اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران؛

3 مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران؛

4 گروه مدیریت؛ دانشکده علوم اداری و اقتصادی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

‌در سال‌های اخیر تعداد مقاله‌هایی که فناوری اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین را مورد مطالعه قرار داده‌اند، به‌سرعت رشد کرده است. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود با مرور نظام‌مند ادبیات مرتبط، مطالعه‌هایی که در این حوزه انجام شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ضمن شناسایی شکاف‌های نظری موجود، مسیرهای پژوهشی آینده در این زمینه معرفی شود. در این مقاله با استفاده از روش مرور نظام‌مند و رویکرد قیف پارادایمی به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود. روش مرور نظام‌مند شیوه‌ای معتبر برای پژوهش است که بسیاری از مقالات علمی استفاده از آن را توصیه می‌کنند. با وجود این، باید توجه داشت که انتخاب معیارهای مشخص برای شمول و عدم شمول مقالات شناسایی‌شده می‌تواند باعث سوگیری شود که باید به‌عنوان محدودیت ذاتی روش مرور نظام‌مند در نظر گرفته شود. تاکنون مطالعه‌های متعددی در زمینه اینترنت اشیا و مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است، اما هیچ دانش تلفیقی از ماهیت تکامل پژوهش‌ها در این حوزه وجود ندارد تا با بررسی روند تحقیقات انجام‌شده زمینه گسترش نظریه‌های مطرح‌شده در این حوزه را فراهم آورد. در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی، این شکاف پژوهشی پوشش داده شود. برای این منظور، پایگاه‌های استنادی «اسکوپوس» و پایگاه‌های اطلاعاتی «ساینس دایرکت»، «امرالد» و «فرانسیس اند تیلور» جست‌وجو و از این طریق تعداد ۲۰۹ مقاله پژوهشی شناسایی شد. پس از انجام غربالگری اولیه، تعداد ۱۰۵ مقاله به‌دلیل عدم تطابق با معیارهای شمول کنار گذاشته شد و سرانجام، پس از غربالگری کیفی تعداد ۳۶ مقاله جهت تحلیل و بررسی گزینش شد. نتایج حاصل از تحلیل ۳۶ مقاله منتخب نشان می‌دهد که بیشتر پژوهش‌ها روی سطح ۲ و ۳ قیف پارادایمی تمرکز دارند و تنها دو مقاله در سطح اول قیف پارادایمی قرار می‌گیرند و هیچ مطالعه‌ای در حوزه فرضیه‌های عمیق (سطح چهارم) مشاهده نشد. بیشتر مطالعه‌ها از روش‌های کیفی برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده کرده بودند. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که در پژوهش‌های آینده می‌توان با استفاده از مشاهدات تجربی و تولید داده، ‌کاوش‌های بیشتر در زمینه اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین را مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rajabzadeh 1
 • Shaban Elahi 2
 • Alireza Hasanzadeh 3
 • Mohammad Mehraeen 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In recent years, the number of articles studying the Internet of Things technology in supply chain management and logistic has grown rapidly. The purpose of this paper is analyzing the studies that have been done in this area by reviewing the relevant literature and while identifying the existing theoretical gaps, introduces future research opportunities. This paper collects and analyzes information using a systematic literature review methodology and paradigm funnel approach. Systematic literature review is a methodology reliable and recommended by a large number of scientific papers. However, selection of certain criteria for inclusion and exclusion of papers introduces publication bias, which should be considered an intrinsic limitation to systematic literature review. Numerous studies have been conducted in the area of Internet of Things and supply chain management, but there is no synthesis of the knowledge that would allow one to draw conclusions regarding the evolving nature Internet of Things in supply chain management and to extend the theories in this area. This paper will address that gap, applying the paradigm funnel technique. For this purpose, Scopus, Science Direct, Emerald and Francis & Taylor databases were searched and a total of 209 articles were retrieved. After initial screening, 105 articles were excluded due to inconsistency with inclusion criteria and after qualitative screening, a total of 36 studies were selected for analysis. The selected 36 articles focus mainly on level 2 and 3 of the paradigm funnel. Only two articles were placed in the first level of the paradigm funnel and no studies in the level of deep hypotheses (fourth level) were observed. Most studies used qualitative methods to collect and analyze data. Also, the findings show that future researches can use empirical observations and data generation to further exploration of internet of things in supply chain management and logistic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • internet of things
 • Supply Chain Management
 • Information Technology
 • Systematic Literature Review
 • Paradigm Funnel
 1. شفیعی، ساناز، علی رجب‌زاده قطری، علیرضا حسن‌زاده، و سعید جهانیان. 1399. مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری 15 (49): 33-62.
 2. شفیعی، ساناز، علی رجب‌زاده قطری، علیرضا حسن‌زاده، و سعید جهانیان. 1399. مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری 15 (49): 33-62.
 3. Accorsi, R., M. Bortolini, G. Baruffaldi, F. Pilati & E. Ferrari. 2017. Internet-of-things paradigm in food supply chains control and management. Procedia Manufacturing 11: 889-895. [DOI:10.1016/j.promfg.2017.07.192]
 4. Accorsi, R., M. Bortolini, G. Baruffaldi, F. Pilati & E. Ferrari. 2017. Internet-of-things paradigm in food supply chains control and management. Procedia Manufacturing 11: 889-895. [DOI:10.1016/j.promfg.2017.07.192]
 5. Anirudh, A., V. K. Pandey, J. Sodhi & T. Bagga. 2017. Next Generation Indian Campuses going SMART. International Journal of Applied Business and Economic Research 15 (21): 385-398.
 6. Anirudh, A., V. K. Pandey, J. Sodhi & T. Bagga. 2017. Next Generation Indian Campuses going SMART. International Journal of Applied Business and Economic Research 15 (21): 385-398.
 7. Ashton, K. 2009. That 'internet of things' thing. RFID journal 22 (7): 97-114.
 8. Ashton, K. 2009. That 'internet of things' thing. RFID journal 22 (7): 97-114.
 9. Astill, J., R. A. Dara, M. Campbell, J. M. Farber, E. D. Fraser, S. Sharif & R. Y. Yada. 2019. Transparency in food supply chains: A review of enabling technology solutions. Trends in Food Science & Technology 91: 240-247. [DOI:10.1016/j.tifs.2019.07.024]
 10. Astill, J., R. A. Dara, M. Campbell, J. M. Farber, E. D. Fraser, S. Sharif & R. Y. Yada. 2019. Transparency in food supply chains: A review of enabling technology solutions. Trends in Food Science & Technology 91: 240-247. [DOI:10.1016/j.tifs.2019.07.024]
 11. Bandara, W., E. Furtmueller, E. Gorbacheva, S. Miskon & J. Beekhuyzen. 2015. Achieving rigor in literature reviews: Insights from qualitative data analysis and tool-support. Communications of the Association for Information Systems 37 (1): 8. [DOI:10.17705/1CAIS.03708]
 12. Bandara, W., E. Furtmueller, E. Gorbacheva, S. Miskon & J. Beekhuyzen. 2015. Achieving rigor in literature reviews: Insights from qualitative data analysis and tool-support. Communications of the Association for Information Systems 37 (1): 8. [DOI:10.17705/1CAIS.03708]
 13. Ben-Daya, M., E. Hassini & Z. Bahroun. 2017. Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research 57 (15-16): 4719-4742. [DOI:10.1080/00207543.2017.1402140]
 14. Ben-Daya, M., E. Hassini & Z. Bahroun. 2017. Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research 57 (15-16): 4719-4742. [DOI:10.1080/00207543.2017.1402140]
 15. _____. 2019. Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research 57 (15-16): 4719-4742. [DOI:10.1080/00207543.2017.1402140]
 16. _____. 2019. Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research 57 (15-16): 4719-4742. [DOI:10.1080/00207543.2017.1402140]
 17. Berthon, P., A. Nairn & A. Money. 2003. Through the paradigm funnel: a conceptual tool for literature analysis. Marketing Education Review 13 (2): 55-66. [DOI:10.1080/10528008.2003.11488830]
 18. Berthon, P., A. Nairn & A. Money. 2003. Through the paradigm funnel: a conceptual tool for literature analysis. Marketing Education Review 13 (2): 55-66. [DOI:10.1080/10528008.2003.11488830]
 19. Birkel, H. S., & E. Hartmann. 2020. Internet of Things-the future of managing supply chain risks. Supply Chain Management: An International Journal 25 (5): 535-548. [DOI:10.1108/SCM-09-2019-0356]
 20. Birkel, H. S., & E. Hartmann. 2020. Internet of Things-the future of managing supply chain risks. Supply Chain Management: An International Journal 25 (5): 535-548. [DOI:10.1108/SCM-09-2019-0356]
 21. Bogataj, D., M. Bogataj & D. Hudoklin. 2017. Mitigating risks of perishable products in the cyber-physical systems based on the extended MRP model. International Journal of Production Economics 193: 51-62. [DOI:10.1016/j.ijpe.2017.06.028]
 22. Bogataj, D., M. Bogataj & D. Hudoklin. 2017. Mitigating risks of perishable products in the cyber-physical systems based on the extended MRP model. International Journal of Production Economics 193: 51-62. [DOI:10.1016/j.ijpe.2017.06.028]
 23. Breazeale, M. 2009. Word of mouse-An assessment of electronic word-of-mouth research. International Journal of Market Research 51 (3): 1-19. [DOI:10.1177/147078530905100307]
 24. Breazeale, M. 2009. Word of mouse-An assessment of electronic word-of-mouth research. International Journal of Market Research 51 (3): 1-19. [DOI:10.1177/147078530905100307]
 25. Caro, F. & R. Sadr. 2019. The Internet of Things (IoT) in retail: Bridging supply and demand. Business Horizons 62 (1): 47-54. [DOI:10.1016/j.bushor.2018.08.002]
 26. Caro, F. & R. Sadr. 2019. The Internet of Things (IoT) in retail: Bridging supply and demand. Business Horizons 62 (1): 47-54. [DOI:10.1016/j.bushor.2018.08.002]
 27. Chen, R.-Y. 2015. Autonomous tracing system for backward design in food supply chain. Food Control 51: 70-84. [DOI:10.1016/j.foodcont.2014.11.004]
 28. Chen, R.-Y. 2015. Autonomous tracing system for backward design in food supply chain. Food Control 51: 70-84. [DOI:10.1016/j.foodcont.2014.11.004]
 29. Chopra, A. 2020. Conceptual framework of IoT for transport logistics an approach to connecting material flow and IT in self-directing collaborating logistics progressions. International Journal of System Assurance Engineering and Management 11 (2): 1-9. [DOI:10.1007/s13198-020-00997-6]
 30. Chopra, A. 2020. Conceptual framework of IoT for transport logistics an approach to connecting material flow and IT in self-directing collaborating logistics progressions. International Journal of System Assurance Engineering and Management 11 (2): 1-9. [DOI:10.1007/s13198-020-00997-6]
 31. Chow, K., K. L. Choy & W. B. Lee. 2006. On the design of a real-time knowledge-based system for managing logistics operations. Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management: International Journal 14 (1-2): 3-25. [DOI:10.1002/isaf.274]
 32. Chow, K., K. L. Choy & W. B. Lee. 2006. On the design of a real-time knowledge-based system for managing logistics operations. Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management: International Journal 14 (1-2): 3-25. [DOI:10.1002/isaf.274]
 33. Cui, L., M. Gao, J. Dai & J. Mou. 2020. Improving supply chain collaboration through operational excellence approaches: an IoT perspective. Industrial Management & Data Systems. InPrint. [DOI:10.1108/IMDS-01-2020-0016]
 34. Cui, L., M. Gao, J. Dai & J. Mou. 2020. Improving supply chain collaboration through operational excellence approaches: an IoT perspective. Industrial Management & Data Systems. InPrint. [DOI:10.1108/IMDS-01-2020-0016]
 35. Ellis, S., H. D. Morris & J. Santagate. 2015. IoT-enabled analytic applications revolutionize supply chain planning and execution. International Data Corporation (IDC) White Paper.
 36. Ellis, S., H. D. Morris & J. Santagate. 2015. IoT-enabled analytic applications revolutionize supply chain planning and execution. International Data Corporation (IDC) White Paper.
 37. Fan, T., F. Tao, S. Deng & S. Li. 2015. Impact of RFID technology on supply chain decisions with inventory inaccuracies. International Journal of Production Economics 159: 117-125. [DOI:10.1016/j.ijpe.2014.10.004]
 38. Fan, T., F. Tao, S. Deng & S. Li. 2015. Impact of RFID technology on supply chain decisions with inventory inaccuracies. International Journal of Production Economics 159: 117-125. [DOI:10.1016/j.ijpe.2014.10.004]
 39. Fatorachian, H. & H. Kazemi. 2020. Impact of Industry 4.0 on supply chain performance. Production Planning & Control 32 (1): 63-81. [DOI:10.1080/09537287.2020.1712487]
 40. Fatorachian, H. & H. Kazemi. 2020. Impact of Industry 4.0 on supply chain performance. Production Planning & Control 32 (1): 63-81. [DOI:10.1080/09537287.2020.1712487]
 41. Ferreira, M. P. 2011. A bibliometric study on Ghoshal's managing across borders. Multinational Business Review 19 (4): 357-375. [DOI:10.1108/15253831111190180]
 42. Ferreira, M. P. 2011. A bibliometric study on Ghoshal's managing across borders. Multinational Business Review 19 (4): 357-375. [DOI:10.1108/15253831111190180]
 43. Greengard, S. 2015. The internet of things. USA: MIT press. [DOI:10.7551/mitpress/10277.001.0001]
 44. Greengard, S. 2015. The internet of things. USA: MIT press. [DOI:10.7551/mitpress/10277.001.0001]
 45. Gunasekaran, A., N. Subramanian, M. K. Tiwari, B. Yan, C. Yan, C. Ke & X. Tan. 2016. Information sharing in supply chain of agricultural products based on the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 116 (7): 1397- 1416. [DOI:10.1108/IMDS-06-2016-0244]
 46. Gunasekaran, A., N. Subramanian, M. K. Tiwari, B. Yan, C. Yan, C. Ke & X. Tan. 2016. Information sharing in supply chain of agricultural products based on the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 116 (7): 1397- 1416. [DOI:10.1108/IMDS-06-2016-0244]
 47. Iqbal, R., & T. A. Butt. 2020. Safe farming as a service of blockchain-based supply chain management for improved transparency. Cluster Computing 23: 139-2150. [DOI:10.1007/s10586-020-03092-4]
 48. Iqbal, R., & T. A. Butt. 2020. Safe farming as a service of blockchain-based supply chain management for improved transparency. Cluster Computing 23: 139-2150. [DOI:10.1007/s10586-020-03092-4]
 49. Jæger, B., & A. Mishra. 2020. IoT Platform for Seafood Farmers and Consumers. Sensors 20 (15): 4230. [DOI:10.3390/s20154230]
 50. Jæger, B., & A. Mishra. 2020. IoT Platform for Seafood Farmers and Consumers. Sensors 20 (15): 4230. [DOI:10.3390/s20154230]
 51. Kamble, S. S., A. Gunasekaran & S. A. Gawankar. 2020. Achieving sustainable performance in a data-driven agriculture supply chain: A review for research and applications. International Journal of Production Economics 219: 179-194. [DOI:10.1016/j.ijpe.2019.05.022]
 52. Kamble, S. S., A. Gunasekaran & S. A. Gawankar. 2020. Achieving sustainable performance in a data-driven agriculture supply chain: A review for research and applications. International Journal of Production Economics 219: 179-194. [DOI:10.1016/j.ijpe.2019.05.022]
 53. Kamble, S. S., A. Gunasekaran, H. Parekh & S. Joshi. 2019. Modeling the internet of things adoption barriers in food retail supply chains. Journal of Retailing and Consumer Services 48: 154-168. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.02.020]
 54. Kamble, S. S., A. Gunasekaran, H. Parekh & S. Joshi. 2019. Modeling the internet of things adoption barriers in food retail supply chains. Journal of Retailing and Consumer Services 48: 154-168. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.02.020]
 55. Kaur, H. 2019. Modelling internet of things driven sustainable food security system. Benchmarking: An International Journal 28 (5): 1740- 1760. [DOI:10.1108/BIJ-12-2018-0431]
 56. Kaur, H. 2019. Modelling internet of things driven sustainable food security system. Benchmarking: An International Journal 28 (5): 1740- 1760. [DOI:10.1108/BIJ-12-2018-0431]
 57. Kodan, R., P. Parmar & S. Pathania. 2020. Internet of things for food sector: Status quo and projected potential. Food Reviews International 36 (6): 584- 600. [DOI:10.1080/87559129.2019.1657442]
 58. Kodan, R., P. Parmar & S. Pathania. 2020. Internet of things for food sector: Status quo and projected potential. Food Reviews International 36 (6): 584- 600. [DOI:10.1080/87559129.2019.1657442]
 59. Kousiouris, G., S. Tsarsitalidis, E. Psomakelis, S. Koloniaris, C. Bardaki, K. Tserpes, … & D. Anagnostopoulos. 2019. A microservice-based framework for integrating IoT management platforms, semantic and AI services for supply chain management. ICT Express 5 (2): 141-145. [DOI:10.1016/j.icte.2019.04.002]
 60. Kousiouris, G., S. Tsarsitalidis, E. Psomakelis, S. Koloniaris, C. Bardaki, K. Tserpes, … & D. Anagnostopoulos. 2019. A microservice-based framework for integrating IoT management platforms, semantic and AI services for supply chain management. ICT Express 5 (2): 141-145. [DOI:10.1016/j.icte.2019.04.002]
 61. Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press. [DOI:10.7208/chicago/9780226458106.001.0001]
 62. Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press. [DOI:10.7208/chicago/9780226458106.001.0001]
 63. Lambert, D. M. & M. C. Cooper. 2000. Issues in supply chain management. Industrial marketing management 29 (1): 65-83. [DOI:10.1016/S0019-8501(99)00113-3]
 64. Lambert, D. M. & M. C. Cooper. 2000. Issues in supply chain management. Industrial marketing management 29 (1): 65-83. [DOI:10.1016/S0019-8501(99)00113-3]
 65. Leng, K., L. Jin, W. Shi & I. Van Nieuwenhuyse. 2018. Research on agricultural products supply chain inspection system based on internet of things. Cluster Computing 22 (4): 8919-8927. [DOI:10.1007/s10586-018-2021-6]
 66. Leng, K., L. Jin, W. Shi & I. Van Nieuwenhuyse. 2018. Research on agricultural products supply chain inspection system based on internet of things. Cluster Computing 22 (4): 8919-8927. [DOI:10.1007/s10586-018-2021-6]
 67. Levy, Y., & T. J. Ellis. 2006. A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. Informing Science 9: 181-212. [DOI:10.28945/479]
 68. Levy, Y., & T. J. Ellis. 2006. A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. Informing Science 9: 181-212. [DOI:10.28945/479]
 69. Lezoche, M., J. E. Hernandez, M. D. M. E. A. Díaz, H. Panetto, & J. Kacprzyk. 2020. Agri-food 4.0: a survey of the supply chains and technologies for the future agriculture. Computers in industry 117: 103-187. [DOI:10.1016/j.compind.2020.103187]
 70. Lezoche, M., J. E. Hernandez, M. D. M. E. A. Díaz, H. Panetto, & J. Kacprzyk. 2020. Agri-food 4.0: a survey of the supply chains and technologies for the future agriculture. Computers in industry 117: 103-187. [DOI:10.1016/j.compind.2020.103187]
 71. Li, Z., G. Liu, L. Liu, X. Lai & G. Xu. 2017. IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1906-1916. [DOI:10.1108/IMDS-11-2016-0489]
 72. Li, Z., G. Liu, L. Liu, X. Lai & G. Xu. 2017. IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1906-1916. [DOI:10.1108/IMDS-11-2016-0489]
 73. Lou, P., Q. Liu, Z. Zhou, & H. Wang. 2011. Agile supply chain management over the internet of things. Paper presented at the 2011 international conference on management and service science. [DOI:10.1109/ICMSS.2011.5998314]
 74. Lou, P., Q. Liu, Z. Zhou, & H. Wang. 2011. Agile supply chain management over the internet of things. Paper presented at the 2011 international conference on management and service science. [DOI:10.1109/ICMSS.2011.5998314]
 75. Lu, Y., & L. Da Xu. 2018. Internet of things (iot) cybersecurity research: A review of current research topics. IEEE Internet of Things Journal 6 (2): 2103-2115. [DOI:10.1109/JIOT.2018.2869847]
 76. Lu, Y., & L. Da Xu. 2018. Internet of things (iot) cybersecurity research: A review of current research topics. IEEE Internet of Things Journal 6 (2): 2103-2115. [DOI:10.1109/JIOT.2018.2869847]
 77. Luo, H., M. Zhu, S. Ye, H. Hou, Y. Chen, & L. Bulysheva. 2016. An intelligent tracking system based on internet of things for the cold chain. Internet Research 26 (2): 435-445. [DOI:10.1108/IntR-11-2014-0294]
 78. Luo, H., M. Zhu, S. Ye, H. Hou, Y. Chen, & L. Bulysheva. 2016. An intelligent tracking system based on internet of things for the cold chain. Internet Research 26 (2): 435-445. [DOI:10.1108/IntR-11-2014-0294]
 79. Mastos, T. D., A. Nizamis, T. Vafeiadis, N. Alexopoulos, C. Ntinas, D. Gkortzis, … & D. Tzovaras. 2020. Industry 4.0 sustainable supply chains: An application of an IoT enabled scrap metal management solution. Journal of Cleaner Production 122-377. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.122377]
 80. Mastos, T. D., A. Nizamis, T. Vafeiadis, N. Alexopoulos, C. Ntinas, D. Gkortzis, … & D. Tzovaras. 2020. Industry 4.0 sustainable supply chains: An application of an IoT enabled scrap metal management solution. Journal of Cleaner Production 122-377. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.122377]
 81. Mishra, D., A. Gunasekaran, S. J. Childe, T. Papadopoulos, R. Dubey, & S. Wamba. 2016. Vision, applications and future challenges of Internet of Things: A bibliometric study of the recent literature. Industrial Management & Data Systems 116 (7): 1331-1355. [DOI:10.1108/IMDS-11-2015-0478]
 82. Mishra, D., A. Gunasekaran, S. J. Childe, T. Papadopoulos, R. Dubey, & S. Wamba. 2016. Vision, applications and future challenges of Internet of Things: A bibliometric study of the recent literature. Industrial Management & Data Systems 116 (7): 1331-1355. [DOI:10.1108/IMDS-11-2015-0478]
 83. Nairn, A., P. Berthon, & A. Money. 2007. Learning from giants-Exploring, classifying and analysing existing knowledge on market research. International Journal of Market Research 49 (2): 257-274. [DOI:10.1177/147078530704900208]
 84. Nairn, A., P. Berthon, & A. Money. 2007. Learning from giants-Exploring, classifying and analysing existing knowledge on market research. International Journal of Market Research 49 (2): 257-274. [DOI:10.1177/147078530704900208]
 85. Novais, L. R., J. M. Maqueira, & S. Bruque. 2019. Supply chain flexibility and mass personalization: a systematic literature review. Journal of Business & Industrial Marketing 34 (8): 1791-1812. [DOI:10.1108/JBIM-03-2019-0105]
 86. Novais, L. R., J. M. Maqueira, & S. Bruque. 2019. Supply chain flexibility and mass personalization: a systematic literature review. Journal of Business & Industrial Marketing 34 (8): 1791-1812. [DOI:10.1108/JBIM-03-2019-0105]
 87. Okoli, C., & K. Schabram. 2010. A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. [DOI:10.2139/ssrn.1954824]
 88. Okoli, C., & K. Schabram. 2010. A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. [DOI:10.2139/ssrn.1954824]
 89. Perussi, J. B., F. Gressler, & R. Seleme. 2019. Supply chain 4.0: Autonomous vehicles and equipment to meet demand. International Journal of Supply Chain Management 8: 33-41.
 90. Perussi, J. B., F. Gressler, & R. Seleme. 2019. Supply chain 4.0: Autonomous vehicles and equipment to meet demand. International Journal of Supply Chain Management 8: 33-41.
 91. Qazi, A. 2017. Supply chain risk management: exploring an integrated process for managing interdependent risks and risk mitigation strategies. Doctoral Dissertation. University of Strathclyde.
 92. Qazi, A. 2017. Supply chain risk management: exploring an integrated process for managing interdependent risks and risk mitigation strategies. Doctoral Dissertation. University of Strathclyde.
 93. Rejeb, A., J. G. Keogh, & H. Treiblmaier. 2019. Leveraging the internet of things and blockchain technology in supply chain management. Future Internet 11 (7): 161. [DOI:10.3390/fi11070161]
 94. Rejeb, A., J. G. Keogh, & H. Treiblmaier. 2019. Leveraging the internet of things and blockchain technology in supply chain management. Future Internet 11 (7): 161. [DOI:10.3390/fi11070161]
 95. Rejeb, M. A., S. Simske, K. Rejeb, H. Treiblmaier, & S. Zailani. 2020. Internet of Things Research in Supply Chain Management and Logistics: A Bibliometric Analysis. Internet of Things 100-318. [DOI:10.1016/j.iot.2020.100318]
 96. Rejeb, M. A., S. Simske, K. Rejeb, H. Treiblmaier, & S. Zailani. 2020. Internet of Things Research in Supply Chain Management and Logistics: A Bibliometric Analysis. Internet of Things 100-318. [DOI:10.1016/j.iot.2020.100318]
 97. Sony, M., & S. Naik. 2020. Critical factors for the successful implementation of Industry 4.0: a review and future research direction. Production Planning & Control 31 (10): 799-815. [DOI:10.1080/09537287.2019.1691278]
 98. Sony, M., & S. Naik. 2020. Critical factors for the successful implementation of Industry 4.0: a review and future research direction. Production Planning & Control 31 (10): 799-815. [DOI:10.1080/09537287.2019.1691278]
 99. Tang, C.-P., T. C.-K. Huang, & S.-T. Wang. 2018. The impact of Internet of things implementation on firm performance. Telematics and Informatics 35 (7): 2038-2053. [DOI:10.1016/j.tele.2018.07.007]
 100. Tang, C.-P., T. C.-K. Huang, & S.-T. Wang. 2018. The impact of Internet of things implementation on firm performance. Telematics and Informatics 35 (7): 2038-2053. [DOI:10.1016/j.tele.2018.07.007]
 101. Tang, C. S., & L. P. Veelenturf. 2019. The strategic role of logistics in the industry 4.0 era. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 129: 1-11. [DOI:10.1016/j.tre.2019.06.004]
 102. Tang, C. S., & L. P. Veelenturf. 2019. The strategic role of logistics in the industry 4.0 era. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 129: 1-11. [DOI:10.1016/j.tre.2019.06.004]
 103. Tatham, P. H., K. M. Spens, & D. Taylor. 2009. Development of the academic contribution to humanitarian logistics and supply chain management. Management Research News 32 (11): 1-8. [DOI:10.1108/mrn.2009.02132kaa.001]
 104. Tatham, P. H., K. M. Spens, & D. Taylor. 2009. Development of the academic contribution to humanitarian logistics and supply chain management. Management Research News 32 (11): 1-8. [DOI:10.1108/mrn.2009.02132kaa.001]
 105. Thibaud, M., H. Chi, W. Zhou, & S. Piramuthu. 2018. Internet of Things (IoT) in high-risk Environment, Health and Safety (EHS) industries: A comprehensive review. Decision Support Systems 108: 79-95. [DOI:10.1016/j.dss.2018.02.005]
 106. Thibaud, M., H. Chi, W. Zhou, & S. Piramuthu. 2018. Internet of Things (IoT) in high-risk Environment, Health and Safety (EHS) industries: A comprehensive review. Decision Support Systems 108: 79-95. [DOI:10.1016/j.dss.2018.02.005]
 107. Treiblmaier, H. 2018. The impact of the blockchain on the supply chain: a theory-based research framework and a call for action. Supply Chain Management: An International Journal 23 (6): 545-559. [DOI:10.1108/SCM-01-2018-0029]
 108. Treiblmaier, H. 2018. The impact of the blockchain on the supply chain: a theory-based research framework and a call for action. Supply Chain Management: An International Journal 23 (6): 545-559. [DOI:10.1108/SCM-01-2018-0029]
 109. _____, K. Mirkovski, P. B. Lowry, & Z. G. Zacharia. 2020. The physical Internet as a new supply chain paradigm: a systematic literature review and a comprehensive framework. The International Journal of Logistics Management 31 (2): 239-287. [DOI:10.1108/IJLM-11-2018-0284]
 110. _____, K. Mirkovski, P. B. Lowry, & Z. G. Zacharia. 2020. The physical Internet as a new supply chain paradigm: a systematic literature review and a comprehensive framework. The International Journal of Logistics Management 31 (2): 239-287. [DOI:10.1108/IJLM-11-2018-0284]
 111. Tzounis, A., N. Katsoulas, T. Bartzanas, & C. Kittas. 2017. Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges. Biosystems Engineering 164: 31-48. [DOI:10.1016/j.biosystemseng.2017.09.007]
 112. Tzounis, A., N. Katsoulas, T. Bartzanas, & C. Kittas. 2017. Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges. Biosystems Engineering 164: 31-48. [DOI:10.1016/j.biosystemseng.2017.09.007]
 113. Vass, T., H. Shee, & S. Miah. 2018. The effect of. Internet of Things" on Supply Chain Integration and Performance: An Organizational Capability Perspective." Australasian Journal of Information Systems 22: 1-29. [DOI:10.3127/ajis.v22i0.1734]
 114. Vass, T., H. Shee, & S. Miah. 2018. The effect of. Internet of Things" on Supply Chain Integration and Performance: An Organizational Capability Perspective." Australasian Journal of Information Systems 22: 1-29. [DOI:10.3127/ajis.v22i0.1734]
 115. _____. 2020. Iot in supply chain management: a narrative on retail sector sustainability. International Journal of Logistics Research and Applications 23 (1): 1-20.
 116. _____. 2020. Iot in supply chain management: a narrative on retail sector sustainability. International Journal of Logistics Research and Applications 23 (1): 1-20.
 117. Verdouw, C., R. Robbemond, T. Verwaart, J. Wolfert, & A. Beulens. 2015. A reference architecture for IoT-based logistic information systems in agri-food supply chains. Enterprise Information Systems 12 (7): 755-759. [DOI:10.1080/17517575.2015.1072643]
 118. Verdouw, C., R. Robbemond, T. Verwaart, J. Wolfert, & A. Beulens. 2015. A reference architecture for IoT-based logistic information systems in agri-food supply chains. Enterprise Information Systems 12 (7): 755-759. [DOI:10.1080/17517575.2015.1072643]
 119. Verdouw, C., H. Sundmaeker, B. Tekinerdogan, D. Conzon, & T. Montanaro. 2019. Architecture framework of IoT-based food and farm systems: a multiple case study. Computers and electronics in Agriculture 165: 104-939. [DOI:10.1016/j.compag.2019.104939]
 120. Verdouw, C., H. Sundmaeker, B. Tekinerdogan, D. Conzon, & T. Montanaro. 2019. Architecture framework of IoT-based food and farm systems: a multiple case study. Computers and electronics in Agriculture 165: 104-939. [DOI:10.1016/j.compag.2019.104939]
 121. Yadav, S., D. Garg, & S. Luthra. 2020a. Development of IoT based data-driven agriculture supply chain performance measurement framework. Journal of enterprise information management 34 (1): 292-327. [DOI:10.1108/JEIM-11-2019-0369]
 122. Yadav, S., D. Garg, & S. Luthra. 2020a. Development of IoT based data-driven agriculture supply chain performance measurement framework. Journal of enterprise information management 34 (1): 292-327. [DOI:10.1108/JEIM-11-2019-0369]
 123. _____. 2020b. Selection of third-party logistics services for internet of things-based agriculture supply chain management. International Journal of Logistics Systems and Management 35 (2): 204-230. [DOI:10.1504/IJLSM.2020.104780]
 124. _____. 2020b. Selection of third-party logistics services for internet of things-based agriculture supply chain management. International Journal of Logistics Systems and Management 35 (2): 204-230. [DOI:10.1504/IJLSM.2020.104780]
 125. Yadav, S., S. Luthra, & D. Garg. 2020. Internet of things (IoT) based coordination system in Agri-food supply chain: development of an efficient framework using DEMATEL-ISM. Operations Management Research 13 (1,2): 1-27. [DOI:10.1007/s12063-020-00164-x]
 126. Yadav, S., S. Luthra, & D. Garg. 2020. Internet of things (IoT) based coordination system in Agri-food supply chain: development of an efficient framework using DEMATEL-ISM. Operations Management Research 13 (1,2): 1-27. [DOI:10.1007/s12063-020-00164-x]
 127. Yan, B., X. Wang, & P. Shi. 2017. Risk assessment and control of agricultural supply chains under Internet of Things. Agrekon 56 (1): 1-12. [DOI:10.1080/03031853.2017.1284680]
 128. Yan, B., X. Wang, & P. Shi. 2017. Risk assessment and control of agricultural supply chains under Internet of Things. Agrekon 56 (1): 1-12. [DOI:10.1080/03031853.2017.1284680]
 129. Yan, B., X-h. Wu, B. Ye, & Y.-w. Zhang. 2017. Three-level supply chain coordination of fresh agricultural products in the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1842-1865. [DOI:10.1108/IMDS-06-2016-0245]
 130. Yan, B., X-h. Wu, B. Ye, & Y.-w. Zhang. 2017. Three-level supply chain coordination of fresh agricultural products in the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1842-1865. [DOI:10.1108/IMDS-06-2016-0245]
 131. Yan, J., S. Xin, Q. Liu, W. Xu, L. Yang, L. Fan, L., … & Q. Wang. 2014. Intelligent supply chain integration and management based on cloud of things. International Journal of Distributed Sensor Networks 10 (3): 624-839. [DOI:10.1155/2014/624839]
 132. Yan, J., S. Xin, Q. Liu, W. Xu, L. Yang, L. Fan, L., … & Q. Wang. 2014. Intelligent supply chain integration and management based on cloud of things. International Journal of Distributed Sensor Networks 10 (3): 624-839. [DOI:10.1155/2014/624839]
 133. Yan, R. 2017. Optimization approach for increasing revenue of perishable product supply chain with the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 117 (4): 729-741. [DOI:10.1108/IMDS-07-2016-0297]
 134. Yan, R. 2017. Optimization approach for increasing revenue of perishable product supply chain with the Internet of Things. Industrial Management & Data Systems 117 (4): 729-741. [DOI:10.1108/IMDS-07-2016-0297]
 135. Zhang, Y., L. Zhao, & C. Qian. 2017. Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1890-1905. [DOI:10.1108/IMDS-10-2016-0456]
 136. Zhang, Y., L. Zhao, & C. Qian. 2017. Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs. Industrial Management & Data Systems 117 (9): 1890-1905. [DOI:10.1108/IMDS-10-2016-0456]
 137. Zhao, G., S. Liu, C. Lopez, H. Lu, S. Elgueta, H. Chen, & B. M. Boshkoska. 2019. Blockchain technology in agri-food value chain management: A synthesis of applications, challenges and future research directions. Computers in industry 109: 83-99. [DOI:10.1016/j.compind.2019.04.002]
 138. Zhao, G., S. Liu, C. Lopez, H. Lu, S. Elgueta, H. Chen, & B. M. Boshkoska. 2019. Blockchain technology in agri-food value chain management: A synthesis of applications, challenges and future research directions. Computers in industry 109: 83-99. [DOI:10.1016/j.compind.2019.04.002]
 139. Zhao, J. L., S. Fan, & J. Yan. 2016. Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue. Financial Innovation 2 (1): 28. [DOI:10.1186/s40854-016-0049-2]
 140. Zhao, J. L., S. Fan, & J. Yan. 2016. Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue. Financial Innovation 2 (1): 28. [DOI:10.1186/s40854-016-0049-2]