هیچ پژوهشی بی‌عیب نیست: کاوش محدودیت‌های پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی ایران

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛ تهران، ایران؛

چکیده

بخش محدودیت‌های پژوهش در آثار دانشگاهی اهمیتی کلیدی دارد و اشاره به آ نها خوانندگان را در فهم و به کارگیری نتایج راهنمایی می‌کند. هدف از این پژوهش آگاهی از میزان، گونه، و چگونگی اشاره به محدودی تهای پژوهش در پایا ننام هها و رساله ها )پارساها(یایران است. 664 پارسای ایرانی منتشرشده از سال 1388 تا 1397 به روش گزینش شدند » گنج ایرانداک « نمونه گیری تصادفی خوشه ای از پایگاه،» تحلیل محتوا « و در فصل پایانی 578 اثر از آ نها مطالعه شد. با روش آثاری که به محدودیت‌های پژوهش اشاره کرده بودند، تجزیه و تحلیل شدند و کدها و دسته های موضوعی شکل گرفتند. نسبت آثاری که محدودیت‌های پژوهش را گزارش کرده‌اند، بسیار پایین و پیرامون 17 درصد است که پیرامون 64 درصد از آ نها سرنویس ویژه ای برای این بخش دارند. روند گزارش محدودی تها در یک دهه گذشته افزایشی نسبی داشته است و دانشجویان علوم انسانی به این گزارش‌ها بیشتر توجه نشان داده‌اند. رو یه مرفته، 22 محدودیت کلیدی 268 بار در پارساهای با 29 تکرار، » سوگیری در نمونه گیری « ایران تکرار شده اند و در این میان فراوانی بیشتری دارد. نتایج حاکی از آن است که گزارش محدودیت‌های پژوهش در پارساهای مؤسسه های ایرانی بسیار پایین است. گزارش شفاف و درست این محدودیت‌ها می‌تواند به خوانندگان و ذی نفعان در فهم و کاربست کارآمد یافته‌های پژوهشی یاری رساند. از این رو، نقش استادان و مؤسسه‌های آموزشی برای آگاه‌سازی پژوهشگران تازه کار درباره اهمیت و ساختار بخش محدودیت های پژوهش کلیدی است. این نخستین پژوهشی است که بررسی محدودیت‌های پژوهش در پارساهای ایرانی را در کانون توجه جای داده است و می تواند راهنمای انجام پژوهش‌ها و آموزش‌های بیشتر در این زمینه باشد. کسان و یا نهادهایی که دست‌اندرکار کارهای پژوهشی هستند، مانند استادان، دانشجویان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، خوانندگان/ به رهبرداران، و نهادهای پشتیبان مالی/ معنوی پژوهش از کلید یترین محدودیت‌های پژوهش آگاه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

No study is Ever Perfectly Flawless: Exploring Research Limitations in Theses and Dissertations of Iranian Higher Education Institutes

نویسندگان [English]

  • Parviz Shahriari
  • Behrooz Rasuli
چکیده [English]

Reporting research limitations in academic literature is very important for understanding and utilizing research findings. This study aims to assess the extent to which and how research limitations acknowledged in Persian theses and dissertations (TDs). 664 Persian TDs published from 2009 to 2018 selected randomly through cluster sampling technique from IranDoc’s TDs database and the last chapter of 578 TDs analyzed. Through content analysis method, reported limitations analyzed and coded. Around 17% of TDs (99/578) addressed at least one limitation in their reports, while 64% of them had a specific heading for this section. The trend of reporting limitations has increased during current decades and students in humanities areas have paid more attentions to this section. Overall, 22 key limitations have been repeated 268 times in the TDs and “sampling bias” is more frequent with 29 repeats among them. Addressing research limitations in TDs is very incomplete. Transparent addressing of research limitations may help readers and stakeholders understand and apply research findings more effectively. The role of educators and academic institutes to inform newcomer researchers about the importance and structure of research limitations section in their reports is vital. This is the first study to examine research limitations in Persian academic literature and can inspire more research on this subject. The stakeholders of research, such as faculties, students, universities, research centers, readers/beneficiaries, and sponsors will be informed about key research limitations in TDs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Limitations
  • Theses
  • dissertations
  • research methodology
  • Research ethics