دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 109، فروردین 1401 
واکاوی مدل رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی سلامت محور کارکنان بالینی از طریق مداخله آموزشی

صفحه 953-978

10.35050/JIPM010.2022.790

شهرزاد غلامی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ اردشیر علیزاده شهریور؛ سولماز فرخزاد