بازنمایی صفات و روابط میان موجودیت‌های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند مبتنی بر الگوی مرجع کتابخانه‌ای (ال‌آراِم)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه علامه طباطبائی؛تهران، ایران؛

3 گروه علم ارتباطات و دانش شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران

4 گروه علم ارتباطات و دانش شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهبود کارکردپذیری صفات و روابط میان موجودیت‌های آثار خلاقانه «فرانمای تولید داده‌های ساختارمند» با بازنمایی آن‌ها در الگوی مرجع کتابخانه‌ای (ال‌آراِم) بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را صفات (ویژگی‌ها و روابط) موجودیت کتاب از مجموعه موجودیت‌های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده‌های ساختارمند تشکیل می‌دادند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار سیاهه وارسی مبتنی بر موجودیت‌ها، ویژگی‌ها و روابط الگوی مرجع کتابخانه‌ای (ال‌آراِم) برای بررسی میزان همخوانی با صفات موجودیت کتاب در فرانمای تولید داده‌های ساختارمند، و روش مشاهده طراحی‌شده استفاده شد. برای این منظور، هر یک از صفات موجودیت کتاب در فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با ویژگی‌ها و روابط موجودیت‌های مرتبط در «ال‌آراِم» مقایسه، و ویژگی‌ها و روابط همخوان شناسایی و استخراج شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برای صفت‌های‌ «نویسنده»، «قالب فایل»، «بستر نحوی رمزگذاری» و «رسانه مرتبط» در صفت‌های فرانمای تولید داده‌های ساختارمند در موجودیت «آثار خلاقانه» و صفت‌های «درخواست‌کننده» و «جنسیت» در موجودیت «شخص» در این فرانما هیچ رابطه یا ویژگی‌ای در الگوی «ال‌آراِم» مطابقت نداشت. به این دلیل که «ال‌آراِم» یک الگوی مفهومی و سطح بالاست و به موجودیت‌های بافت کتابشناختی و ویژگی‌ها و روابط آن‌ها در بالاترین سطح و بدون توجه به چهار گروه استانداردهای حوزه سازماندهی دانش یعنی استانداردهای محتوایی، فراداده‎ای، قالب‌بندی و تبادل داده‌ها به‌عنوان بستر بازنمون آن‌ها می‌پردازد. بنابراین، این‌گونه صفات باید در استانداردهای فراداده‌ای و محتوایی لحاظ شوند. در «ال‌آراِم»، نقش‌های پدیدآورندگان معادل ندارند و دلیل آن مستقل بودن الگو از این چهار گروه استاندارد است و امکان افزودن نقش‌ها بر اساس خط ‌مشی‌ سازماندهی هر مرکز اطلاعاتی و کتابخانه وجود دارد. در سایر موجودیت‌های «کتاب»، «شیء» و «سازمان» تمامی صفت‌ها با ویژگی‌ها یا روابط در «ال‌آراِم» همخوانی داشتند، و الگوی «ال‌آراِم» با وجود نگرش جامع و کلی همه را پوشش می‌داد. «ال‌آراِم» نسبت به روابط بین موجودیت‌ها دید کاملی داشته، روابط بین موجودیت‌ها در آن گویاسازی شده‌، و متناسب با بافت کتابشناختی شناسایی و کشف شده‌اند؛ در حالی که در فرانمای تولید داده‌های ساختارمند بسیاری از روابط بین موجودیت‌های داده‌‌ای متناسب با بافت هدف تعیین نشده است. این فرانما باید صفاتی را برای توصیف موجودیت‌ها در نظر بگیرد که روابط را متناسب با هر بافت پوشش دهد. با رعایت توصیه‌های الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی در تعیین و توسعه ویژگی‌ها، به‌خصوص روابط میان موجودیت‌های داده‌ای از سوی طراحان فرانمای تولید داده‌های ساختارمند، کاستی‌های کارکردپذیری این فرانما در محیط‌های داده‌ای رفع می‌شود و نیز کاربردپذیری آن‌ بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing Properties and Relationships between Entities of Creative Works in Schema.org Based on Library Reference Model (LRM)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Fardehosseini 1
  • Sayyed Mahdi Taheri 2
  • Nadjla Hariri 3
  • Fahimeh babalhavaeji 4
  • Fatemeh Nooshinfard 4
چکیده [English]

This paper aims to improve the functionality of attribute properties and relationship properties between the entities of CreativeWorks of Schema.org by representing them in Library Reference Model (LRM) based on the content analysis method. The research community consisted of properties (attributes and relationships) of the book’s entity from the subset of CreativeWorks of Schema.org. A checklist based on entities, attributes and relationships in LRM was used for checking correspondence with the properties of book’s entity in Schema. org by structured observation method. To this end, each property of book in Schema.org was compared with the attributes and relationships in LRM and the most appropriate of them identified and extracted. The findings show that the properties ‘author’, ‘fileformat’, ‘encoding’, ‘associated media’, from CreativeWorks and ‘seeks’ and ‘gender’ from Person in Schema.org did not match to any attributes and relationships. LRM is a conceptual and high level model and deals with the bibliographic context entities, their properties and relationships at the highest level regardless of the four groups of standards in the field of knowledge organization (content standards, metadata standards, data exchanging standards, and formatting standards). So, these attributes should be considered in content and metadata standards. In LRM there are not any equivalents for roles of creators because it is independent from the four standards mentioned and there is the possibility of adding roles based on the policy of libraries or information centers. In other entities which was checked in this research: book, organization and thing, all properties fitted with attributes or relationships in LRM due to its comprehensive and general attitude of all. LRM has a complete view of the relationships between entities, these relationships are being narrated, and are identified in accordance with the bibliographic context, while in Schema.org many relationships between entities are not appropriate for the target context. The Shema.org should include properties that can cover relationships appropriate to any context. Considering the recommendations of the conceptual models of the cultural heritage context in determining and developing the properties, especially the relationships between entities by Schema. org, its deficiencies in the functionality in the data environment will be resolved and its applicability will be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema.org
  • IFLA Library Reference Model (LRM)
  • Properties
  • relationships
  • CreativeWorks