مطالعه‌‎ای در باب گرایش‎‌‌های اخلاقی متخصصان علم اطلاعات در موقعیت‎‌‌های دشوار

نویسنده

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران، ایران

چکیده

در مطالعـات اخـلاق حرفـه‌ای در علـم اطلاعـات، تمرکـز همـواره روی تعامـلات متخصـص بـا کاربـر بـوده و تعامـلات بیـن خـود متخصصـان و روابـط آنهـا بـا همـکاران فرادسـت و فرودسـت چنـدان مـد نظـر نبـوده اسـت. همچنیـن، اســتانداردها و آیین‌نامه‌هــا همیشــه قاعده‌گــرا بــوده و پژوهش‌هــا نیــز عمومــاً بــه بررسـی و ارزیابـی گروهـی از قواعـد اخلاقـی بیـن متخصصـان پرداختـه و در اکثر اوقــات نحــوۀ کنــش و تعامــل در تنگناهــا و دوراهی‌هــا و موقعیت‌هــای دشــوار بررســی نشــده اســت، حــال آنکــه جهت‌گیری‌هــای اخلاقــی دقیقــاً خــود را در موقعیت‌هـای دشـوار نشـان می‌دهنـد. در ایـن پژوهـش سـعی شـده گرایش‌هـای ِ خودآیینــی و دگرآیینــی اخلاقــی (کانتــی، رالــزی، ســندلی و مک‌اینتایــری) متخصصــان علــم اطلاعــات بررســی شــود تــا ضمــن ترســیم چشــم‌انداز تحــول حرفــه‌ای، بازاندیشــی و درخودنگــری را برانگیــزد. بدین‌منظــور، 406نفــر از کارکنـان متخصـص شـاغل در نهـاد کتابخانه‌هـای عمومـی بـه تصـادف انتخـاب شــد و موقعیت‌هــای دشــوار اخلاقــی توســط آن‌هــا خوانــده و تکمیــل گردیــد. نتایــج نشــان داد کــه متخصصــان، گرایش‌هــای اخلاقــی دگرآییــن دارنــد و دگرآیینــی آنهــا بیشــتر از نــوع رالــزی اســت. همچنیــن، بــا افزایــش ســن، گرایش‌هــای دگرآییــن کاهــش می‌یابــد و ایــن مطابــق بــا پیشبینــی «کلبــرگ» در مراحــل رشــد اخلاقــی اســت. همچنیــن، دو عامــل دگرآیینــی «رالــزی» و خودآیینــی «مک‌اینتایــری» در شــکل‌گیری گرایــش اخلاقــی متخصصــان نقــش عمــده داشــتند. دگرآیینــی «رالــزی» تبعیــت سفت‌وســخت و صــوری از قواعــدبیرونــی (عرفــی، کشــوری، دینــی، ســازمانی و هــر قاعــدهای بیــرون از فطــرت اخلاقــی خــود انســان) را می‌رســاند و بــا وجــود آن، تأمــل اخلاقــی و عمــل بــر اســاس حــس اخــلاق درونــی بــا قبــول مســئولیت فــردی چیــزی حاشــیه‌ای خواهــد بــود. وجــود ایــن نگــرش غالــب می‌توانــد نگرانی‌هایــی را دربــارۀ پذیــرش نامتأملانــۀ قواعــد تحمیلـی، پذیـرش الگوهـای نئولیبـرال غالـب در تولیـد و توزیـع ثـروت (از جملـه اطلاعـات،) و قـرارگرفتــن در چارچوب‌هــای بســته و پذیــرش منفعــل الگوهــا و چارچوب‌هــای بیرونــی را ایجــاد کنــد

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Moral Tendencies of Information Professionals by Problematic Ethical Dilemmas

نویسنده [English]

  • Mahdi Shaghaghi
چکیده [English]

Professional ethics studies in information science usually concentrate on users and dominantly forget ethical relationships of colleagues, superiors and subordinates in organizational hierarchy. Besides, ethical standards or guidelines and also researches on professional ethics in information science always adhere general principles rather than close focus on ethical dilemmas, whereas moral details become apparent in ethical dilemmas. In this research I tried to investigate moral autonomy and heteronomy (Kantian, Rawlsian, Sandelian, and McIntyrian autonomy and heteronomy) of information professionals, working in Iran Public Libraries Foundation (IPLF) as a trial to provide an approach to professional self-reflection and evaluation. For this reason, 406 number of mentioned professionals (n=406) were chosen randomly from 704 selective reading advisors (p=704) of IPLF for responding ethical dilemmas. Findings showed that heteronomous tendency is dominant among professionals and their heteronomy is prominently Rawlsian. Also, their heteronomous tendencies reduce by increase in their age and this is a proof to the Kohlberg’s stages of moral development. Moreover, results of structural equation modeling suggested that Rawlsian heteronomy and McIntyrian autonomy are prominent in the formation of professional’s moral tendency but Rawlsian heteronomy is obviously powerful than McIntyrian autonomy. Rawlsian heteronomy denotes stiff and formal adherence of external rules (religious, national, conventional, organizational and so on) and in this stance, ethical reflection and act on the basis of internal moral sense with responsible acceptance of its ramifications goes away as a marginal stance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Dilemma
  • Moral Tendency
  • Heteronomy
  • Autonomy
  • Information Professionals