دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 110، تیر 1401 
جستاری بر گستره تعاریف اینترنت اشیاء در راستای ارائه یک تعریف جامع

صفحه 1097-1126

10.35050/JIPM010.2022.004

شبنم شاهینی؛ عبدالحسین فرج‌پهلو؛ شهناز خادمی‌زاده؛ مرجان نادران طحان