دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 101، خرداد 1399 
استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات

صفحه 663-692

10.35050/JIPM010.2020.035

آمنه سلیمانی ده دیوان؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ عادل سلیمانی نژاد