تحلیل کیفی ابعاد و چارچوب‌ معماری پایگاه‌ سایول از نظر تحلیل، پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهش‌ها

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دانشگاه شاهد

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل ابعاد و چارچوب‌ معماری پایگاه‌های استنادی نسل جدید از منظر تحلیل، پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهش‌ها با بررسی ابزار تحلیلی «سایول» است. روش پژوهش مرور متون، مشاهده، و ارزیابی سیستم است. با مرور متون، مؤلفه‌های تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها استخراج شد. بر این اساس چارچوب تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها از جمله مؤلفه‌های اصلی شامل توصیف، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، اکتشاف اطلاعات، مدیریت اطلاعات و تعامل است که هر کدام مؤلفه‌های فرعی نیز دارد. برای بررسی ابزار «سایول» چک‌لیست محقق‌ساخته بر مبنای داده‌‌های به‌دست‌آمده از چارچوب تحلیل اطلاعات طراحی شد. سپس، نوع تحلیل در ابزار «سایول» بر اساس آن بررسی گردید. «سایول» چهار بخش مختلف شامل نمای کلی، محک‌زنی، همکاری و روندها را جهت تحلیل اطلاعات به‌‌کار گرفته ‌است. با توجه به موجودیت‌های تعریف‌شده در پایگاه «سایول»، موجودیت‌های قابل تحلیل در یک سامانه نرم‌افزاری برای تحلیل و ارزیابی اطلاعات پژوهشی عبارت‌اند از: مؤسسات، کشورها، نویسندگان، گروه‌های پژوهشی، مجموعه انتشارات، حوزه‌های موضوعی، منابع «اسکوپوس» و شایستگی پژوهشی. با توجه به روابط فیلدهای تعریف‌شده در رکوردهای پایگاه «سایول»، فیلدهای اصلی قابل تحلیل عبارت‌اند از: دسته‌های منابع، موضوعات، نویسندگان، مکان، استنادات، همکاری و خروجی. چارچوب تحلیل اطلاعات پژوهش‌های ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان معیاری در طراحی سیستم‌های مدیریت و تحلیل اطلاعات پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Architectural Dimensions and Framework of SciVal in Terms of Analyzing, Processing and Information Management of Research

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousavizadeh 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
  • Roya Pournaghi 1
1
2
چکیده [English]

The main object of this research is analyzing the architectural dimensions and framework of the emerging citation databases in terms of research analyzing, processing, and information management through studying the SciVal and using literature reviewing, observing, and system analyzing. Initially, the components of research information analysis were extracted based on a literature review. The framework of research information analysis is included in the main components such as description, classification, analysis, evaluation, information exploration, information management, and interaction that each includes sub-components too. A checklist was designed based on data obtained from the information analysis framework to study the SciVal and the kind of analysis in SciVal was studied based on the checklist. The results showed that SciVal utilizes four different sections, including overviews, benchmarks, collaborations, and trends to information analysis. According to the defined entities in SciVal, the analyzable entities in a software system to analyze and evaluate the research information are: institutes, countries, authors, research groups and departments, publications, subject fields, Scopus sources, and research competency. According to the relations of the defined fields in SciVal records, the main analyzable fields are sources categories, subjects, authors, places, citations, collaborations, and outputs. As a result, the presented framework in this research can be used as a tool and criterion in designing research information analysis and management systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Analysis
  • Data Analysis
  • SciVal
  • Citation Databases
  • research sources
  • Information Management