استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران؛ تهران، ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران؛

چکیده

محققان در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر و الزامات مورد نیاز برای استفاده مجدد از داده‌­های پژوهشی در بین پژوهشگران ایرانی هستند. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در دو مرحله انجام گرفت، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای متون، عناصر اولیه استخراج شد اما با توجه به بومی نبودن عوامل مستخرج، به وسیله­‌ی مصاحبه­‌ی نیمه‌­ساختاریافته، از نظر خبرگان استفاده شد. جامعه آماری در مرحله اول، شامل پژوهش­‌های انجام شده در حوزه استفاده مجدد در پایگاه­‌های اطلاعاتی معتبر است. جامعه آماری مرحله دوم پژوهشگرانی بودند که با بحث استفاده مجدد از داده‌­های پژوهشی آشنایی داشتند. مصاحبه­‌ها با استفاده از نمونه­‌گیری هدفمند شروع شد سپس با استفاده از استراتژی گلوله برفی و نمونه­‌گیری مبتنی بر معرفی مشارکت‌­کننده ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده­‌ها، در مرحله اول متون و منابع و در مرحله دوم مصاحبه­‌ی نیمه‌­ساختاریافته است و در نهایت داده­‌ها با نرم افزار مکس.کیو.دا تجزیه و تحلیل شدند. کدها و مقوله­‌هایی در نتیجۀ تحلیل محتوای متون و مصاحبه با خبرگان شناسایی و در نهایت در  ذیلِ سه بعد اصلیِ عوامل انسانی، عوامل سازمانی و زیرساخت‌­ها دسته­‌بندی شدند. سپس مولفه­‌های هر بعد مشخص و در پایان پیشنهاداتی برای به کارگیری استفاده مجدد از داده­‌های پژوهشی موجود در ایران مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reuse of Research Data in Iran: Elements and Requirements

نویسندگان [English]

  • Ameneh soleimani 1
  • Fatima Fahimnia 1
  • Nader Naghshineh 1
  • Adel Soleimani Nezhad 2
1
2
چکیده [English]

This paper attempts to identify the elements and requirements for reuse of research data among researchers in Iran.
The present study is qualitative research. This research was carried out in two stages. At first, Initial elements were extracted by reviewing and analyzing the content of the texts, but due to the fact that the extracted factors were not native, we used semi-structured interview. The statistical population in the first stage includes articles about reuse in PubMed, Scopus, Science direct and ProQuest databases. The statistical population of the second phase was researchers who were familiar with the reuse of research data. The interviews began using targeted sampling and continued using snowball strategy and sampling based on the introduction of the contributors. The data gathering tool was a semi-structured interview and data were analyzed by MaxQDA software.
As a result of analyzing the content of the literature and interviews, the main elements of reuse of research data were identified in three main dimensions: human factors, organizational factors and infrastructures.
The components of each dimension were identified and, at the end, suggestions were made to reuse existing data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Reuse
  • Research data
  • Research Data Reuse
  • Repositories