دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 103، مهر 1399 
فرا تحلیل کیفی پژوهش‌های بین‌المللی در زمینه مفهوم‌سازی نقش رهبران دیجیتال

صفحه 1-32

10.35050/JIPM010.2020.012

سارا رحمتی کرهرودی؛ غلامرضا شمس؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور

صفحه 243-270

10.35050/JIPM010.2020.020

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری ثالث؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری