شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو 31000

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران؛ ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران؛ ایران.

3 دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران؛ ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش سال ۲۰۱۸ انجام شده است. این پژوهش به ‌لحاظ ماهیت از نوع کاربردی، و روش اجرای آن پیمایشی-تحلیلی با فنون آنتروپی «شانون» برای وزن‌دهی ریسک‌ها و «تاپسیس» فازی برای رتبه‌بندی ریسک‌ها بوده است. با استفاده از منابع مرتبط و پژوهش‌های پیشین، پراهمیت‌ترین ریسک‌ها شناسایی شد که به طراحی پرسشنامه‌ای با پنج مؤلفه و ۱۰۹ گویه انجامید. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب هماهنگی درونی و با استفاده از ضریب آلفای «کرونباخ» توسط نرم‌افزار SPSS محاسبه شد، و ارزش آن‌ها در هر یک از ابعاد پرسشنامه بزرگ‌تر از مقدار ۰/۹۸ به‌دست آمد. تحلیل و سنجش ریسک‌ها با استفاده از فنون ذکرشده انجام شده است.
در این پژوهش ریسک‌های زنجیره ‌تأمین در پنج بخش (تأمین‌کنندگان، تولید و مدیریت منابع دیجبتال، توزیع منابع دیجیتال، خدمات به کاربران، و ریسک‌های مشترک بین اجزای زنجیره تأمین) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش تأمین‌کنندگان، ۲۴ شاخص ریسک شناسایی شد که شاخص ریسک «تغییرات و بی‌ثباتی در نرخ‌های ارزی» با ۷۳ درصد بالاترین رتبه را داشت. در بخش تولید و مدیریت منابع دیجیتال، ۲۶ شاخص ریسک شناسایی شد که شاخص ریسک «خط‌مشی مجموعه‌سازی منابع دیجیتال» با ۷۳ درصد حائز بالاترین رتبه شد. در بخش توزیع منابع دیجیتال، ۱۹ شاخص ریسک شناسایی شد و شاخص ریسک «امکان ارائه خدمات امانت مبتنی بر وب در کتابخانه دیجیتال» با ۸۴ درصد دارای بالاترین رتبه بود. در بخش خدمات به کاربران، ۲۱ شاخص ریسک شناسایی شد و شاخص ریسک «امکان جست‌وجو با هر مرورگر درکتابخانه دیجیتال» با ۸۸ درصد بالاترین رتبه را از آن خود کرد و در بخش ریسک‌های مشترک بین اجزای زنجیره تأمین، ۱۹ شاخص ریسک شناسایی شد که شاخص ریسک «افزایش قیمت سخت‌افزارهای اجزای زنجیره تأمین به‌ جهت تغییرات نرخ ارز» با ۸۲ درصد بالاترین رتبه را کسب نمود.
بر اساس رتبه‌بندی ریسک‌ها با استفاده از تکنیک «تاپسیس» فازی در زنجیره تأمین کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاه‌های شهر تهران «ریسک‌های مربوط به تأمین‌کنندگان»، «ریسک‌‌های مشترک بین اجزای زنجیره تأمین»، «ریسک‌های مربوط به خدمات به کاربران»، «ریسک‌های مربوط به تولید و مدیریت منابع دیجیتال» و «ریسک‌های مربوط به توزیع منابع دیجیتال» به‌ترتیب، رتبه ۱ تا ۵ را از نظر اهمیت کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of supply chain risks in Digital Libraries State universities of Tehran based on ISO 31000 standard.

نویسندگان [English]

  • Mitra Samiei 1
  • Seyed Mahdi Taheri 2
  • Somayeh Farzadi 3
چکیده [English]

The present research has been done with a view to identifying and ranking the supply chain risks in digital libraries of state universities in Tehran based on the 2018 version of ISO 31000.
This research is an applied one and to implement it, survey and analytic methods have been applied with Shannon entropy to weight risks and fuzzy TOPSIS to evaluate them. Primarily the most important risks were identified using the relevant resources and the results of previous researches; a process which led to the formulation of a questionnaire with 5 components and 109 items. The stability of the questionnaire was calculated based on the internal consistency coefficient & Cronbach alpha coefficient using SPSS software. The resulted value in each aspect of the questionnaire amounted to more than %98 and then the analysis and ranking of the risks were carried out using the above-mentioned techniques.
In this research the risks of supply chain have been evaluated in 5 sections: suppliers, production & digital resources management, distribution of digital resources, services to users and common risks among the components of supply chain. In the suppliers section the risk index of "the fluctuation of exchange rates" has the highest rank (=%73), in production and digital resources management, the risk index of "the strategy of collection development of digital resources" has the highest rank (=%73), in distribution of digital resources section, the risk index of "possibility of rendering web-based loan services in digital library" has the highest rank (=%84), in services to users section, the risk index of "The possibility of searching by means of any browsers in digital library" has the highest rank (=%88) and in the common risks among the components of supply chain section, the index risk of "the increase of hardware prices of the components of supply chain due to the fluctuation of exchange rate" has the highest rank (=%82).
The risks based on their ranking and by applying the TOPSIS technique in the supply chain of digital libraries in the universities of Tehran in order of importance that is from number 1 to number 5 include: "risks of suppliers", "common risks among the components of supply chain", "risks relating to services of users", "risks involving the production & digital resources management", and "risks involving the distribution of digital resources".

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital libraries
  • Evaluation
  • risks of supply chain
  • 31000 ISO
  • Tehran`s state universities