تحلیل مفهوم «مدرک» از منظر سنت دکومانتاسیون و نئودکومانتاسیون

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جنبش دکومانتاسیون به رهبری پل اتله و هنری لافونتن در اواخر قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و هدف اولیۀ آن ایجاد سازوکارهای فراملی در حوزۀ سازماندهی اطلاعات و دانش بود تا از طریق آن بتوان همۀ انواع مدارک را گردآوری، سازماندهی، و دسترس‌­پذیر نمود. یکی از ویژگی‌­های این رویداد تاریخی، پرداختن بیش از پیش نظری به مفهوم مدرک به عنوان یک مفهوم گفتمانی در حوزۀ اطلاعات بود. این رویکرد در سال‌­های اخیر تحت عنوان نئودکومانتاسیون، دوباره در حال احیاء شدن است. هدف از این پژوهش، واکاوی ابعاد مفهومی «مدرک» از منظر ادبیات دکومانتاسیون و به طور ویژه نئودکومانتاسیون است. در حیطۀ بررسی ادبیات دکومانتاسیون بر نظریات پل اتله و سوزان برید، و در حوزۀ بررسی ادبیات نئودکومانتاسیون  بر نظریات لوند، باکلند، ارواین-اسمیت، و یورلند، تاکید شده است. پژوهش از حیث هدف، بنیادی و از حیث روش انجام و گردآوری داده­‌ها از نوع تحلیل مفهومی است. همچنین در این تحقیق، تحلیل مفهومی با هدف «تفسیر مفهوم» و به دست دادن فهمِ حتی‌­الامکان دقیق­تری از مفهوم مورد بررسی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پژوهش­‌های مروری پیشین در موضوع مورد بررسی، دو رویکرد کلی در زمینۀ مفهوم­‌سازی مدرک را شناسایی کرده‌­اند که عبارتند از «رویکرد مدرک به منزلۀ شیء (با الهام از پوزیتیویسم و تاکید بر مولفۀ عینیت)» و «رویکرد مدرک به منزلۀ میانجی» (با الهام از سنت هرمنوتیکی). پژوهش حاضر سه رویکرد دیگر را نیز شناسایی و به این تقسیم­بندی افزوده است که عبارتند از: «رویکرد یکپارچه» (با تاکید فراگیر بر جنبه‌­های فیزیکی، ذهنی، و اجتماعی مدرک)، «رویکرد مدرک به منزلۀ عامل» (با تاکید بر مفهوم عاملیت)، و «رویکرد درون­رشت‌ه­ای یورلند» (با تاکید بر مفهوم بافت، ارجاع به سنت دکومانتاسیون، و پارادایم کتاب­شناختی). همچنین پژوهشگران، افزودن بُعد جدیدی را بر آن­چه در رویکرد یکپارچه­گرا مد نظر است، پیشنهاد داده‌­اند. به نظر پژوهشگران، با توجه به اهمیت مولفۀ «قدرت» و «گفتمان» در رابطه با دانش، اطلاعات، و مدرک، افزودن «بُعدِ مناسبات قدرت» به رویکرد یکپارچه­گرای لوند می­تواند به فهم همه­جانبۀ مدرک از ابعاد گوناگون فنی، اجتماعی، فکری-محتوایی، و نیز گفتمانی، کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of "document" from the perspective of the tradition of documentation and neo-documentation

نویسندگان [English]

  • Amir Rismanbaf
  • Azam Sanatjoo
  • Gholamreza Heidari
چکیده [English]

The Documentation Movement was formed in Europe in the late nineteenth century by leadership of Paul Otlet and Henri La Fontaine, with the primary goal of establishing international mechanisms for organizing information and knowledge through which all kinds of documents could be collected, organized, and accessible. One of the characteristics of this historical event was the increasingly theoretical treatment of the concept of document as a discourse concept in the field of information. This approach is being revived in recent years under the name of neo-documentation.The purpose of this work is to analyze the conceptual dimensions of "document" from the perspective of the documentation literature and especially neo-documentation. In the field of documentaion literature, the theories of Paul Otlet and Suzanne Briet are emphasized, and in the field of neo-documentation literature, the theories of Lund, Buckland, Irvine-Smith, and Hjorland are emphasized. The research is pure basic in terms of purpose and conceptual analysis in terms of method and data collection. Also in this research, conceptual analysis has been used with the aim of "concept interpretation" and as far as possible to gain a more accurate understanding of the studied concept. The results showed that former review research on the subject has recognized two general approaches to conceptualizing document, namely, "document-as-object approach" (inspired by positivism and with emphasis on the objectivity component) and "document-as-medium approach" (inspired by the hermeneutic tradition). The present study identifies three other approaches and adds to this categorization which include: the "integrated approach" (with a comprehensive emphasis on the physical, mental, and social aspects of the document), the " document-as-agent approach" (with emphasis on the concept of agency), and the "Hjorland's intradisciplinary approach" (with emphasis on the concept of context, reference to the tradition of documentation, and the bibliographic paradigm). In addition, researchers have proposed adding a new dimension to the integrated approach. Researchers believe that because of the importance of the "power" and "discourse" components in relation to knowledge, information, and document, adding a "power relations dimension" to Lund's integrated approach could lead to a more comprehensive understanding of the document from a variety of technical, Social, intellectual-content, as well as discourse perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document
  • conceptual analysis
  • Documentation Movement
  • neo-documentation
  • Library and Information Science
‌باقری، خسرو. مترجم. 1392. «پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی». نوشتة کومبز، جرالد آر. کومبز و لو روی بی. دنیلز. در: ادموند سی شورت. 1991. روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. 43- 65.  
‌جلیلی، هادی. مترجم. 1389. نظریه و روش در تحلیل گفتمان. نوشته یورگنسن، ماریان، و لوئیز فیلیپس. 2002‌. تهران: نشر نی.  
حریری، نجلا. 1385. «فید» در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (داکا). 1385. زیر نظر فریبرز خسروی، ویراستار ابراهیم افشار. تهران: سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ج. 2، قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%81%D9%8A%D8%AF.aspx (دسترسی در 1/5/1399)
‌خواجه‌پور، لیلا، علی‌رضا یوسفی، و نرگس کشتی‌آرای. 1397. تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزه‌های ‌تعلیمی «سعدی‌نامه» به‌عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخلاقی دانش‌آموزان در نظام تربیت رسمی و عمومی. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3 (2): 29-58. 
درودی، فریبرز و نرگس محمدعلیپور. 1395. اطلاعات و جامعه نوین جهانی. تهران: چاپار، اساطیر پارسی.
ریسمانباف، امیر. 1390. جنبش دکومانتاسیون: گم‌شده در هیاهوی فناوری. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 86: 50- 68.
ستاری، علی. 1396. بررسی و نقد روش تحلیل مفهومی با رویکرد به پوزیتیویسم منطقی در پژوهش‌های تربیتی. اندیشه‌های نوین تربیتی 13 (1): 91-114.
‌سلطانی، علی‌اصغر. 1384. قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی.
‌شکفته، مریم.1387. رویکردهای یازده‌گانه تحلیل حوزه در کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامۀ کتاب 19 (4): 237-252.
‌شیری، علی‌اصغر. 1381. «اتله، پل ماری گیسلن» در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (داکا). 1381. ویراستار عباس حری. تهران: سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ج. 1، قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D9%BE%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%DA%AF%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86.aspx (دسترسی در 31/5/1399)
‌عارف، هادی، رضا سید جوادین، علی‌اصغر پورعزت، و قنبر محمدی الیاسی. 1398. معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی. مدیریت دولتی 11 (3): 509-529.  
‌عارف، هادی، و عباس مرادی شیرازی. 1396. شفاف‌سازی مفهوم «شایستگی» در مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل مفهومی. مدیریت سازمان‌های دولتی 5 (2): 13-29.
‌فرهنگ عمید. 1389. «مانیفست» قابل دسترس در: https://www.vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B3%D8%AA ‌(دسترسی در 31/5/1399)
قلی‌زاده، نرگس، و حسن بودلایی. مترجم. 1395. روایت در پژوهش‌های علوم اجتماعی: معرفی روش‌های کیفی. نوشته باربارا زارنیوفسکا.‌ 2004. تهران: جامعه‌شناسان.
قهرمانی، مریم. 1393. ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان: رویکرد نشانه‌شناختی. تهران: نشر علم.
مختارپور، و خاصه. مترجم. 1395. طبقه‌بندی علم: پدیده‌ها، داده‌ها، نظریه‌ها، روش‌ها، رویه‌ها. نوشته ریک زوستاک. 2004. ویراسته غلامرضا حیدری. تهران: کتابدار.
‌مهدی‌زاده، محمد. 1393. نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
 
Anunobi, Chinwe Veronica, & Obiora Kingsley Udem. 2014. Information Literacy Competencies: A Conceptual Analysis. Journal of Applied Information Science and Technology 7 (2): 64-80.
Boell, Sebastian K., & Florian Hoof. 2015. Using Heider’s Epistemology of Thing and Medium for Unpacking the Conception of Documents: Gantt Charts and Boundary Objects. Proceedings from the Document Academy 2 (1). Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a69d/e52c62930e55e735bfa05d6099127f81e8cd.pdf?_ga=2.187982824.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Dec. 18, 2020)
Briet, Suzanne. 2006. What is Documentation?: English Translation of the Classic French Text. Translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet, Hermina G. B. Anghelescu. Lanham: Scarecrow Press.
Buckland, Michael.1991a. Information and information systems. NewYork: Greenwood.
_____. 1991b. Information as thing. Journal of the American Society for information science 42 (5): 351-360.
_____. 1997.” What is a ‘‘document? Journal of the American Society for Information Science 48 (9): 804–809.
_____. 2006. "A brief biography of Suzanne Renee Briet" In: Suzanne Briet. 2006. What is Documentation?: English Translation of the Classic French Text. Translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet, Hermina G. B. Anghelescu. Lanham: Scarecrow Press, Available at: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/Brietaut2.pdf  (accessed Nov. 20, 2020)
_____. 2014. Documentality beyond documents. The Monist 97 (2), Available at: https://escholarship.org/content/qt55v7p74x/qt55v7p74x.pdf (accessed Dec. 18, 2020)
_____. 2015. Document Theory: An Introduction. Available at: http://escholarship.org/uc/item/87s642x7#page-1 (accessed Dec. 18, 2020)
_____. 2016). The Physical, Mental and Social Dimensions of Documents. Proceedings from the Document Academy 3 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/ac0e/a0c2dd7db72f4557bcb2d769a57ea2dc754b.pdf (accessed Dec. 18, 2020)
_____. 2017a. Before the Antelope: Robert Pagès on Documents. Proceedings from the Document Academy 4 (2), Article 6, Available at: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol4/iss2/6 (accessed Dec. 18, 2020)
_____. 2017b. Some European Contributions to Information Science. Bulletin of the Association for Information Science and Technology 43 (3): 49-52.
_____.2018. "Document theory." ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization, Also in: Knowledge Organization 45 (5), Available at: https://www.isko.org/cyclo/document (accessed Dec. 22, 2020)
_____, & Niels W. Lund. 2013. Boyd Rayward, Documentation, and Information Science. Library Trends 62 (2): 302-310.
Courbieres, Caroline, Sabine Roux, & Benoît Berthou. 2016. Toward Augmented Document: Expressive Function of Catalog. Proceedings from the Document Academy 3 (2), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/bb9e/74677d411670a41e90218ca03886d6b2670e.pdf?_ga=2.16018294.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Dec. 28, 2020)
Currás, E. 1985. Some scientific and philosophical principles of Information Sceince, Nachr. f. Dokum 36 (3): 151-154, Available at: www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ecurras/somsciphil1985.doc (accessed  Dec. 25, 2020)
Day, Ronald E. 2007. Suzanne Briet: An appreciation. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 33 (2): 21- 22.
_____. 2016a. An Afterword to Indexing It All: The Subject in the Age of Documentation, Information, and Data (Book review). Bulletin of the Association for Information Science and Technology 42 (2): 25-28.
_____. 2016b. Sense in Documentary Reference: Documentation, Literature, and the Post-documentary Perspective. Proceedings from the Document Academy 3 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/341d/e14fc53e62711ed621ecc86351347658a1a5.pdf?_ga=2.113189956.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Mar. 10, 2021)
Deuff, Olivier Le, & Arthur Perret. 2019. Paul Otlet and the Ultimate Prospect of Documentation. Proceedings from the Document Academy 6 (1), Article14, Available at: https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=docam (accessed Mar. 24, 2021)
Dewey, Scott Hamilton. 2014. The Continuing Relevance of Paul Otlet, the international Institute of Bibliography/International Federation for Documentation, and the Documentation Movement for Information Science and Studies. UCLA Journal of Education and Information Studies 10 (2), Available at: http://escholarship.org/uc/item/5pq3v1cp (accessed Dec. 14, 2020)  
Ducheyne, Steffen. 2009. To treat of the world: Paul Otlet’s ontology and epistemology and the circle of knowledge. Journal of Documentation 65 (2): 223-244.
Fairclough, Norman.2010. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Pearson education.
Fallis, Don. 2009. A conceptual analysis of disinformation.", presented at the iConference (Chapel Hill, NC.), Available at: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/15205/fallis_disinfo1.pdf?seq (accessed Mar. 2, 2021)
Fitriani, Dian Novita, & Niswa Nabila. 2017. The Role of Library in Managing Oral Document (Theoritical Studies on Indigeneous Knowledge for Disaster Management in Simeulue Island). presented at International Conferences of Asia Special Libraries, Available at: https://www.researchgate.net/profile/Dian_Fitriani5/publication/316914808_The_Role_of_Library_in_Managing_Oral_Document_Theoretical_Studies_on_Indigenous_Knowledge_for_Disaster_Management_in_Simeuleu_Island/links/5917fb35aca27200fe51c2fa/The-Role-of-Library-in-Managing-Oral-Document-Theoretical-Studies-on-Indigenous-Knowledge-for-Disaster-Management-in-Simeuleu-Island.pdf (accessed Oct. 7, 2020)
Francke, Helena. 2005. What's in a name? Contextualizing the document concept. Literary and Linguistic Computing 20 (1): 61-69.
Furner, Jonathan.2002. Shera's social epistemology recast as psychological bibliology. Social epistemology 16 (1): 5-22.
_____. 2004. Conceptual analysis: A method for understanding information as evidence, and evidence as information. Archival science 4 (3-4): 233-265.
Gorichanaz, Tim. 2016a. For every document, a person: A co-created view of documents." Proceedings from the Document Academy 2 (1), Available at: https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=docam (accessed Nov. 20, 2020)
_____. 2016b. Gauguin's Savage Document Work: Understanding As Function. Proceedings from the Document Academy 3 (2), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/4154/9789aaf34b4af9dd9b95f9149bfaa4856c94.pdf?_ga=2.185036649.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Nov. 20, 2020)
Hansson, Joacim. 2005. Ermeneutics as a bridge between the modern and postmodern in library and information science. Journal of Documentation 61 (1): 102- 113.
Hicks, Deborah. 2017. Understandings of Identity in the LIS Literature: A Conceptual Analysis. Poster presented at the 2017 Congress of the Humanities and Social Sciences (May 31 - June 2 2017, Canadian Association of Information Science, Toronto, Ontario, Canada), Available at: https://journals.library.ualberta.ca/ojs.cais-acsi.ca/index.php/cais-asci/article/download/1050/936 (accessed Mar. 16, 2021)  
Hjørland, Birger. 2000. Documents, Memory Institutions and Information Science. Journal of Documentation 56 (1): 27-41.
_____. 2004. Domain analysis: A socio‐cognitive orientation for information science research. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 30 (3): 17-21.
_____. 2007. Arguments for 'the bibliographical paradigm': Some thoughts inspired by the new English edition of the UDC. Information Research 12 (4), Available at: http://informationr.net/ir/12-4/colis06.html (accessed Nov. 20, 2020)
_____. 2011. Theoretical clarity is not “Manicheanism: A reply to Marcia Bates.” Journal of Information Science 37 (5), Available at: http://pure.iva.dk/files/31053333/JIS_1568_v3.pdf (accessed Nov. 20, 2020)
_____. 2018. Library and information science (LIS). ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization, Available at: https://www.isko.org/cyclo/lis (accessed Nov. 20, 2020)
Hofmann, Erik, & Emanuel Rutschmann. 2018. Big data analytics and demand forecasting in supply chains: a conceptual analysis. The international journal of logistics management 29 (2): 739-766.
Irvine-Smith, Sally. 2015. From Object to Mediator: The Agency of Documents. Proceedings from the Document Academy 2 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/2bc1/129f061ed543eed32ec8c520f540b363cc7f.pdf?_ga=2.20874360.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Mar. 6, 2021) 
Levy, David M. 2003. Documents and Libraries: A Sociotechnical Perspective. In: Ann Peterson Bishop, Nancy A. Van House, Barbara P. Buttenfield (ed.).2003. Digital Library Use: Social Practice in Design and Evaluation. London: MIT Press, PP. 25- 42.
Lugya, Fredrick Kiwuwa. 2014. What counts as a science and discipline in library and information science? Library Review 63 (1/2): 138-155.
Lund, Niels Windfeld, Tim Gorichanaz, & Kiersten F. Latham. 2016. A Discussion on Document Conceptualization. Proceedings from the Document Academy 3 (2), Avaiable at: https://pdfs.semanticscholar.org/1905/9653e0254e08767ef1dbaab7aff21e8963f0.pdf?_ga=2.179609828.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Nov. 20, 2020)
_____. 2009. Document theory. Annual Review of Information Science and Technology 43 (1): 1- 55.
_____, & Michael Buckland. 2008. Document, documentation, and the Document Academy: introduction. Archival Science 2008 (8): 61–164. 
_____, & Roswitha Skare. 2009. Document Theory. In: Encyclopedia of Library and Information Sciences (Third Edition). NewYork: Taylor and Francis, 632-1639.
Manoff, Marlene. 2004. Theories of the Archive from across the disciplines. Libraries and the Academy 4 (1): 9- 25.
Mishra, Rajani, & Vinod Kumar Gautam. 2017. Issue and Challenges of Plagiarism in Digital Environment: A Conceptual Analysis. Journal of Advancements in Library Sciences 4 (3): 65-69.
Moura, Amanda Pacini. 2014. Considerations on the social role of the document according to paul otlet. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 51 (1): 1-8, Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.2014.14505101038/full (accessed Nov. 11, 2020)
Neuss, Christian, & Robert E. Kent. 1995. Conceptual analysis of resource meta-information. Computer Networks and ISDN Systems 27 (6), Available at: https://arxiv.org/pdf/1811.12161.pdf (accessed Dec. 11, 2020)
Otlet, Paul. 1934. El Tratado de Documentación: el libro sobre el libro: teoría y práctica, traducción de María Dolores Ayuso García. La Habana: Félix Valera.
Pleshkevich, E. A. 2010. The formation of the scientific concepts about the documental forms of information. The gnoseological and managerial concepts of a document. Scientific and Technical Information Processing 37 (4): 227-249.
Radaelli, Claudio, & Romain Pasquier. 2008. Conceptual issues. In: Paolo Graziano, Maarten P. Vink (eds.). 2008. Europeanization: New research agendas. London: Palgrave Macmillan, 35-45.
Rayward, W. Boyd. 2008. Introduction. In: Boyd Rayward (ed.). 2008. European Modernism and the Information Society: Informing the Present, Understanding the Past. Hampshire: Ashgate, 1- 25.
Roux, Sabine.2016."The Document: A Multiple Concept. Proceedings from the Document Academy 3 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a881/36446e461b062e3655eb0bb98e5cd71f413d.pdf?_ga=2.120481736.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Nov., 20 2020)
_____, & Caroline Courbières. 2014. Documentary Borders: Reality or Illusion. Proceedings from the Document Academy 1 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/b9e4/d2191b76abe27f18b999ca1b9b1e6366f8b4.pdf?_ga=2.182274023.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Nov. 20, 2020)
Santa Anna, Jorge, & Élida Mara Mascarenhas Pieri. 2017. As contribuições da documentação no desenvolvimento das práticas bibliotecárias em biblioteca universitária: diálogos com Paul Otlet." Revista ACB (Biblioteconomia em Santa Catarina) 22 (1): 38-49.
Savolainen, Reijo. 2014. Emotions as motivators for information seeking: A conceptual analysis. Library & Information Science Research 36 (1), Available at: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/99179/emotions_as_motivators_for_information_seeking.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed Nov. 20, 2020)  
Skare, Roswitha. 2019. Documentation Studies at the University of Tromsø: A new way to educate librarians? Education for Information 35 (4): 455-463.
_____, & Kiersten F. Latham. 2016. Tromsø and Documentation Studies: 20 Years Young (Editorial)." Proceedings from the Document Academy 3 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/11ed/75dca04993358d0060fac96ab3a7109f1218.pdf?_ga=2.120548168.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Nov. 27, 2020)
Sokolov, A. V. 2009. The epistemology of documents (A methodological essay). Automatic documentation and mathematical linguistics 43 (2): 57-68.
Vermeulen, Jeroen. 2005. How does a policy text mean? An interpretation of text as discourse genre and management practice." In: Proceedings of the 4th International Critical Management Studies Conference (4-6 July 2005, Judge Institute of Management, University of Cambridge, UK), Available at: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15021/vermeulenartikel2005.pdf;sequence=2 (accessed Nov. 5, 2020)
Walsh, John A. 2011. The Christian Icon as Information Object", presented at the Center for the Study of Information and Religion (School of Library and Information Science, Kent State University, Kent: May 20, 2011), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/a7db/76daa4bac38f6f838564c08a190debea6aa2.pdf?_ga=2.12887031.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Dec.18, 2020)
Wang, Lin, & Michael Buckland. 2016. From Fief to Clan: Boisot’s Information Space Model as a Documentary Theory for Cultural and Institutional Analysis. Proceedings from the Document Academy 3 (2), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/3dca/32ddda804965b58701d7d3cfeeeb9fdb1294.pdf?_ga=2.191852394.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Dec.10, 2020)
Weissenberger, Lynnsey K. 2016. Windows of Time: Memory, Metaphor, and Storytelling as Documents. Proceedings from the Document Academy 3 (1), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/4b6e/b19e0e6b9ac9e971b1e1777e9901c3862bdc.pdf?_ga=2.12544116.1762535820.1585415075-405559296.1584807421 (accessed Dec. 18, 2020)
_____.2019. Suzanne Briet, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Briet (accessed Jul. 3, 2020)
Wikipedia. 2020. distortion, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion (accessed Mar. 10, 2021)