هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها

نویسندگان

1 ؛ دانشگاه تهران؛ کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی؛ اداره کل استان کرمانشاه؛ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) ایرانداک(

چکیده

هستی‏‌شناسی و برچسب‏‌زنی اجتماعی، شیوه‏‌های نوین سازماندهی، بازنمون و اشتراک دانش در محیط الکترونیکی هستند که علی‌رغم تفاوت‌‏هایی که با یکدیگر دارند، می‏‌توانند به ارتقای یکدیگر کمک کنند. هدف پژوهش حاضر شرح روابط و کاربردهای این دو در پیوند با یکدیگر است. مطالعه حاضر با رویکرد کتابخانه‌‏ای و مفهومی نگارش شده است. اطلاعات لازم با استفاده از بررسی و مطالعه منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی موجود در کتابخانه‏‌ها، اینترنت و پایگاه‏‌های اطلاعاتی ‌فارسی و انگلیسی گردآوری شد. اگرچه جایگاه برچسب‏ها در مبحث وب 2/0 و جایگاه هستی‏‌شناسی‏‌ها در مبحث وب معنایی است، اما می‌‏توان از برچسب‌‏ها در وب معنایی و از هستی‏‌شناسی‏‌ها در وب 2/0 بهره گرفت. استفاده از هستی‏‌شناسی در وب 2/0، ایجاد ساختار معنایی و رفع نقص‏‌ها و ضعف‏‌های آن را در سازماندهی و بازیابی به‌دنبال دارد که ناشی از دشواری‌‏های مربوط به کاربران، واژگان و همچنین، ضعف‏‌های سیستم در برچسب‏‌زنی در وب 2/0 است. استفاده از برچسب‏‌ها در هستی‏‌شناسی نیز به‌روز شدن، کاربردی‌‏تر‌شدن و پذیرش آن را در جامعه کاربران در پی دارد که نبود یا کمبود این موارد به‌دلیل کم‏‌توجهی هستی‏‌شناسی به کاربران نهایی و به‏روز نبودن متون و منابع مورد استفاده در ایجاد هستی‏‌شناسی‏‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontologies and Social Tagging: Relationships and Applications

نویسندگان [English]

  • Shiva Yari 1
  • Mulluk alsadat Hosseini Beheshti 2
1
2
چکیده [English]

 Ontology and social tagging, despite the differences they have with each other, are the new ways of organizing, representing and sharing knowledge in the electronic environment and can help promote each other. The aim of this research is to describe the relationships and applications of these two in conjunction with each other. The present study is written with a library and conceptual approach. Necessary information was gathered using the study of printed and electronic information resources available in libraries, the Internet, and Persian and English databases. Although the position of tags is in Web 2.0 and the ontology position is in Semantic Web 2.0, but we can use tags in the semantic web and ontologies in Web 2.0. The use of ontology in Web 2.0 causes creation of semantic structure and fixes its defects and weaknesses in organizing and retrieving that resulting from difficulties related to users, vocabulary as well as system weaknesses in the tagging in Web 2.0. The use of tags in ontology, also, causes updating, making them more functional and accepting them in the user community. The lack or deficiency of these is due to the lack of attention paid to end users by ontology and also the literature and resources used to create ontologies are not up to date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • Social tagging
  • Semantic Web
  • Web 2.0
  • Relationships and Applications