مدل علّی پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهداف آموزشی و پژوهشی بر اساس مدل UTAUT

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون الگوواره‌ای جدید در گستره آموزش و یادگیری مورد توجه است. این تحقیق با هدف بررسی مدل علّی پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی «تبریز» در اهداف آموزشی و پژوهشی بر اساس مدل UTAUT انجام شده است. این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی کلی، یک تحقیق کمّی و بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی و بر اساس روش تحقیق، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی بر پایه مدل معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی «تبریز» با حجم 1500 نفر است. نمونه آماری 306 نفر است که به ‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، ترجمه و ترکیب پرسشنامه استاندارد «ونکاتش» و همکاران ‌و «اکبر» است که بر پایه نظریه UTAUT به‌وسیله پژوهشگر اصلاح شده است. روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه تأیید شده است. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب  آلفای کرونباخ برابر با 86/0 به دست آمده است. داده‌ها با استفاده از روش‌‏های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل مسیر مدل معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که انتظار عملکرد، نگرش نسبت به فناوری، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر ‌و خودکارآمدی با نقش واسطه‌ای قصد رفتاری، اثر علّی مثبت و معناداری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان دارند. انتظار تلاش با نقش واسطه‌ای قصد رفتاری اثری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان ندارد. اضطراب با نقش واسطه‌ای قصد رفتاری، اثر علّی معکوس و معناداری بر رفتار استفاده از فناوری دانشجویان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Model of Acceptance and Use of Information and Communication Technology by Students of Tabriz University of Medical Sciences in Educational and Research Purposes Based on the UTAUT Model

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Mohammadian 1
  • Abulfzal Ghasemzadeh Alishahi 2
  • Mohsen Rafiei 2
1
2
چکیده [English]

Information and communication technology (ICT) is a new paradigm in the field of education and learning. This study aimed to investigate the causal model of acceptance and use of information and communication technology by students of Tabriz University of Medical Sciences in educational and research purposes based on the UTAUT model. This research is quantitative on the basis of the natural and general features, applied on the basis of the purpose, and descriptive-correlational on the basis of the structural equation model (SEM). The statistical population of the study is 1500 students of Tabriz University of Medical Sciences. The statistical sample of this study is 306 persons selected by proportional stratified random sampling. The data collection tool is the translation and combination of the standard questionnaire of Venkatesh et al. and Akbar, which has been refined by the researcher based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. The validity of the questionnaire was confirmed based on content, face and structural validity. The reliability coefficient of the questionnaire was 0.86 based on Cronbach’s alpha coefficient. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient) and inferential statistics (path analysis of structural equation model) using SPSS and LISREL software. The results indicate that performance expectancy, attitude toward using technology, social influences, facilitating conditions, and self-efficacy with the mediating role of behavioral intention have a positive and significant causal effect on students’ behavior in using technology. Effort expectancy with the mediating role of behavioral intention has no effect on students’ behavior in using technology. Anxiety with the mediating role of behavioral intention has a significant inverse causal effect on the behavior of students using technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal Model of Acceptance
  • Information and communication technology
  • Unified Theory of Acceptance
  • UTAUT