شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ارائه مدل

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان‌ها تا حدودی مبتنی ‌بر تخصص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی ‌بر مدیریت راهبردی دانش و دارایی‌های دانشی است. ظهور شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شالوده اصلی آن‌ها مبتنی ‌بر دانش و استفاده از ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌هاست، از واقعیت‌های دنیای کسب‌وکار الهام می‌گیرد. هدف کلی این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های شاخه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ارائه مدلی در این خصوص است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی است. پژوهش حاضر در دو بخش کیفی (فراترکیب) و کمّی (دلفی و تحلیل عاملی اکتشافی) صورت گرفت. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل مقاله‌های فارسی و لاتین مرتبط با مدیریت دانش در استارت‌آپ‌هاست که با توجه به معیارهای ورود در روش فراترکیب انتخاب شدند. برای دستیابی به اجماع در خصوص مؤلفه‌های مستخرج از فراترکیب، از روش «دلفی» و نظرسنجی از ۳۰ نفر از اعضای هیئت ‌علمی این رشته استفاده شد. بخش کمی نیز شامل ۳۲۳ نمونه‌ از شرکت‌های مرتبط با استارت‌آپ‌ در زمینه علم اطلاعات و دانش‌شناسی است که با روش طبقه‌ای تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است‌ که پایایی آن از طریق آلفای «کرونباخ» برای کل پرسشنامه برابر ۰/۸۱۱ تأیید شد. برای تجزیه‌‌و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای آماری «اس‌پی‌‌اس‌اس» استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی ۱۲۸ گویه پرسشنامه در ۹ مؤلفه اصلی و ۵۵ مؤلفه فرعی طبقه‌بندی شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد که ۹ مؤلفه کاربست دانش (۲۳/۸۷۵)، تسهیم دانش (۱۱/۲۶۱)، خلق دانش (۸/۸۰۵)، سازماندهی دانش (۴/۴۲۶)، شناسایی دانش (۲/۸۲۰)، ارائه دانش (۲/۶۸۴)، توسعه دانش (۲/۳۴۲) تغییر دانش (۲/۰۴۷) و حفاظت دانش (۱/۸۷۶) بر مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی مؤثر هستند. بر این اساس «کاربست دانش»‌ دارای بیشترین واریانس و «حفاظت دانش» از کمترین واریانس برخوردار است. با توجه به مطالعات محدود که در زمینه استارت‌آپ‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در داخل کشور صورت گرفته، نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مدلی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در تبیین و شناخت عوامل مؤثر بر استارت‌آپ‌های شاخه علم اطلاعات و دانش‌شناسی یاری کرده و زمینه را برای رشد و توسعه هرچه بیشتر این‌گونه استارت‌آپ‌ها فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Knowledge Management in Startups in the Field of Knowledge and Information Sciences and Providing One Model

نویسندگان [English]

  • Ziba Mohammadzadeh Reveshti 1
  • Afshin Mousavi Chelak 1
  • Fatemeh Ajorloo 2
  • Saeed Chehreh 1
چکیده [English]

Today, the present and future success in competition among organizations is based, in part, on the strategic expertise of physical and financial resources and, to a large extent, on the strategic management of knowledge assets. The main purpose of this study was to identify the effective components of knowledge management in startups in the field of knowledge and information science and propose a model in this field. This research is applied in terms of purpose and is an exploratory mixed research in terms of method. This research is applied in terms of purpose and is mixed exploratory research in terms of method. The study was conducted in two parts: qualitative (meta-combination) and quantitative (Delphi and exploratory factor analysis). The population in the qualitative part included Persian and Latin articles related to knowledge management in startups, which were selected according to the inclusion criteria in the meta-combined method. In order to reach a consensus on the components extracted from the meta-combination, the Delphi method and a survey of 30 faculty members in this field were applied. The quantitative section includes 323 examples of startup-related companies in the field of information science and epistemology, which were selected by systematic stratified random sampling method. The data collection tool was a questionnaire whose reliability was confirmed by Cronbach's alpha for the whole questionnaire equal to 0.811. SPSS statistical software was used to do exploratory factor analysis by which 128 items of the questionnaire were classified into 9 main components and 55 sub-components. The results of confirmatory factor analysis show 9 components of knowledge application (23.875), knowledge sharing (11.261), knowledge creation (8.805), organizing knowledge (4.426), knowledge identification (2.820), knowledge presentation (2.684), knowledge development (2.342), knowledge change (2.047), and knowledge protection (1.876) are effective on knowledge management in information science and epistemology startups. Accordingly, knowledge application has the most variance and the knowledge protection has the least variance. Considering the limited studies that have been done in the field of knowledge and information science startups in the country, the results of this research can be used as a model for implementing knowledge management in explaining and recognizing the factors affecting knowledge and information science startups and providing further development in such startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and Information Sciences
  • Knowledge Management
  • startup