چالش‌های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه‌های دولتی بهره‌بردار از رویکرد رایانش ابری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده مدیریت و حسابداری؛ گروه مدیریت صنعتی؛ تهران، ایران؛

2 دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده مدیریت و حسابداری؛ گروه مدیریت صنعتی؛ تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی مالکاشتر؛ مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر؛

4 دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده مدیریت و حسابداری؛ تهران، ایران

چکیده

در دوره کنونی، سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات روزبروز افزایش یافته و موضوع حکمرانی فناوری اطلاعات و همراستایی استراتژیک بین اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین رشد چشم‌گیر رویکرد رایانش ابری و چالش‌های حکمرانی مرتبط با آن، مدیران کسب و کار را با مسئله چند بعدی برای حکمرانی فناوری اطلاعات مواجه کرده است. یکی از ابعاد پیچیدگی فوق، وابستگی حکمرانی رایانش ابری به زمینه، بافت و ماهیت سازمان است و از این‌رو در این مقاله چالش‌های بنگاه‌های تولیدی دولتی به عنوان یکی از بازیگران زیست‌بوم صنعتی و اقتصادی کشور در بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات خود مبتنی بر رویکرد رایانش ابری با بهره‌گیری از نظرات 94 خبره با ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 18 چالش اساسی در 9 محور وجود دارد که محورهای فرهنگی، هدایت و راهبرد مهم‌ترین محورهای چالش‌برانگیز در مسیر تحقق اهداف حکمرانی رایانش ابری و چالش‌های پنهان‌کاری و عدم شفافیت بنگاه‌های دولتی، عدم آشنایی مدیران فناوری اطلاعات با کسب و کار بنگاه، امنیت اطلاعات، مناسب‌سازی نشدن چارچوب‌های حکمرانی موجود و عدم اعتقاد مدیران کسب و کار به جایگاه راهبردی و اثرگذار فناوری اطلاعات در تحقق اهداف بنگاه، پنج چالش مهم این بنگاه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IT Governance Restructuring Challenges in Cloud Computing Utilizing Governmental Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Kamran Feizi 2
  • Sayed Gholam hasan Tabatabaei 3
  • Mostafa Tamtaji 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Todays, Investments on Information Technology is increasing day to day and IT Governance and strategic alignment between Business and IT Goals has been more important than to the past. Also. Business manager have been faced with IT governance multi-dimensional issue, due to salient growth of cloud computing and its governance challenges. Context and nature dependency of Cloud computing governance is one of the above complexity dimensions. Therefore, in this research, governmental enterprises challenges, as a one of the actors of country economic and industrial ecosystem, identified and prioritized, with using 94 experts comments by questionnaire and interview techniques.
Finding of this research demonstrate that there are 18 fundamental challenges at 9 domain. Culture, direction and strategy are the most important challenging domains in cloud computing governance objectives achieving process and lack of transparency in governmental enterprises, lack of business knowledge of IT managers, information security,  lack of tailored governance frameworks and lack of believe to IT  strategic role by business managers, are 5 top challenges in governmental enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology Governance
  • cloud computing
  • Governmental Enterprises