دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 99، آذر 1398 
شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند

صفحه 141-172

10.35050/JIPM010.2019.005

احمد شعبانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی