دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 105، فروردین 1400 
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها

صفحه 861-892

10.52547/jipm.36.3.861

ابوالفضل اسدنیا؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه