شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله شناسایی عوامل بافتی تأثیرگذار در ایجاد پیشنهاد پرسش است. پیشنهاد پرسش از قابلیت‌های اساسی ابزارهای جست‌وجوی اطلاعات است که از طریق ارائه کلیدواژه‌های محتمل به کاربر در فرمول‌بندی پرسش و برآوردن نیاز اطلاعاتی کمک می‌کند. در این پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش از مرور نظام‌مند استفاده شده است. بدین‌منظور کلیدواژه‌های مرتبط با پیشنهاد پرسش به ‌زبان انگلیسی و فارسی در پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی ‌Science Direct, Emerald, Scopus, Online Willy, IEEE و پایگاه‌های داخلی «مگ‌ایران»، «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی»، و «مرجع دانش» مورد جست‌وجو قرار گرفت تا مقالات مرتبط با عوامل بافتی تأثیرگذار در ایجاد پیشنهادهای پرسش شناسایی شود. برای انجام مرور نظام‌مند از روش «رایت» و همکاران استفاده گردید که شامل هفت مرحله تعیین سؤال پژوهش، تعیین پروتکل یا قرارداد انجام کار، جست‌وجوی متون، استخراج داده‌ها، ارزیابی کیفیت، تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج، و تفسیر نتایج است. بعد از جست‌وجوی کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی و تطبیق آن‌ها با معیارهای ورود و خروج، در نهایت، 36 مقاله برای استخراج عوامل تأثیرگذار انتخاب گردید. با بررسی مقالات انتخاب‌شده، یافته‌های حاصل از مرور نظام‌مند در پنج دسته عوامل مبتنی بر مکان، مبتنی بر زمان، مبتنی بر جلسه جست‌وجوی کاربر (شامل جلسه جست‌وجوی جاری کاربر و تاریخچه جست‌وجوی کاربر)، مبتنی بر بافت‌های ترکیبی، و سایر بافت‌ها طبقه‌بندی شدند. شناسایی عوامل تأثیرگذار در ایجاد پیشنهادهای پرسش به پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه کمک می‌کند تا متناسب با ویژگی‌ها و شرایط ابزارهای جست‌وجو از بافت مناسب استفاده نموده و به کاربر در بازیابی اطلاعات مرتبط بیشتر کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Contexts in Creation of Query Suggestions: a Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Ahmad Shabani
 • Maryam Azargoon
 • Mozaffar Cheshmesohrabi
 • Asefe Asemi
چکیده [English]

The purpose of this study is identifying the influential factors in creating query suggestions. The query suggestion has become one of the most fundamental features of web search engines that help user formulate the query and meet the information needs by providing possible keywords. In this research, in order to identify the effective factors in creating the query suggestions a systematic review has been used. For this purpose, keywords of English and Persian language related to query suggestions have been searched in foreign scientific databases such as Science Direct, Emerald, Scopus, Online Willy, IEEE and internal databases of Magiran, Scientific Information Database of Jihad, and Cilivica to find articles related with the effective contextual factors in creating query suggestions. In order to systematic review, the method of Wright et al. was used that include seven steps: determination of research question, determination of protocol, literature search, data extraction, quality appraisal, data analysis and result. After searching for Persian and English keywords and matching them with entry and exit criteria, 36 articles were selected to extract effective factors. The findings of the systematic review in the field of the query suggestion show that five factors of location, time, user search sessions (including the user’s current search session and user search history), hybrid factors, and other contexts were effective in creating query suggestions. Identification of the influential factors in creating query suggestions helps researchers and those who are interested in this domain to use appropriate contexts in accordance with the characteristics and conditions of the search tools and help the user to retrieve more relevant information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Query Suggestion
 • Context
 • contextual factors
 • Aware-Context Query Suggestions
 • Location-based Context
 • Time-based context
 • Search Session-based Context