بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی؛ تهران، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران؛

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تأثیر رفتار اشتراک‌گذاری دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ویژگی‌های مختلف سرمایه اجتماعی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به‌ روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های زیر پوشش «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در استان خراسان جنوبی است که در سال تحصیلی 1397-1398 مشغول به تحصیل بودند و حداقل شش ماه تجربه استفاده از یکی شبکه‌های اجتماعی مجازی «تلگرام»، «اینستاگرام» یا «واتساپ» را داشتند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم برابر 384 نفر لحاظ گردید. به‌منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار‌ «اسمارت پی‌ال‌اس» نسخه 2 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر در مجموع نشان داد که رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی ایشان و هر چهار ویژگی مورد بررسی آن (تعاملی، ساختاری، کارکردی و هنجاری) تأثیر مثبت و معنادار دارد. یافته‌های پژوهش همچنین حاکی از این بود که متغیرهای جمعیت‌شناختی جنسیت، حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی بر رابطه بین رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Sharing Behavior in Virtual Social Networks on Social Capital

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Narmenji 1
  • Nosrat Riahinina 1
  • Mohsen Nowkarizi 2
  • Mohammad Zerehsaz 1
1
2
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to assess the effect of the students’ information sharing behavior in social network sites on different features of social capital. This research was an applied one for which survey method was employed. The population consisted of all the students studying at the universities in South Khorasan Province affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in the academic year of 1397-1398 (2018-2019). The students were supposed to have a minimum experience of six months in using one of the social network sites such as Telegram, Instagram or WhatsApp. The sample size was 384, which was calculated through the Cochran formula for the unknown population. To test the conceptual model of research and the hypotheses, the Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling and SmartPLS (version 2) were used. The results of the conceptual model of the study confirmed a positive and significant relationship between the students’ information-sharing behavior in social network sites and their social capital and all its four characteristics (interactional, structural, functional and normative). The results also indicated that the demographic variables of gender, field of study and educational level had no significant effect on the relationship between information-sharing behavior in social network sites and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information sharing behavior
  • Social Network Sites
  • Social Capital
  • students