فهم و برداشت دانشجویان از تجربۀ پدیده جست‌وجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش: مطالعه پدیدارنگاری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران؛

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران؛

چکیده

فرایند جست‌وجو و بازیابی اطلاعات فرایندی شناختی و بسیار پیچیده است. یکی از رویکردهای مهم در کشف و درک این فرایند، بررسی تجربه‌های کاربران است. این پژوهش با هدف بررسی فهم و برداشت تجربه دانشجویان دکتری از پدیده جست‌وجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش انجام شد.

رویکرد پژوهش حاضر تفسیری بود که با روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری به اجرا در‌آمد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر دانشجویان دکتری حوزه‌های گوناگون دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ بودند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند، معیار و گلوله‌برفی بود. تنوع حداکثر در انتخاب نمونه در نظر گرفته شد و تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از ۲۰ دانشجو صورت گرفت. مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شده و به‌ شکل استقرایی و با شیوه کدگذاری نظری در نرم‌افزار «ماکس‌کیودا ۱۲» ‌مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که پس از تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از مصاحبه‌ها، شش طبقه توصیفی از چگونگی درک و تجربه دانشجویان دکتری تخصصی از پدیده جست‌وجو و بازیابی اطلاعات پدیدار گردید. شش طبقه جست‌وجو و بازیابی اطلاعات به‌‌مثابه دریایی بی‌انتها، گنجینه‌ای ارزشمند، جاده‌ای پر از چراغ، کلیدی برای نجات، خوردن میوه دلخواه، و پلی برای رسیدن به دانش بودند. نتایج نشان داد که دانشجویان پدیده جست‌وجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش را مهم و ضروری توصیف کرده و مشکل اصلی آن‌ها در ‌زمینه یادگیری و آموزش مهارت‌های لازم برای جست‌وجو و بازیابی اطلاعات بود که احساس ناخوشایندی در آن‌ها به‌وجود می‌آورد.

گرچه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت کیفی خود به‌دنبال تعمیم یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نیست، اما با توجه به یافته‌ها و بر طبق آنچه در فضای نتیجه ارائه شد، درک و توصیف دانشجویان از پدیده جست‌وجو و بازیابی اطلاعات با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات زیادی که آن‌ها بیان کردند، زنگ خطر و هشداری برای نظام آموزش عالی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conception and understanding of PhD Students from Information Seeking and Retrieval Experience in Their Research Process: A Phenomenographic Study

نویسندگان [English]

 • Tahereh Rigi 1
 • Mohammad Hosien Dayani 2
 • Rahmatollah Fattahi 2
1
2
چکیده [English]

The process of information seeking and retrieval is a very complex cognitive process. One of the important approaches to exploring and understanding this process is to examine the user’s experiences. The purpose of this study was to concept and understand the Ph.D. students’ experience of the phenomenon of information seeking and retrieval in their research process.

The approach of this study was interpretative that was carried out through qualitative phenomenographical research method. The participants in this study were Ph.D. students in different fields at Ferdowsi University of Mashhad in 2019. Sampling was purposeful, criterion and snowball. The maximum diversity was considered in the sample selection and was continued to the theoretical saturation of data. Semi-structured interviews were conducted with 20 students. Interviews were implemented and analyzed through an inductive and theoretical coding method using MAQDA12 software.

The results showed that after analyzing the data gathered from the interviews, six descriptive categories emerged about how Ph.D. students perceived and experienced the information seeking and retrieval phenomenon. Six categories were information seeking and retrieval as an endless sea, a valuable treasure, a road full of lights, the key to rescuing, eating the desired fruit, and a bridge to reach knowledge. The results showed that the Ph.D. students described the information seeking and retrieval in their research process as important and necessary and that their main problem was learning and teaching which made them feel unpleasant.
Although this qualitative study does not aim to generalize the findings, however, according to the findings of the present research at the outcome space, this type of students’ perception and description of information seeking and retrieval phenomena at the highest academic degree is an alarm for the higher education system and should be taken seriously into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Seeking and Retrieval
 • Research
 • Descriptive Category
 • Interpretation Approach
 • phenomenography
 1. استراوس، انسلم، و جولیت کوربین 2008. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. 1391. تهران: نشر نی.
 2. استراوس، انسلم، و جولیت کوربین 2008. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. 1391. تهران: نشر نی.
 3. حریری، نجلا. 1385. اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 4. حریری، نجلا. 1385. اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 5. دانایی‌فرد، حسن، و حسین کاظمی. 1389. ارتقای پژوهش‌های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 17 (61): 121-147.‎
 6. دانایی‌فرد، حسن، و حسین کاظمی. 1389. ارتقای پژوهش‌های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 17 (61): 121-147.‎
 7. عرفان‌منش، محمدامین. 1390. ساخت اعتباریابی و پایایی‌سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع‌یابی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 14 (4): 115-140.
 8. عرفان‌منش، محمدامین. 1390. ساخت اعتباریابی و پایایی‌سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع‌یابی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 14 (4): 115-140.
 9. فلیک، اووه. 2006. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. 1391. ویراست سوم. تهران: نشر نی.
 10. فلیک، اووه. 2006. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. 1391. ویراست سوم. تهران: نشر نی.
 11. نارمنجی، مهدی. 1388 .بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه بیرجند.
 12. نارمنجی، مهدی. 1388 .بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه بیرجند.
 13. Barnard, A., H. McCosker, & R. Gerber. 1999. Phenomenography: a qualitative research approach for exploring understanding in health care. Qualitative health research 9 (2): 212-226. [DOI:10.1177/104973299129121794]
 14. Barnard, A., H. McCosker, & R. Gerber. 1999. Phenomenography: a qualitative research approach for exploring understanding in health care. Qualitative health research 9 (2): 212-226. [DOI:10.1177/104973299129121794]
 15. Bruce, C. S. 1994. Research students' early experiences of the dissertation literature review. Studies in Higher Education 19 (2): 217-229. [DOI:10.1080/03075079412331382057]
 16. Bruce, C. S. 1994. Research students' early experiences of the dissertation literature review. Studies in Higher Education 19 (2): 217-229. [DOI:10.1080/03075079412331382057]
 17. _____. 1997. The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press.
 18. _____. 1997. The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press.
 19. _____. 1999. Phenomenography: Opening a new territory for library and information science research. The New Review of Information and Library Research 5 (1): 31-48.
 20. _____. 1999. Phenomenography: Opening a new territory for library and information science research. The New Review of Information and Library Research 5 (1): 31-48.
 21. _____, B. Pham, & I. Stoodley. 2002. The collective consciousness of information technology research: the significance and value of research project. https://eprints.qut.edu.au/3234/ (accessed June 9, 2019)
 22. _____, B. Pham, & I. Stoodley. 2002. The collective consciousness of information technology research: the significance and value of research project. https://eprints.qut.edu.au/3234/ (accessed June 9, 2019)
 23. Creswell, J.W. 2007. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand oaks. California: Sage publication.
 24. Creswell, J.W. 2007. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand oaks. California: Sage publication.
 25. Diehm, R. A., & M. Lupton. 2012. Approaches to learning information literacy: a phenomenographic study. The Journal of Academic Librarianship 38 (4): 217-225. [DOI:10.1016/j.acalib.2012.05.003]
 26. Diehm, R. A., & M. Lupton. 2012. Approaches to learning information literacy: a phenomenographic study. The Journal of Academic Librarianship 38 (4): 217-225. [DOI:10.1016/j.acalib.2012.05.003]
 27. Edwards, S. L. 2004. Web-based information searching: Understanding student experiences in order to enhance the development of this critical graduate attribute. In P. A. Danaher, C. Macpherson, F. Nouwens, and D. Orr (Eds.), Lifelong Learning: Whose Responsibility and What is Your Contribution: Proceedings of the 3rd International Lifelong Learning Conference, June 13-16, (pp. 106-115). https://eprints.qut.edu.au/996/1/Web_searching_Submitted_with_citation.pdf (accessed June 8, 2019)
 28. Edwards, S. L. 2004. Web-based information searching: Understanding student experiences in order to enhance the development of this critical graduate attribute. In P. A. Danaher, C. Macpherson, F. Nouwens, and D. Orr (Eds.), Lifelong Learning: Whose Responsibility and What is Your Contribution: Proceedings of the 3rd International Lifelong Learning Conference, June 13-16, (pp. 106-115). https://eprints.qut.edu.au/996/1/Web_searching_Submitted_with_citation.pdf (accessed June 8, 2019)
 29. Edwards, S. L., & C. S. Bruce. 2006. Panning for gold: Understanding students' information searching experiences. (chapter of book). Transforming IT education: Promoting a culture of excellence, California: Informing Science Press.351-369.
 30. Edwards, S. L., & C. S. Bruce. 2006. Panning for gold: Understanding students' information searching experiences. (chapter of book). Transforming IT education: Promoting a culture of excellence, California: Informing Science Press.351-369.
 31. Fitzgerald, M., & C. Galloway. 2001. Helping students use digital libraries effectively. Teacher Librarian, 29 (1), 8-15.
 32. Fitzgerald, M., & C. Galloway. 2001. Helping students use digital libraries effectively. Teacher Librarian, 29 (1), 8-15.
 33. Forster, M. 2015. Six ways of experiencing information literacy in nursing: the findings of a phenomenographic study. Nurse Education Today 35 (1), 195-200. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.06.005]
 34. Forster, M. 2015. Six ways of experiencing information literacy in nursing: the findings of a phenomenographic study. Nurse Education Today 35 (1), 195-200. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.06.005]
 35. Gall, M. D., J. P. Gall& W. R. Borg. 2006. Educational Resesrch: An Intruduction. Eight Edition. Boston: Allyn & Bacon.
 36. Gall, M. D., J. P. Gall& W. R. Borg. 2006. Educational Resesrch: An Intruduction. Eight Edition. Boston: Allyn & Bacon.
 37. Glaser, B., & A. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
 38. Glaser, B., & A. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
 39. Grady, M. P. 1998. Qualitative and action research: A practitioner handbook. Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 40. Grady, M. P. 1998. Qualitative and action research: A practitioner handbook. Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 41. Gross, M., D. Latham. 2011. Experiences with and perceptions of information: a phenomenographic study of first-year college students. The Library Quarterly, 81 (2), 161-186. [DOI:10.1086/658867]
 42. Gross, M., D. Latham. 2011. Experiences with and perceptions of information: a phenomenographic study of first-year college students. The Library Quarterly, 81 (2), 161-186. [DOI:10.1086/658867]
 43. Järvinen P. 2004. On research methods. Tampere, Finland: Opinpajan kirja.
 44. Järvinen P. 2004. On research methods. Tampere, Finland: Opinpajan kirja.
 45. Kuhlthau, C. 1988. Longitudinal case studies of the information search process of users in libraries. Library and Information Science Research 10 (3): 257-304.
 46. Kuhlthau, C. 1988. Longitudinal case studies of the information search process of users in libraries. Library and Information Science Research 10 (3): 257-304.
 47. Kuhlthau, C. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services (2nd ed). Westport, CT: Libraries Unlimited.
 48. Kuhlthau, C. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services (2nd ed). Westport, CT: Libraries Unlimited.
 49. Kwansik, B. H. 1991. The importance of factors that are not document attributes in the organization of personal documents. Journal of documentation 47 (4): 389-398. [DOI:10.1108/eb026886]
 50. Kwansik, B. H. 1991. The importance of factors that are not document attributes in the organization of personal documents. Journal of documentation 47 (4): 389-398. [DOI:10.1108/eb026886]
 51. Limberg, L. 1999a. Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena. Information Research 5 (1): 1-5.
 52. Limberg, L. 1999a. Experiencing information seeking and learning: a study of the interaction between two phenomena. Information Research 5 (1): 1-5.
 53. _____. 1999b. Three Conceptions of Information Seeking and Use. Exploring the Contexts of Information Behaviour. Proceedings of the Second International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 13-15 August 1998, Sheffield, UK. London: Taylor Graham. http://informationr.net/isic/ISIC1998/98_Limberg.pdf. (accessed June 20, 2019)
 54. _____. 1999b. Three Conceptions of Information Seeking and Use. Exploring the Contexts of Information Behaviour. Proceedings of the Second International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 13-15 August 1998, Sheffield, UK. London: Taylor Graham. http://informationr.net/isic/ISIC1998/98_Limberg.pdf. (accessed June 20, 2019)
 55. _____. 2000a. Is there a relationship between information seeking and learning outcomes? In C. Bruce & P. Candy (Eds.), Information Literacy Programs around the World: Advances in Programs and Research (pp. 193-207). Wagga Wagga: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
 56. _____. 2000a. Is there a relationship between information seeking and learning outcomes? In C. Bruce & P. Candy (Eds.), Information Literacy Programs around the World: Advances in Programs and Research (pp. 193-207). Wagga Wagga: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
 57. _____. 2000b. Phenomenography: a relational approach to research on information needs, seeking and use. The New Review of Information Behaviour Research 1: 51-67.
 58. _____. 2000b. Phenomenography: a relational approach to research on information needs, seeking and use. The New Review of Information Behaviour Research 1: 51-67.
 59. _____, & O. Sundin. 2006. Teaching information seeking: Relating information literacy education to theories of information behaviour. Information Research: an International Electronic Journal 12 (1). http://informationr.net/ir/12-1/paper280.html (accessed June 9, 2019)
 60. _____, & O. Sundin. 2006. Teaching information seeking: Relating information literacy education to theories of information behaviour. Information Research: an International Electronic Journal 12 (1). http://informationr.net/ir/12-1/paper280.html (accessed June 9, 2019)
 61. Marton, F. 1981. Phenomenography: Describing conceptions of the world around us. Instructional science 10 (2): 177-200. [DOI:10.1007/BF00132516]
 62. Marton, F. 1981. Phenomenography: Describing conceptions of the world around us. Instructional science 10 (2): 177-200. [DOI:10.1007/BF00132516]
 63. _____. 1986. Phenomenography: a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought 21 (3): 28-49.
 64. _____. 1986. Phenomenography: a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought 21 (3): 28-49.
 65. _____. 1994. Phenomenography. In International Encyclopaedia of Education, T. Husen and T. N. Postlethwaite (Eds.). (8, pp. 4424 -4429). Oxford: Pergamon.
 66. _____. 1994. Phenomenography. In International Encyclopaedia of Education, T. Husen and T. N. Postlethwaite (Eds.). (8, pp. 4424 -4429). Oxford: Pergamon.
 67. _____, & S. Booth. 2013. Learning and awareness. New York: Routledge.
 68. _____, & S. Booth. 2013. Learning and awareness. New York: Routledge.
 69. Maybee, C. 2006. Undergraduate perceptions of information use: the basis for creating user-centered student information literacy instruction. The Journal of Academic Librarianship 32 (1): 79-85. [DOI:10.1016/j.acalib.2005.10.010]
 70. Maybee, C. 2006. Undergraduate perceptions of information use: the basis for creating user-centered student information literacy instruction. The Journal of Academic Librarianship 32 (1): 79-85. [DOI:10.1016/j.acalib.2005.10.010]
 71. _____, C. S. Bruce, M. Lupton, & K. Rebmann. 2017. Designing rich information experiences to shape learning outcomes. Studies in Higher Education 42 (12): 2373-2388. [DOI:10.1080/03075079.2016.1148684]
 72. _____, C. S. Bruce, M. Lupton, & K. Rebmann. 2017. Designing rich information experiences to shape learning outcomes. Studies in Higher Education 42 (12): 2373-2388. [DOI:10.1080/03075079.2016.1148684]
 73. Partridge, H. L., C. E. Thorpe & S. L. Edwards. 2007. The practitioner's experience and conception of evidence based library and information practice: an exploratory analysis. In Proceedings 4th International Evidence Based Library and Information Practice Conference, May 6-11. Chapel Hill-Durham, NC, USA. https://eprints.qut.edu.au/9946/1/9946.pdf (accessed June 9, 2019)
 74. Partridge, H. L., C. E. Thorpe & S. L. Edwards. 2007. The practitioner's experience and conception of evidence based library and information practice: an exploratory analysis. In Proceedings 4th International Evidence Based Library and Information Practice Conference, May 6-11. Chapel Hill-Durham, NC, USA. https://eprints.qut.edu.au/9946/1/9946.pdf (accessed June 9, 2019)
 75. Partridge, H., & S. L. Edwards. 2006. The rippling pond: Ruminations and other musings on the development and use of an online learning environment. In C. S. Bruce, G. Mohay, G. Smith, I. Stoodley, & R. Tweedale (Eds.), Transforming IT Education: Promoting a Culture of Excellence (pp. 257-274). Santa Rosa, California: Informing Science Press.
 76. Partridge, H., & S. L. Edwards. 2006. The rippling pond: Ruminations and other musings on the development and use of an online learning environment. In C. S. Bruce, G. Mohay, G. Smith, I. Stoodley, & R. Tweedale (Eds.), Transforming IT Education: Promoting a Culture of Excellence (pp. 257-274). Santa Rosa, California: Informing Science Press.
 77. Patton, M. 2015. Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
 78. Patton, M. 2015. Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
 79. Rose, E., J. Le Heron & I. Sofat. 2005. Student understandings of information systems design, learning and teaching: a phenomenography approach. Journal of Information Systems Education 16 (2): 183-196.
 80. Rose, E., J. Le Heron & I. Sofat. 2005. Student understandings of information systems design, learning and teaching: a phenomenography approach. Journal of Information Systems Education 16 (2): 183-196.
 81. Sayyad Abdi, E., H. Partridge & C. S. Bruce. 2013. Website designers: How do they experience information literacy? The Australian Library Journal 62 (1): 40-52. [DOI:10.1080/00049670.2013.771767]
 82. Sayyad Abdi, E., H. Partridge & C. S. Bruce. 2013. Website designers: How do they experience information literacy? The Australian Library Journal 62 (1): 40-52. [DOI:10.1080/00049670.2013.771767]
 83. Virkus, S., & A. A. Bamigbola. 2011. Students' conceptions and experiences of web 2.0 tools. New Library World 112 (11-12): 479-489. [DOI:10.1108/03074801111190473]
 84. Virkus, S., & A. A. Bamigbola. 2011. Students' conceptions and experiences of web 2.0 tools. New Library World 112 (11-12): 479-489. [DOI:10.1108/03074801111190473]
 85. Wiorogórska, Z. 2015. Field-Specific Information Needs of Doctoral Students in Psychology. A Comparative Study. In European Conference on Information Literacy. Cham: Springer International Publishing.‌ 375-382. [DOI:10.1007/978-3-319-28197-1_38]
 86. Wiorogórska, Z. 2015. Field-Specific Information Needs of Doctoral Students in Psychology. A Comparative Study. In European Conference on Information Literacy. Cham: Springer International Publishing.‌ 375-382. [DOI:10.1007/978-3-319-28197-1_38]