ارائه مدل مفهومی پشتیبانی نظام اطلاعاتی از به‌کارگیری تاکتیک‌های جست‌وجوی کاربران بر اساس شناسایی موقعیت‌های نیازمند پشتیبانی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا؛ تهران؛ ایران،

2 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد؛ ایران،‌

چکیده

شناسایی موقعیت‌های نیازمند پشتیبانی نظام اطلاعاتی از بکارگیری تاکتیک‌های جستجوی کاربران و پیشنهاد ویژگی‌هایی در نظام اطلاعاتی به منظور بهبود جستجو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موقعیت‌های نیازمند پشتیبانی نظام اطلاعاتی از به‌کارگیری تاکتیک‌های جستجوی کاربران و ارائه مدل مفهومی پژوهش در قالب  چرخه جستجوی کاربران است.
روش پژوهش حاضر دارای رویکرد ترکیبی است که بر اساس داده‌های کمی و کیفی گردآوری شده است. داده‌های کمی از طریق داده‌های برگرفته شده از پرسشنامه، و اطلاعات اخذ شده از پروتکل بلنداندیشی برگرفته از نرم‌افزار مورائه، داده‌های کیفی را تشکیل می‌دهند. با توجه به معیارهای ورود به پژوهش، نمونه پژوهش ۳۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشجویان دکتری و دانشجویان ترم آخر کارشناسی‌ارشد) از دو حوزه علوم انسانی و فنی و مهندسی شهر تهران انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه با ۱۷ گویه برای سنجش قضاوت کاربران در خصوص میزان اهمیت مولفه‌های موثر در پشتیبانی نظام اطلاعاتی از به‌کارگیری تاکتیک‌های جست‌وجو به کار رفت. همچنین ۴ وظیفه و سناریوی جستجو بر اساس طرح طبقه‌بندی شناختی آندرسون و کراسوول تدوین و به منظور انجام جستجو در اختیار جست‌وجوگران قرار گرفت. اطلاعات برگرفته از نرم‌افزار مورائه که شامل جست‌وجو در اختیار جست‌وجوگران قرار گرفت. اطلاعات برگرفته از نرم‌افزار مورائه که شامل داده‌های حاصل از پروتکل بلنداندیشی به دو شیوه همزمان و گذشته‌نگر بود، برای شناسایی مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها و مفاهیم استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین موقعیت نیازمند پشتیبانی از دیدگاه جست‌وجوگران در مرحله به‌کارگیری تاکتیک ایجاد و اصلاح پرسش اولیه، پشتیبانی از تاکتیک ارزیابی نتایج و ارزیابی موردهای اطلاعاتی قرار دارد. تحلیل محتوای کیفی داده‌های برگرفته از پروتکل بلنداندیشی گذشته‌نگر که در قالب مفاهیم استخراج شد، نشان داد که جست‌وجوگران نیازمند کمک نظام اطلاعاتی در مراحل مختلف جست‌وجو هستند. کمک در انتخاب کلیدواژه‌های مناسب برای جست‌وجو،‌ ارائه لینک منابع مرجع الکترونیکی (همچون اصطلاح‌نامه‌های برخط و دایره‎‌المعارف‌ها) برای تعیین حدود و ثغور موضوع،‌ پیشنهاد استفاده از عملگرها از سوی نظام اطلاعاتی، پیشنهاد معادل‌ها و مترادف‌های کلیدواژه‌ها، پشتیبانی در شناسایی اعتبار نتایج بازیابی شده، ارائه نتایج به صورت دسته‌بندی و خوشه‌بندی شده، نشان دادن محدوده موضوعات و روابط حاکم بر موضوعات جهت آشنا شدن با دامنه آن‌ها، رنگی و برجسته کردن اطلاعات مرتبط در متن بازیابی شده، مشخص کردن زیربخش‌ها و زیرمجموعه‌های محتوا، آشنا کردن کاربر با قابلیت‌های موتورهای جست‌وجو و طراحی رابط کاربر برای ثبت نظرات دیگر جست‌وجوگران در خصوص عبارت‌های جست‌وجو جهت کمک به جست‌وجوگران مبتدی کمک‌کننده خواهد بود. در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.
باتوجه به مطالعات اندک در حوزه پشتیبانی نظام اطلاعاتی از بکارگیری تاکتیک‌های جست‌وجو، ‌یافته‌های این پژوهش در روشن ساختن آن‌چه در فرایند جست‌وجو روی می‌دهد و موقعیت‌هایی که کاربر نیازمند پشتیبانی از سوی نظام اطلاعاتی است، کمک‌کننده بوده و برای طراحان پایگاه‌های اطلاعاتی اطلاعات مفیدی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of information system support from the user search tactics based on identifying situations in need of system support

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghayouri 1
  • Zoya Abam 1
  • Azam Sanatjoo 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify situations that require information system support to user search tactics and presenting a model.


The method of the present study is a combined approach that has been collected based on quantitative and qualitative data. The data taken from the questionnaire constitute quantitative data and the information obtained from the ambitious protocol derived from the software. The research sample is 35 graduate students (PhD students and undergraduate and graduate students) from the two fields of humanities, engineering in Tehran.


A 17-item questionnaire was used to gauge users' judgments about the importance of effective components in supporting the information system from the use of search tactics.


Also, 4 search tasks based on Maxwell and Anderson classification based on cognitive perspective were provided to the searchers in order to perform the search.


The information obtained from morae software, which included data obtained from the thinking protocol and search observations, was identified to identify situations in need of extraction support, and the main and sub-categories were determined based on interview-based information to improve the search to support the information system.


Finally, a conceptual model of the research is presented.Given the limited studies in the field of information system support for the use of search tactics, the findings of this study help to clarify what happens in the search process and situations that require user support from the information system and provide information for database designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information System Support
  • Search Tactics
  • morae Software
  • Thinking Protocol
  • Qualitative content analysis
آبام، زویا. 1389. بررسی رفتار جست‌وجوی مروری و معیارهای قضاوت ربط کاربران در محیط فراپیوندی وب. پایان‌نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
زره‌ساز، محمد. 1394. واکاوی ارتباط میان قابلیت‌های روان‌شناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی آن‌ها در کتابخانه دیجیتال بر پایة مدل تعدیل‌شده اطلا‌ع‌یابی مارکیونینی. پایان‌نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
Bar-Ilan, J. 2005. Expectations versus reality: Search engine features needed for web research at mind. Cybermetrics (1): 9.
Bates, M. J. 1990. Where should the person stop and the information search interface start? Information Processing and Management 26: 575-591.
_____. 2002. Toward an integrated model of information seeking and searching: studies of information seeking in context. New Review of Information Behavior Research 3: 1-16.
Capra, Robert, Jaime Arguello, Aanita Crescenzi, & Emily Vardell. 2015. Differences in the use of search assistance for tasks of varying complexity. In Proceedings of the SIGIR. ACM, 23–32. Santiago Chile.
Capra, Robert, Jaime Arguello, & Yinglong Zhang. 2017. The effects of search task determinability on search behavior. In Proceedings of the ECIR. Springer, 108–121. Aberdeen, Scotland.

Choemprayong, Songphan, & Thanaphorn Atikij. 2017. Effects of Search Tactic on Affective Transition While Using Google: A Quasi-Experimental Study of Undergraduate Students. Springer International Publishing. 281–294, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70232-2_24.

Choi, Bogeum, Austin Ward, Yuan Li, Jaime Arguello, & Robert Capra. 2019. The Effects of Task Complexity on the Use of Different Types of Information in a Search Assistance Tool. ACM Transactions on Information Systems. 38 (1): 1-28.
Georgas, H. 2013. Google vs. the library: Student preferences and perceptions when doing research using Google and a federated search tool. Libraries and the Academy 13 (2): 165–185.
Herrouz, A., C. Khentout, & M. Djoudi. 2013. Navigation assistance and web accessibility helper. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management 2: 517–523.
Joo, Soohyung. 2013. Investigating User Search Tactic Patterns and System Support in Using Digital Libraries. phd thesis. University of Wisconsin, Milwaukee.
Kelly, D., G. Gyllstrom, & E. W. Bailey. 2009. A comparison of query and term suggestion features for interactive searching. In Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 371–378). NewYork, NY: ACM.
Kelly, Diane, Jaime Arguello, Ashlee Edwards, & Wn-Ching Wu. 2015. Development and evaluation of search tasks for IIR experiments using a cognitive complexity framework. In Proceedings of the the ICTIR. ACM, Northampton Massachusetts USA. 101–110.
Keselman, A., A. C. Browne, & D. R. Kaufman. 2008. Consumer health information seeking as hypothesis testing. Journal of the American Medical Informatics Association 15: 484–495.
Kules, B., & B. Shneiderman. 2008. Users can change their web search tactics: Design guidelines for categorized overviews. Information Processing & Management 44: 463–484.
Liew, C. L. 2011. Help with health information on the web. The Electronic Library 29: 621–636.
Liu, Jingjing, Hassan Zamir, Yuan Li, & Samantha K. Hastings. 2018. Search systems and their features: What college students use to find and save information. Library and Information Science Research 40: 118-124.
Makri, S., A. Blandford, & A. L. Cox. 2008. Using information behaviors to evaluate the functionality and usability of electronic resources: From Ellis’s model to evaluation. Journal of American Society of Information Science and Technology 59: 2244–2267.
Mu, X., H. Ryu, & K. Lu. 2011. Supporting effective health and biomedical information retrieval and navigation: A novel facet view interface evaluation. Journal of Biomedical Informatics 44: 576–586.
Niu, Xi, & Diane Kelly. 2014. The use of query suggestions during information search. Information Processing and Management 50: 218–234.

Rieh, SooYoung, & Ires Xie. 2006. Analysis of multiple query reformulations on the web: The interactive information retrieval context. Information Processing & Management 42 (3): 751-768.

Rieger, O. Y. 2009. Search engine use behavior of students and faculty: User perceptions and implications for future research. First Monday, 14 (12) Retrieved from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2716. (accessed Aug. 21, 2021)
Wilson, Max L., M. C. Schraefel. 2010. Evaluating collaborative information-seeking interfaces with a search-oriented inspection method and re-framed information seeking theory. Information Processing and Management 46: 718–732.
Wu, Wan-Ching, Diane Kelly, Ashlee Edwards, & Jaime Arguello. 2012. Grannies, tanning beds, tattoos, and NASCAR: Evaluation of search tasks with varying levels of cognitive complexity. In Proceedings of the IIiX. ACM, 254–257. Netherlands, University of Amsterdam.
Xie, Iris, & Soohyung Joo. 2010. Transitions in Search Tactics During the Web-Based Search Process. Journal of the American Society for Information Science and technology 61 (11): 2188–2205.
_____, & Renee Bennett-kapusniak. 2016. User involvement and system support in applying search tactics. Journl of the association for information science and technology 68 (5): 1165-1185.
Yuan, Xiaojun, Nicholas J. Belkin. 2010. Investigating Information Retrieval Support Techniques for Different Information-Seeking Strategies Journal of the American Society for Information Science and technology 61 (8): 1543–1563.
Zeng, Q. T., J. Crowell, R. M. Plovnick, E. Kim, L. Ngo, & E. Dibble. 2006. Assisting consumer health information retrieval with query recommendations. Journal of the American Medical Informatics Association 13: 80–90.