معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تأکید بر نقش بازیگران

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصادی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران؛

2 دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

رایانش ابری به عنوان یک زیرساخت محاسباتی راهکارهای قدرتمندی برای ذخیره سازی، پردازش و توزیع داده ها ارائه داده و می تواند به راحتی و به سرعت با پلتفرم سازمانی ادغام و انطباق یافته، و هزینه های کاربرد، و نگهداری را کاهش  دهد. معماری سازمانی نیز رویکردی یکپارچه است که راهکارهای جامعی برای طراحی و استقرار ابعاد مختلف سازمان، ارائه می دهد. ارائه نوعی چارچوب ترکیبی از رایانش ابری و معماری سازمانی می تواند الگویی برای استقرار و کاربردهای رایانش ابری فراهم آورده و چگونگی ایفای نقش توسط بازیگران را در استقرار این فنّاوری تبیین نماید. این مطالعه تلاش نموده است  با تجزیه و تحلیل همگرایی معماری سازمانی و رایانش ابری، یک چارچوب پیشنهادی برای بهره گیری از مزایای هر دو فنّاوری- در حوزه مدیریت منابع انسانی- ارائه نماید. پژوهش با استفاده از روش فراترکیب به بررسی پژوهش های گذشته در زمینه مدل ها و معماری های رایانش ابری، معماری سازمان و مدیریت منابع انسانی پرداختـه و پس از شناسایی 19 مفهوم در قالب پنج مقوله اصلی تلاش نموده است مدل معماری سازمانی مبتنی بر ابر را ارائه داده و کاربرد آن را در حوزه وظیفه ای مدیریت منابع انسانی بسط دهد. اعتبار مدل با بهره گیری از نظر خبرگان و مدل لاوشی ارزیابی گردید. اجزاء، مراحل، فعالیت ها و نتایج مدل، ارائه و شرح داده شده است. الگوی توسعه یافته از معماری منابع انسانی مبتنی بر فنّاوری ابر، شامل سه نقش اصلی مصرف کننده کسب و کار، فراهم کننده خدمات کسب و کار مبتنی بر ابر، و توسعه دهنده و فروشنده سرویس ابر می باشد. در این الگو رایانش ابری در لایه های معماری سازمانی انطباق یافته و کاربردهای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enterprise Architecture and Cloud Computing: Developing a Cloud-Based HRM Architecture Framework with Emphasis on the Role of Actors

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mahdi Farahi 1
  • Mona Kardani Malekinezhad 2
1
2
چکیده [English]

Cloud computing as a computing infrastructure provides powerful solutions for data storage, processing, and distribution, and can easily and quickly integrate, adapt, and deploy enterprise-wide enterprise platforms and Reduce usage and maintenance costs. Organizational architecture is also an integrated approach that provides comprehensive solutions for designing and deploying different dimensions of the organization. Providing a hybrid framework of cloud computing and enterprise architecture can provide a model for cloud deployment and applications within the organization and can provide an appropriate paradigm for the levels of cloud computing in enterprise architecture and present the roles of actors. The present study attempts to integrate enterprise architecture with cloud computing and has attempted to provide a framework for exploiting the benefits of both technologies by analyzing the integration of enterprise architecture and cloud computing. This research, using a meta-synthesis method, analyzes literature on cloud computing models and architectures, organization architecture, and human resource management. After identifying 19 concepts in five main categories, the organizational architecture model is based on Provide the cloud and extend its application to the task of human resource management. The validity of the model was evaluated and validated by the experts and the Lawshe model. Based on findings, Indeveloped model the components, steps, activities and outcomes of the framework are presented and described. The proposed framework model has three main roles: the consumer business, the provider of cloud-based business services, and the developer and vendor of the cloud service. Cloud computing has been adapted to the layers of enterprise architecture and its applications are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • Enterprise Architecture
  • TOGAF
  • human resource management