تبیین مدل نظری فرآیند مدیریت دانش در ساخت هوش طراحی خودکار نما

نویسندگان

1 دکتری معماری؛ گروه معماری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران

2 دکتری معماری؛ گروه معماری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛

3 دکتری شهرسازی؛ گروه شهرسازی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران.

چکیده

چکیده: دانش عامل آگاهی و معنای امروز جهان است و این منبع ارزشمند و راهبردی تنها دارایی ماندگار بشر بوده و ارائه هرگونه محصولات، خدمات و فناوری با کیفیت مناسب و در زمان کوتاه بدون حفظ و مدیریت این منبع باارزش ممکن نخواهد بود. با توجه به رشد بسیار سریع دانش، مدیریت دانش، هم در بعد معنایی و هم در بعد حجمی یک ضرورت بوده و عدم انجام آن منجر به تنزل بهره‌وری می‌شود. این مسئله برای تمام دانش‌ها از جمله دانش معماری نیز مطرح است. یکی از نشانه‌های رشد سریع دانش معماری، افزایش نرم‌افزارها در یک دهه اخیر با کارکردهای مختلف در جهت حل مسائل معماری است که نشان‌دهنده فزونی حجم داده‌ها و چند عاملی‌بودن فرایندهای طراحی است.
از این رو، هدف این پژوهش رسیدن به یک مدل نظری و ارائه پیشنهاد برای اجرای مدیریت دانش با استفاده از هوش مصنوعی در فرایند طراحی معماری است.
‌در این مقاله از روش کیفی که بر پایه مدل‌های مفهومی از فرایند داده‌های کشف دانش‌ بهره گرفته شده است که یک تحقیق اکتشافی برای برجسته‌کردن عملکردهای مربوط به اعمال روند مدیریت دانش در معماری است. نتیجه این پژوهش ارائه مدل شبیه‌سازی‌شده مدیریت دانش در معماری و مدل‌سازی فرایند ساخت هوش طراحی خودکار نماست. طبق نتایج به‌دست‌آمده، ورود هوش مصنوعی در عرصه معماری به‌صورت هوش طراحی خودکار برای طراحی نمای ساختمان‌ها می‌تواند فرایند مدیریت داده‌ها، اطلاعات و دانش در معماری را برای رسیدن به طراحی چندعاملی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Theoretical Model of Knowledge Management Process in Building Automated Facade Design Intelligence

نویسندگان [English]

 • Mahsa Safarnezhad Samarin 1
 • Azadeh Shahcheraghi 2
 • Hossein Zabihi 3
1
2
3
چکیده [English]

Because of the very rapid growth of knowledge in both meaning and volume, knowledge management is a necessity, and not doing it reduces usefulness. This applies to all sciences, including architecture. One of the signs of the rapid growth of architectural knowledge in the last decade is the increase of software with various functions to solve architectural problems which shows the increase in data volume and the multi-factor nature of design processes. Therefore, the purpose of this study is to achieve a theoretical model and provide a proposal for the implementation of knowledge management using artificial intelligence in the architectural design process. This paper uses a qualitative method that is the basis of conceptual models of the knowledge discovery data (KDD) process and is an exploratory study to highlight the functions associated with applying the knowgedge management (KM) process in architecture. The result of this research is to present a simulated model of knowledge management in architecture and modeling of the process of building an automated design intelligence. According to the obtained results, the introduction of artificial intelligence to design the facade of buildings, can provide the process of data management, information and knowledge in architecture to achieve multifactorial design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Data and Information
 • Architecture
 • Facade Design
 1. احمدی، سید علی‌اکبر، و علی صالحی. 1390. مدیریت دانش. تهران: انتشارات پیام نور.
 2. احمدی، سید علی‌اکبر، و علی صالحی. 1390. مدیریت دانش. تهران: انتشارات پیام نور.
 3. فاتحی، زمانعلی. 1390. مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل‌ها). تهران: ادارۀ تحقیقات و کنترل ریسک بانـک سـپه.
 4. فاتحی، زمانعلی. 1390. مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل‌ها). تهران: ادارۀ تحقیقات و کنترل ریسک بانـک سـپه.
 5. لنگ، جان. 1987. آفرینش نظریه‌های معماری. ترجمۀ علیرضا عینی‌فر. 1391. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. لنگ، جان. 1987. آفرینش نظریه‌های معماری. ترجمۀ علیرضا عینی‌فر. 1391. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. Ackoff, R. L. 1989. From data to wisdom. Journal of applied systems analysis, 16 (1): 3-9.
 8. Ackoff, R. L. 1989. From data to wisdom. Journal of applied systems analysis, 16 (1): 3-9.
 9. Alvesson, M., & D. Kärreman. 2001. Odd couple: making sense of the curious concept of knowledge management. Journal of Management Studies 38 (7): 995-1018. [DOI:10.1111/1467-6486.00269]
 10. Alvesson, M., & D. Kärreman. 2001. Odd couple: making sense of the curious concept of knowledge management. Journal of Management Studies 38 (7): 995-1018. [DOI:10.1111/1467-6486.00269]
 11. Brown, J. S., & P. Duguid. 2001. Knowledge and organization: a social-practice perspective. Organization Science 12 (2): 198-213. [DOI:10.1287/orsc.12.2.198.10116]
 12. Brown, J. S., & P. Duguid. 2001. Knowledge and organization: a social-practice perspective. Organization Science 12 (2): 198-213. [DOI:10.1287/orsc.12.2.198.10116]
 13. Babar, Muhammad Ali, & Ian Gorton. 2007. Architecture Knowledge Management: Challenges, Approaches, and Tools. Conference Paper in Proceedings - International Conference on Software Engineering. Ireland. [DOI:10.1109/ICSECOMPANION.2007.20]
 14. Babar, Muhammad Ali, & Ian Gorton. 2007. Architecture Knowledge Management: Challenges, Approaches, and Tools. Conference Paper in Proceedings - International Conference on Software Engineering. Ireland. [DOI:10.1109/ICSECOMPANION.2007.20]
 15. Clark, T., & C. Rollo. 2001. Corporate initiatives in knowledge management. Education + Training. 4 (5): 206-241. [DOI:10.1108/00400910110399201]
 16. Clark, T., & C. Rollo. 2001. Corporate initiatives in knowledge management. Education + Training. 4 (5): 206-241. [DOI:10.1108/00400910110399201]
 17. Cohen, Wesley & T. H. Leviathan. 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly 35: 128-152. [DOI:10.2307/2393553]
 18. Cohen, Wesley & T. H. Leviathan. 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly 35: 128-152. [DOI:10.2307/2393553]
 19. Davenport, T. H., & L. Prusak. 1998. Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Review, reproduced in The Weekend Australian Financial Review (10-11) (2004) 25.
 20. Davenport, T. H., & L. Prusak. 1998. Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Review, reproduced in The Weekend Australian Financial Review (10-11) (2004) 25.
 21. Drucker, P. 1993. Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins.
 22. Drucker, P. 1993. Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins.
 23. Forza, C. 2002. Survey research in operations management: a processo-based perspective. International Journal of Operations & Production Management 22 (2): 152-194. [DOI:10.1108/01443570210414310]
 24. Forza, C. 2002. Survey research in operations management: a processo-based perspective. International Journal of Operations & Production Management 22 (2): 152-194. [DOI:10.1108/01443570210414310]
 25. Gonzalez, Rodrigo Valio Dominguez, & Manoel Fernando Martins. 2017. Knowledge Management Process: a theoretical-conceptual research. Gest. Prod., São Carlos, 24 (2): 248-265. [DOI:10.1590/0104-530x0893-15]
 26. Gonzalez, Rodrigo Valio Dominguez, & Manoel Fernando Martins. 2017. Knowledge Management Process: a theoretical-conceptual research. Gest. Prod., São Carlos, 24 (2): 248-265. [DOI:10.1590/0104-530x0893-15]
 27. Kogut, B., & U. Zander. 1992. Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology. Organization Studies 3: 383-397. [DOI:10.1287/orsc.3.3.383]
 28. Kogut, B., & U. Zander. 1992. Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology. Organization Studies 3: 383-397. [DOI:10.1287/orsc.3.3.383]
 29. Madhavm, R., & R. Grover. 1998. From embedded knowledge to embodied knowledge: new product development as knowledge management. Journal of Marketing 62 (4): 1-12. [DOI:10.1177/002224299806200401]
 30. Madhavm, R., & R. Grover. 1998. From embedded knowledge to embodied knowledge: new product development as knowledge management. Journal of Marketing 62 (4): 1-12. [DOI:10.1177/002224299806200401]
 31. Mills, G. 2001. MARS: The electronic medical record system the core of the kaiser galaxy. International Journal of Healthcare Technology Management 3 (5/6): 406-423. [DOI:10.1504/IJHTM.2001.001119]
 32. Mills, G. 2001. MARS: The electronic medical record system the core of the kaiser galaxy. International Journal of Healthcare Technology Management 3 (5/6): 406-423. [DOI:10.1504/IJHTM.2001.001119]
 33. Newton, David. 2019. Generative deep learning in architectural design. Technology|Architecture + Design.: 3 (2): 176-189. https://www.tandfonline.com/loi/utad20 [DOI:10.1080/24751448.2019.1640536]
 34. Newton, David. 2019. Generative deep learning in architectural design. Technology|Architecture + Design.: 3 (2): 176-189. https://www.tandfonline.com/loi/utad20 [DOI:10.1080/24751448.2019.1640536]
 35. _____, & H. Takeuchi. 1995. The knowledge-crrating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford, England: Oxford University Press.
 36. _____, & H. Takeuchi. 1995. The knowledge-crrating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford, England: Oxford University Press.
 37. Polanyi, M. 1967. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
 38. Polanyi, M. 1967. The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
 39. Poynder, R. 1998. Getting to the nuts and bolts of knowledge management. Information World Review 135 (20): 135-155.
 40. Poynder, R. 1998. Getting to the nuts and bolts of knowledge management. Information World Review 135 (20): 135-155.
 41. Rahman, Sheikh Amanur, Anamika Bhardwaj, Mukul Pathak, & Shobhit Singh Rathore. 2011. Introduction of knowledge management architecture using multi agent. International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT). 3 (6): 229-239. [DOI:10.5121/ijcsit.2011.3618]
 42. Rahman, Sheikh Amanur, Anamika Bhardwaj, Mukul Pathak, & Shobhit Singh Rathore. 2011. Introduction of knowledge management architecture using multi agent. International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT). 3 (6): 229-239. [DOI:10.5121/ijcsit.2011.3618]
 43. Rowley, Jennifer. 2007. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science 33 (2): 163-180. [DOI:10.1177/0165551506070706]
 44. Rowley, Jennifer. 2007. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science 33 (2): 163-180. [DOI:10.1177/0165551506070706]
 45. Russell, S. J., and P. Norvig. 2016. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. Boston: Pearson Education.
 46. Russell, S. J., and P. Norvig. 2016. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. Boston: Pearson Education.
 47. Spender, J. 1996. Organizational knowledge, learning and memory: three concepts in search of a theory. Journal of Organizational Change Management 9 (1): 63-78. [DOI:10.1108/09534819610156813]
 48. Spender, J. 1996. Organizational knowledge, learning and memory: three concepts in search of a theory. Journal of Organizational Change Management 9 (1): 63-78. [DOI:10.1108/09534819610156813]
 49. Schultze, U., & D. E. Leidner. 2002. Studying knowledge management in information systems research: discourses and theoretical assumptions. Management Information Systems Quarterly 26 (3): 213-242. [DOI:10.2307/4132331]
 50. Schultze, U., & D. E. Leidner. 2002. Studying knowledge management in information systems research: discourses and theoretical assumptions. Management Information Systems Quarterly 26 (3): 213-242. [DOI:10.2307/4132331]
 51. Sveiby, K. E. 1997. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus.
 52. Sveiby, K. E. 1997. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus.
 53. Swan, J., S. Newell, H. Scarbrough, & D. Hislop. 1999. Knowledge management and innovation: networks and networking. Journal of Knowledge Management 3 (4): 262-275. [DOI:10.1108/13673279910304014]
 54. Swan, J., S. Newell, H. Scarbrough, & D. Hislop. 1999. Knowledge management and innovation: networks and networking. Journal of Knowledge Management 3 (4): 262-275. [DOI:10.1108/13673279910304014]
 55. Thompson, M. P. A., & G. Walsham. 2004. Placing knowledge management in context. Journal of Management Studies 41 (5): 725-747. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2004.00451.x]
 56. Thompson, M. P. A., & G. Walsham. 2004. Placing knowledge management in context. Journal of Management Studies 41 (5): 725-747. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2004.00451.x]
 57. Wickramasinghe, N. 2005. The phenomenon of duality: the key to facilitating the transition form knowledge management to wisdom for inquiring organizations. In Courtney et al. (Eds.), Inquiring organizations: Moving form Knowledge Management to Wisdom. Hershey, PA: Idea Group Publishing. [DOI:10.4018/978-1-59140-309-8.ch013]
 58. Wickramasinghe, N. 2005. The phenomenon of duality: the key to facilitating the transition form knowledge management to wisdom for inquiring organizations. In Courtney et al. (Eds.), Inquiring organizations: Moving form Knowledge Management to Wisdom. Hershey, PA: Idea Group Publishing. [DOI:10.4018/978-1-59140-309-8.ch013]
 59. Wickramasinghe, N., A. Fadlalla, E. Geisler & J. Schaffer. 2003. Knowledge management and data mining: strategic imperatives for healthcare. Proceedings of the 3rd Hospital of the Future Conference. Warwicck, UK.
 60. Wickramasinghe, N., A. Fadlalla, E. Geisler & J. Schaffer. 2003. Knowledge management and data mining: strategic imperatives for healthcare. Proceedings of the 3rd Hospital of the Future Conference. Warwicck, UK.
 61. Wickramasinghe, N., & D. Rubitz. 2007. Knowledge based Enterprise: Theories and Fundamentals. Oakland, USA.:Idea Group Publishing. [DOI:10.4018/978-1-59904-237-4]
 62. Wickramasinghe, N., & D. Rubitz. 2007. Knowledge based Enterprise: Theories and Fundamentals. Oakland, USA.:Idea Group Publishing. [DOI:10.4018/978-1-59904-237-4]
 63. Wilcox, L. 1997. Knowledge-based systems as an integrating process. In J. Liebowitz & L. Wilcox (Eds.), Knowledge management and its integrative elements. Boston: CRC Press.
 64. Wilcox, L. 1997. Knowledge-based systems as an integrating process. In J. Liebowitz & L. Wilcox (Eds.), Knowledge management and its integrative elements. Boston: CRC Press.
 65. Zeleny, M. 2006. From knowledge to wisdom: On being informed and knowledgeable, becoming wise and ethical. International Journal of Information Technology & Decision Making 5 (04): 751-762. [DOI:10.1142/S0219622006002222]
 66. Zeleny, M. 2006. From knowledge to wisdom: On being informed and knowledgeable, becoming wise and ethical. International Journal of Information Technology & Decision Making 5 (04): 751-762. [DOI:10.1142/S0219622006002222]