بررسی راهبردهای حاکمیت داده برای ارائه خدمات اطلاعاتی مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد همدان؛ همدان، ایران؛

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛ تهران، ایران؛

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد پیاده‌سازی راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی به‌منظور ارائه خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است. جامعه آماری عبارت است از کتابخانه‌های مرکزی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵ واحد)، و مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها (۱۵۵ نفر). یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نگرش کتابداران در خصوص مؤلفه‌های هفت‌گانه کیفیت داده، کاربرد داده، فرایند داده، استاندارد داده، یکپارچگی داده، امنیت داده، و مدل‌سازی داده درباره ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فاقد ارتباط معنادار است. همچنین، به‌جز عنصر کاربرد و استاندارد داده در بخش سطح تحصیلات، بقیه مؤلفه‌ها در ارتباط با سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کاری ارتباط معناداری ندارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میانگین امکان اجرای راهبردهای حاکمیت داده در سازماندهی اطلاعات بالاتر از حد متوسط جامعه بوده و کتابداران امکان اجرای راهبردهای حاکمیت داده در ارائه خدمات اطلاعاتی را در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی بالاتر از حد متوسط، یعنی مطلوب ارزیابی می‌کنند. بر این اساس، بیشترین تا کمترین امتیاز برای مؤلفه‌ها شامل کاربرد داده، فرایند داده‌، کیفیت داده، یکپارچگی داده، امنیت داده‌، مدل‌سازی داده و استاندارد در ارائه خدمات تعیین شده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که کتابخانه‌ها می‌توانند تا حد زیادی این راهبردها را اجرایی سازند. اصالت اثر و تأثیرگذاری حاکمیت داده در موضوع سازماندهی منابع اطلاعاتی به برنامه‌ریزی مناسب در کتابخانه‌های دانشگاهی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Data Governance Strategies to Provide Effective Information Services in Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Fariba Jalili 1
  • Fariborz Doroudi 2
  • Ali Akbar Famil rouhani 1
چکیده [English]

This research aims to study the dimensions of implementation of data governance strategies in planning in order to provide information services of libraries of Islamic Azad University.
The research is an analytical-survey study. The statistical population includes central libraries of Islamic Azad University’s branches in provincial centers (35 branches), their managers and librarians (155 individuals).
The research findings revealed that librarians’ attitude toward seven components of providing information services in central libraries of Islamic Azad University including data quality, data usage, data standard, data security and data modeling do not have significant relationship with their educational level, academic major, and work experience while the component of data usage and data standard in educational level showed a significant relationship. Results of the study also showed that average feasibility for implementation of data governance strategies in providing information services was higher than that of average population. In addition, librarians evaluate feasibility for implementation of data governance strategies in data organization in central libraries of Islamic Azad University to be desirable which is higher than average level. Accordingly, the highest to lowest scores for the components include data usage, data process, data quality, data integrity, data security, data modeling and standard in service delivery. The results also show that libraries can largely implement these strategies.
The impact of data governance on the organization of information resources leads to proper planning in academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • data governance
  • information science specialists
  • Islamic Azad University
  • Information services
  1. توکلی، ثامنه، و مریم سلامی. 1394. واکاوی جریان اطلاعات در فعالیت‌‎های پژوهشی پژوهشگران سازمان کتابخانه‌ها، مؤسسه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 17 (3): 83-107.
  2. توکلی، ثامنه، و مریم سلامی. 1394. واکاوی جریان اطلاعات در فعالیت‌‎های پژوهشی پژوهشگران سازمان کتابخانه‌ها، مؤسسه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 17 (3): 83-107.
  3. دانشگاه آزاد اسلامی. 1398. https://iau.ir/fa (دسترسی در 5/2/1399)
  4. دانشگاه آزاد اسلامی. 1398. https://iau.ir/fa (دسترسی در 5/2/1399)
  5. مرتضوی، محمدرضا. 1397. طراحی چارچوب حاکمیت داده در مراکز تبادل داده و اطلاعات ملی (مورد مطالعه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). [پیشنهاده]. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).
  6. مرتضوی، محمدرضا. 1397. طراحی چارچوب حاکمیت داده در مراکز تبادل داده و اطلاعات ملی (مورد مطالعه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). [پیشنهاده]. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).
  7. Abraham, R., J. Schneider, & J. von Brocke. 2019. Data governance: a conceptual framework, structured review, and research agenda. International Journal of Information Management 49: 424-438. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008]
  8. Abraham, R., J. Schneider, & J. von Brocke. 2019. Data governance: a conceptual framework, structured review, and research agenda. International Journal of Information Management 49: 424-438. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008]
  9. Al-Badi, A., A. Tarhini, & A. L. Khan. 2018. Exploring big data governance frameworks. Procedia Computer Science 141: 271-277. [DOI:10.1016/j.procs.2018.10.181]
  10. Al-Badi, A., A. Tarhini, & A. L. Khan. 2018. Exploring big data governance frameworks. Procedia Computer Science 141: 271-277. [DOI:10.1016/j.procs.2018.10.181]
  11. Alhassan, I., D. Sammon, & M. Daly. 2016. Data governance activities: an analysis of the literature. Journal of Decision Systems 25 (sup1): 64-75. [DOI:10.1080/12460125.2016.1187397]
  12. Alhassan, I., D. Sammon, & M. Daly. 2016. Data governance activities: an analysis of the literature. Journal of Decision Systems 25 (sup1): 64-75. [DOI:10.1080/12460125.2016.1187397]
  13. Alhassan, I., D. Sammon, & M. Daly. 2018. Data governance activities: a comparison between scientific and practice-oriented literature. Journal of Enterprise Information Management 31 (2): 300-316. [DOI:10.1108/JEIM-01-2017-0007]
  14. Alhassan, I., D. Sammon, & M. Daly. 2018. Data governance activities: a comparison between scientific and practice-oriented literature. Journal of Enterprise Information Management 31 (2): 300-316. [DOI:10.1108/JEIM-01-2017-0007]
  15. Al-Ruithe, M., E. Benkhelifa, & K. Hameed. 2019. A systematic literature review of data governance and cloud data governance. Personal and Ubiquitous Computing 23 (5-6): 839-859. [DOI:10.1007/s00779-017-1104-3]
  16. Al-Ruithe, M., E. Benkhelifa, & K. Hameed. 2019. A systematic literature review of data governance and cloud data governance. Personal and Ubiquitous Computing 23 (5-6): 839-859. [DOI:10.1007/s00779-017-1104-3]
  17. Brous, P., M. Janssen, and R. Vilminko-Heikkinen .2016 "Coordinating decision-making in data management activities: a systematic review of data governance principles," in International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2016, LNCS 9820, ed. H. J. Scholl (Cham: Springer International Publishing), 115-125. Porto, Portugal. [DOI:10.1007/978-3-319-44421-5_9]
  18. Brous, P., M. Janssen, and R. Vilminko-Heikkinen .2016 "Coordinating decision-making in data management activities: a systematic review of data governance principles," in International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective EGOVIS 2016, LNCS 9820, ed. H. J. Scholl (Cham: Springer International Publishing), 115-125. Porto, Portugal. [DOI:10.1007/978-3-319-44421-5_9]
  19. Jimenez, L. M., J. A. Polo, & N. A. Duarte. 2019. Overview of Data Governance in Business Contexts. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 519 (1): 012023. IOP Publishing. [DOI:10.1088/1757-899X/519/1/012023]
  20. Jimenez, L. M., J. A. Polo, & N. A. Duarte. 2019. Overview of Data Governance in Business Contexts. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 519 (1): 012023. IOP Publishing. [DOI:10.1088/1757-899X/519/1/012023]
  21. Jones, K. H., E. M. Ford, N. Lea, L. Griffiths, L. Hassan, S. Heys, ... & G. Nenadic. 2020. Towards the development of data governance standards for using clinical free-text data in health research: a position paper. Journal of Medical Internet Research 22 (6): e16760. [DOI:10.2196/16760]
  22. Jones, K. H., E. M. Ford, N. Lea, L. Griffiths, L. Hassan, S. Heys, ... & G. Nenadic. 2020. Towards the development of data governance standards for using clinical free-text data in health research: a position paper. Journal of Medical Internet Research 22 (6): e16760. [DOI:10.2196/16760]
  23. Khatri, V., & C. V. Brown. 2010. Designing data governance. Communications of the ACM 53 (1): 148-152. [DOI:10.1145/1629175.1629210]
  24. Khatri, V., & C. V. Brown. 2010. Designing data governance. Communications of the ACM 53 (1): 148-152. [DOI:10.1145/1629175.1629210]
  25. Koltay, T. 2016. Data governance, data literacy and the management of data quality. IFLA Journal 64 (4): 312-323. [DOI:10.1177/0340035216672238]
  26. Koltay, T. 2016. Data governance, data literacy and the management of data quality. IFLA Journal 64 (4): 312-323. [DOI:10.1177/0340035216672238]
  27. Liping, K. U. 2016. Data governance: opportunity for the library. Journal of Library Science in China 9: 29-45.
  28. Liping, K. U. 2016. Data governance: opportunity for the library. Journal of Library Science in China 9: 29-45.
  29. Milne, R., & C. Brayne. 2020. We need to think about data governance for dementia research in a digital era. Alzheimer's Research & Therapy 12 (1): 1-3. [DOI:10.1186/s13195-020-0584-y]
  30. Milne, R., & C. Brayne. 2020. We need to think about data governance for dementia research in a digital era. Alzheimer's Research & Therapy 12 (1): 1-3. [DOI:10.1186/s13195-020-0584-y]
  31. Rosenbaum, S. 2010. Data governance and stewardship: designing data stewardship entities and advancing data access. Health services research 45 (5p2): 1442-1455. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2010.01140.x]
  32. Rosenbaum, S. 2010. Data governance and stewardship: designing data stewardship entities and advancing data access. Health services research 45 (5p2): 1442-1455. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2010.01140.x]
  33. Taylor, L. 2019. Time and Risk: Data Governance as a Super-Wicked Problem. https://ssrn.com/abstract=3344350 (accessed Feb. 3, 2020). [DOI:10.2139/ssrn.3344350]
  34. Taylor, L. 2019. Time and Risk: Data Governance as a Super-Wicked Problem. https://ssrn.com/abstract=3344350 (accessed Feb. 3, 2020). [DOI:10.2139/ssrn.3344350]
  35. Thomas, G. 2006. The DGI Data Governance Framework: The Data Governance Institute. Orlando, FL, USA: Data Governance Institute.
  36. Thomas, G. 2006. The DGI Data Governance Framework: The Data Governance Institute. Orlando, FL, USA: Data Governance Institute.
  37. Winter, J. S., & E. Davidson. 2019. Big data governance of personal health information and challenges to contextual integrity. The Information Society 35 (1): 36-51. [DOI:10.1080/01972243.2018.1542648]
  38. Winter, J. S., & E. Davidson. 2019. Big data governance of personal health information and challenges to contextual integrity. The Information Society 35 (1): 36-51. [DOI:10.1080/01972243.2018.1542648]
  39. Young, A., & K. McConkey. 2012. Data Governance and Data Quality: Is It on Your Agenda? Journal of Institutional Research 17 (1): 69-77.
  40. Young, A., & K. McConkey. 2012. Data Governance and Data Quality: Is It on Your Agenda? Journal of Institutional Research 17 (1): 69-77.