ارائه مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران؛ تهران، ایران؛

2 گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران؛

چکیده

در عصر حاضر، سازمان‌ها درک کرده‌اند که بدون استفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین و رویکردهای نوین کسب‌وکار، امکان بقا نخواهند داشت. تحول دیجیتال مفهومی است که با وجود مطرح‌شدن در ابتدای این دهه، به‌سرعت در ادبیات سازمان‌ها جایگاه مهم و استراتژیکی پیدا کرده است. بررسی ابعاد تحول دیجیتال در مدل‌ها و چارچوب‌های این حوزه نشان‌دهنده آن است که حکمرانی تحول دیجیتال به‌ معنای هدایت و برنامه‌ریزی تحول دیجیتال، یکی از مؤلفه‌های ثابت و تأثیرگذار در تحقق اهداف این تحول است. با وجود این، در مبانی نظری این حوزه، تبیین ابعاد حکمرانی تحول دیجیتال و ویژگی‌های حکمران تحول دیجیتال در سازمان به‌صورت نظام‌مند صورت نگرفته است.
جایگاه «مدیر ارشد دیجیتال» مفهومی است که هم در حوزه کسب‌وکار و هم در حوزه پژوهش‌های آکادمیک از آن به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال یاد می‌شود. با وجود اهمیت این جایگاه در موفقیت برنامه‌های تحولی سازمان و نیز مطرح‌شدن این جایگاه در ساختار بسیاری از سازمان‌ها، مدلی همه‌جانبه برای تبیین شایستگی‌های آن معرفی نشده بود.
در این مقاله به‌منظور بررسی شایستگی‌های مورد نیاز مدیر ارشد دیجیتال (به‌عنوان اساسی‌ترین سازوکار حکمرانی تحول دیجیتال)، از استراتژی دومرحله‌ای برای تبیین مدل شایستگی استفاده شد. در گام نخست، با روش فراترکیب، ابعاد این شایستگی و نیز شایستگی‌های مدیر ارشد دیجیتال شناسایی شد و پس از ایجاد مدل شایستگی، با هدف اصلاح و تکمیل مدل استخراج‌شده از فراترکیب، از مصاحبه خبرگان استفاده شد تا مدلی برای شایستگی مدیران ارشد دیجیتال تبیین شود. در نهایت، مدل مذکور با ۷۱ شایستگی در چهار بُعد «خصیصه‌های فردی»، «مهارت‌های حرفه‌ای»، «دانش کسب‌وکاری» و «دانش فنی» تبیین گردید. خصیصه‌های فردی و مهارت‌های حرفه‌ای محل اجماع این موقعیت شغلی با اکثریت مدیران ارشد این سطح هستند، اما نکته تمایز شایستگی‌های مدیر ارشد دیجیتال در سطح معلومات فنی و شناخت گسترده وی از فناوری‌های دیجیتال است. مدیران ارشد دیجیتال گستره وسیعی از معلومات فنی و کسب‌وکاری نیاز دارند تا شایستگی حکمرانی تحول دیجیتال سازمان را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A competency model for chief digital officer as organizational governor of digital transformation

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahdi HosseiniNasab 1
 • Mehdi ShamiZanjani 2
 • Arian Gholipor 2
1
2
چکیده [English]

In this digital age, companies figured out that without using digital technologies and disruptive mindsets, they cannot survive. Digital transformation is the solution to many of organizational strategic problems in this age. Studying digital transformation elements has shown that governing this tremendous change is one of the most important factors for succeeding in this transformation. But there is a lack of conceptualizing for digital transformation governance.
Role of the Chief Digital Officer is the most referenced organizational position for managing and governing the digital age disruption. But there wasn't a competency model for recognizing a good CDO in academic literature.
In this paper, we used two steps research method for development of a competency model for CDO. At first a meta-synthesis method was used to develop the first version of the competency model. After that, through expert interviews, this model was checked and improved so, at the end of two phases, a competency model for CDOs was introduced. It has 71 competencies in 4 categories. "Personal traits", "professional skills", "business knowledge" and "technical knowledge". The first two categories have many similarities with other c-suits, but the knowledge of digital technologies and understanding the use of them in business functions is the point of differentiation with other senior managers

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital transformation
 • Digital Transformation Governance
 • Chief Digital Officer
 • Competency model
 1. هومن، حیدرعلی. 1394. راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 2. هومن، حیدرعلی. 1394. راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 3. Axelos. 2019. ITIL® Foundation, ITIL 4 edition. London: John Wiley & Sons. AXELOS.
 4. Axelos. 2019. ITIL® Foundation, ITIL 4 edition. London: John Wiley & Sons. AXELOS.
 5. Becker, W., O. Schmid, & T. Botzkowski. 2018. Role of CDOs in the Digital Transformation of SMEs and LSEs-An Empirical Analysis. In Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. [DOI:10.24251/HICSS.2018.573]
 6. Becker, W., O. Schmid, & T. Botzkowski. 2018. Role of CDOs in the Digital Transformation of SMEs and LSEs-An Empirical Analysis. In Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. [DOI:10.24251/HICSS.2018.573]
 7. Berman, J. 1997. Competency as a management practice in Europe and North America. Competency 4: 71-77.
 8. Berman, J. 1997. Competency as a management practice in Europe and North America. Competency 4: 71-77.
 9. Capitani, G. 2018. CIO's: Drivers or Followers of Digital Transformation? In CIOs and the Digital Transformation (pp. 69-83). USA: Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-31026-8_5]
 10. Capitani, G. 2018. CIO's: Drivers or Followers of Digital Transformation? In CIOs and the Digital Transformation (pp. 69-83). USA: Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-31026-8_5]
 11. Creswell, J. W., & D. L. Miller. 2000. Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice 39 (3): 124-130. [DOI:10.1207/s15430421tip3903_2]
 12. Creswell, J. W., & D. L. Miller. 2000. Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice 39 (3): 124-130. [DOI:10.1207/s15430421tip3903_2]
 13. DeLone, W., D. Migliorati, & G. Vaia. 2018. Digital IT governance. In CIOs and the Digital Transformation (pp. 205-230). USA: Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-31026-8_11]
 14. DeLone, W., D. Migliorati, & G. Vaia. 2018. Digital IT governance. In CIOs and the Digital Transformation (pp. 205-230). USA: Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-31026-8_11]
 15. Haffke, I., B. J. Kalgovas, & A. Benlian. 2016. The Role of the CIO and the CDO in an Organization's Digital Transformation. Thirty Seventh International Conference on Information Systems: 1-20.
 16. Haffke, I., B. J. Kalgovas, & A. Benlian. 2016. The Role of the CIO and the CDO in an Organization's Digital Transformation. Thirty Seventh International Conference on Information Systems: 1-20.
 17. Havelka, D., & J. W. Merhout. 2009. Toward a theory of information technology professional competence. Journal of Computer Information Systems 50 (2): 106-116.
 18. Havelka, D., & J. W. Merhout. 2009. Toward a theory of information technology professional competence. Journal of Computer Information Systems 50 (2): 106-116.
 19. Horlacher, A. 2016. Co-Creating Value-the Dyadic CDO-CIO Relationship during the Digital Transformation. Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey (pp. 1-11).
 20. Horlacher, A. 2016. Co-Creating Value-the Dyadic CDO-CIO Relationship during the Digital Transformation. Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey (pp. 1-11).
 21. _____, P. Klarner, & T. Hess. 2016. Crossing boundaries: Organization design parameters surrounding CDOs and their digital transformation activities. Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego.
 22. _____, P. Klarner, & T. Hess. 2016. Crossing boundaries: Organization design parameters surrounding CDOs and their digital transformation activities. Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego.
 23. _____, & T. Hess. 2016. What does a Chief Digital Officer do? Managerial tasks and roles of a new C-level position in the context of digital transformation. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 5126-5135). IEEE.
 24. _____, & T. Hess. 2016. What does a Chief Digital Officer do? Managerial tasks and roles of a new C-level position in the context of digital transformation. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 5126-5135). IEEE.
 25. Kreutzer, R. T., Neugebauer, T. Pattloch. 2018. Eight Areas of Action to Build a Digital Business Leadership. Digital Business Leadership: Digital Transformation, Business Model Innovation, Agile Organization, Change Management, 43-196. [DOI:10.1007/978-3-662-56548-3_2]
 26. Kreutzer, R. T., Neugebauer, T. Pattloch. 2018. Eight Areas of Action to Build a Digital Business Leadership. Digital Business Leadership: Digital Transformation, Business Model Innovation, Agile Organization, Change Management, 43-196. [DOI:10.1007/978-3-662-56548-3_2]
 27. Lang, D., & C. Rumsey. 2018. Business Disruption is here to Stay-what should Leaders Do? Employee Experience-an Answer to the Deficit of Talents, in the fourth Industrial Revolution. 11th IBAB International Conference. 19, 35.
 28. Lang, D., & C. Rumsey. 2018. Business Disruption is here to Stay-what should Leaders Do? Employee Experience-an Answer to the Deficit of Talents, in the fourth Industrial Revolution. 11th IBAB International Conference. 19, 35.
 29. McClelland, D. C. 1973. Testing for competence rather than for" intelligence". American psychologist 28 (1): 1. [DOI:10.1037/h0034092]
 30. McClelland, D. C. 1973. Testing for competence rather than for" intelligence". American psychologist 28 (1): 1. [DOI:10.1037/h0034092]
 31. Sandelowski, M., & J. Barroso. 2006. Handbook for synthesizing qualitative research. Heidelberg, Berlin: Springer Publishing Company.
 32. Sandelowski, M., & J. Barroso. 2006. Handbook for synthesizing qualitative research. Heidelberg, Berlin: Springer Publishing Company.
 33. Senge, P. M. 1997. The fifth discipline. Measuring Business Excellence 1 (3): 46-51. [DOI:10.1108/eb025496]
 34. Senge, P. M. 1997. The fifth discipline. Measuring Business Excellence 1 (3): 46-51. [DOI:10.1108/eb025496]
 35. Shailer, Greg. 2004. An Introduction to Corporate Governance in Australia. Sydney: Pearson Education.
 36. Shailer, Greg. 2004. An Introduction to Corporate Governance in Australia. Sydney: Pearson Education.
 37. Singh, A., & T. Hess. 2017. How Chief Digital Officers Promote the Digital Transformation of their Companies. MIS Quarterly Executive 16 (1): 1-16.
 38. Singh, A., & T. Hess. 2017. How Chief Digital Officers Promote the Digital Transformation of their Companies. MIS Quarterly Executive 16 (1): 1-16.
 39. Tumbas, S., N. Berente, & J. V. Brocke. 2018. Digital innovation and institutional entrepreneurship: Chief Digital Officer Perspectives of their emerging role. Journal of Information Technology 33 (3): 188-202. [DOI:10.1057/s41265-018-0055-0]
 40. Tumbas, S., N. Berente, & J. V. Brocke. 2018. Digital innovation and institutional entrepreneurship: Chief Digital Officer Perspectives of their emerging role. Journal of Information Technology 33 (3): 188-202. [DOI:10.1057/s41265-018-0055-0]
 41. _____. 2017. Three Types of Chief Digital Officers and the Reasons Organizations Adopt the Role. MIS Quarterly Executive 16 (2): 121-134.
 42. _____. 2017. Three Types of Chief Digital Officers and the Reasons Organizations Adopt the Role. MIS Quarterly Executive 16 (2): 121-134.
 43. Vial, G. 2019. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems 28 (2): 118-144. [DOI:10.1016/j.jsis.2019.01.003]
 44. Vial, G. 2019. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems 28 (2): 118-144. [DOI:10.1016/j.jsis.2019.01.003]
 45. Westerman, G. 2013. Should Your CIO Be Chief Digital Officer? Boston: Harvard Business Publishing.
 46. Westerman, G. 2013. Should Your CIO Be Chief Digital Officer? Boston: Harvard Business Publishing.
 47. _____, C. Calméjane, D. Bonnet, P. Ferraris, & A. McAfee. 2011. Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organizations. MIT Center for digital business and capgemini consulting, 1, 1-68
 48. _____, C. Calméjane, D. Bonnet, P. Ferraris, & A. McAfee. 2011. Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organizations. MIT Center for digital business and capgemini consulting, 1, 1-68
 49. _____, D. Bonnet, & A. McAfee. 2014. Leading digital: Turning technology into business transformation. USA: Harvard Business Press.
 50. _____, D. Bonnet, & A. McAfee. 2014. Leading digital: Turning technology into business transformation. USA: Harvard Business Press.
 51. Zimmer, L. 2006. Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing 53 (3): 311-318. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x]
 52. Zimmer, L. 2006. Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing 53 (3): 311-318. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x]