دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 107، شهریور 1400 
ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی

صفحه 135-169

10.52547/jipm.37.1.135

سمیه نعمتی لفمجانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم‌نیا


طراحی سیستم استنتاج فازی- عصبی انطباقی جهت سنجش منافع مدیریت دانش در سازمان

صفحه 288-303

10.52547/jipm.37.1.288

حسین یکه؛ سید محمدباقر جعفری؛ سید محمد محمودی؛ مهدی شامی زنجانی


تحلیل محتوا و تحلیل عقاید توییت‌ها درباره دسترسی آزاد و جنبه‌های مختلف آن

صفحه 305-329

10.52547/jipm.37.1.305

زینب صابر؛ هاجر ستوده؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش؛ فرزین قنبری آلونی