واکاوی مدل رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی سلامت محور کارکنان بالینی از طریق مداخله آموزشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا. تهران، ایران.

3 مرکز توسعه تحقیقات بالینی ولایت؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ قزوین، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ قزوین،ایران

چکیده

کارکنان واحدهای بالینی با مسائل اطلاعاتی مهم و مشترکی مواجه هستند که رفع آن‌ها نیازمند وجود اطلاعات دقیق، معتبر و قابل اعتمادی است که در کوتاه‌ترین زمان قابل دستیابی و استفاده باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مؤلفه‌های آموزش و آگاهی بر رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی کارکنان بالینی «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» بود. این پژوهش مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی مبتنی بر طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه آماری این پژوهش را ۴۰ نفر از کارکنان حوزه درمانی شاغل در بیمارستان‌های «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» تشکیل می‌دهند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه انجام شد. مداخله آموزشی بر افزایش میزان آگاهی مشارکتی افراد و همچنین، مشارکت آن‌ها در فرایند جست‌وجوی اطلاعات تأثیر قابل توجهی داشت (P<۰.۰۵). ارزیابی مدل معادلات ساختاری رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی با شاخص ۰/۰۵۸=RMSEA با سطح معناداری کوچک‌تر از ۰/۵۰نشان داد که مدل از برازندگی مناسبی برخوردار است. از بررسی مدل اطلاع‌یابی مشارکتی کارکنان بالینی می‌توان دریافت که با افزایش آگاهی گروهی در زمینه مشارکت، میزان تعامل و همکاری گروهی افزایش یافته و بازنمون آن در افزایش ارتباطات گروهی و تقسیم وظایف به‌خوبی نمایان است. به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌عنوان فعالیتی که حاصل همکاری افراد است، مشارکت‌کنندگان را به خلق دانش جمعی، حفظ آگاهی مشارکتی همکاران و ایجاد درک مشترک قادر می‌سازد و می‌تواند شامل انتقال نیازهای اطلاعاتی و نتایج بازیابی‌شده، پردازش بیشتر اطلاعات، و یا انتقال دانش در مخازن دانشی گروه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Collaborative Information Seeking Behavior’s Model Among Clinical Units Employees through Educational Intervention

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Gholami 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Ardeshir Alizadeh Shahrivar 3
  • Solmaz Farrokhzad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The clinical staff encounter important and common information problems which solving them often requires accurate, valid and reliable information that can be accessed and used in the shortest time. The purpose of this study was to investigate the effect of education and awareness components on the collaborative information seeking behavior among the clinical staff of Qazvin University of Medical Sciences during the implementation of research projects in 2020.
This research was a semi-experimental study based on pre-test, post-test design. The statistical population of this study consists of 40 clinical staff working in hospitals. Data collection was done through a questionnaire.
The results show that educational intervention had a significant effect on increasing the level of collaborative awareness of individuals as well as their participation in information seeking process (P<0.05). Evaluation of the structural equation model of CIS behavior with RMSEA= 0.058 and P value <0.05 showed that the model had a good fit.
The results of evaluating the collaborative information seeking behavior of clinical staff showed increasing people's awareness about collaboration methods, increasing the level of interaction and group cooperation, and its representation in increasing team communication and division of tasks is well visible. Information sharing as an activity that is the result of cooperation and collaboration of individuals, enables participants to create collective knowledge, maintain collaborative awareness and create a common understanding. Information sharing can include the transfer of information needs and retrieved results, knowledge processing, and transfer of the team's knowledge repositories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Information Seeking Behavior
  • Team Awareness
  • Educational Intervention
  • Interaction