations showed that: 1) infographic is one of the components of website evaluation that has a positive and significant effect on website quality, user satisfaction from website and its desire to return to website; 2) the quality of the website has a positive effect on the user’s satisfaction and their eagerness to get back to the website; 3) satisfaction of the users from the website motivates them to get back to the website; 4) satisfaction of the users from the website and their eagerness to get back to the website has a positive effect on the commitment and loyalty of users to the website

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website evaluation
  • Info graphics
  • User satisfaction from the Web site
  • User's desire to get back to the Web site
  • and User loyalty to the Web sit