تبیین نقش حکم‌رانی در توسعه نظام نوآوری فناورانه اینترنت اشیا در ایران

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران؛ ایران.

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران؛ ایران.

چکیده

استفاده فراگیر از فناوری اینترنت اشیا  به‌عنوان یکی از فناوری­های دیجیتال ذیل انقلاب صنعتی چهارم، وابستگی حیاتی به این فناوری طی سال­های آینده را به سطح بسیار بالایی خواهد رساند. علیرغم ظهور و بروز فرصت‌های بی‌نظیر برای رشد و توسعه اجتماعی و صنعتی ناشی از به‌کارگیری این فناوری، در صورت برخورد انفعالی کشورها با این امر، تهدیدهای بسیار جدی مانند نقض حریم خصوصی، ایمنی و امنیت عمومی و امثال آن در برابر ما قرار خواهد گرفت. در این پژوهش، با تکیه‌بر رویکرد توصیفی-پیمایشی در تحلیل تاریخی تحقیق و توسعه‌اینترنت اشیا در ایران، طی تقریبا یک دهه اخیر، به تبیین نقش حکم­رانی و ارتباط کارکردهای آن از منظر سیاست‌گذاری، تنظیم­گری، تسهیل­گری، و تأمین‌کنندگی پرداخته شده است. به طور خاص، فرایندهای کلیدی در نظام نوآوری اینترنت اشیا مانند توسعه و انتشار دانش، تجربه‌های کارآفرینانه، بسیج منابع، شکل‌گیری بازار، اثرگذاری در مسیر تحقیق، کسب مشروعیت، و ایجاد آثار خارجی مثبت، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا یافته­های پژوهش پس‌ از انجام 21 مصاحبه عمیق با نمایندگانی از اجزای ساختاری نظام نوآوری اینترنت اشیا، شامل بازیگران، نهادها، شبکه‌ها، و توسعه‌دهندگان دانش و محصولات، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفته است. از مهم‌ترین نتایج این پژوهش، می‌توان به کشف و تبیین ارتباط مستقیم، معنی‌دار، و قابل‌توجه میان کارکردهای حکم­رانی با شاخص‌های احصاکننده فرایندهای کلیدی و هفت­گانه موجود در نظام نوآوری اینترنت اشیا کشور اشاره نمود. موضوعی که افق تحقیقاتی نوین و ادبیات قابل‌توجهی در اختیار پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه قرار می­دهد، و نیز راهکارهای عملی برای سیاست‌گذاران توسعه فناوری در سطح کشور به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Role of Governance in the Development of IoT Technological Innovation System in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamze Sadeghizadeh 1
  • Amirhossein Davaei Markazi 2
1
2
چکیده [English]

The widespread use of IoT technology as one of the digital technologies following the Fourth Industrial Revolution will bring vital dependence on this technology to a very high level in the coming years. Despite the emergence of unique opportunities for social and industrial growth and development resulting from the use of this technology, if countries passively deal with it, they will face very serious threats such as violations of privacy, public safety and security etc. In this study, relying on a descriptive-survey approach in the historical analysis of the Internet of Things in Iran, over the last decade, explains the role of governance and the relationship between its functions in terms of making policy, regulation, facilitation, and service provision. In particular, key processes in the IoT innovation system, such as knowledge development and diffusion, entrepreneurial experimentations, resource mobilization, market formation, influence on the direction of research, legitimization, and development of positive externalities, have been considered. In this regard, the research findings after 21 in-depth interviews with representatives of the structural components of the IoT innovation system, including actors, institutions, networks, and developers of knowledge and products, are analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The main result of this study is to explain that part of governance functions which affect the components and indexes of key processes in the IoT technological innovation system. The subject that opens new research horizon and remarkable literature for the following researchers, as well as brings practical solutions for technology development policy-makers at the national level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Innovation System (TIS)
  • Internet of Things (IoT)
  • Industry 4.0
  • Governance Functions
  • Historical analysis
تقوی‌فرد، محمدتقی، زهرا وفادار، مهدی رحیمی، و مجتبی آقایی. 1395. تحلیلی بر چرخة انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 4 (16): 1-33.
دانایی‌فرد، حسن. 1390. استراتژی‌های نظریه‌پردازی. تهران: سمت.
حاجی‌حسینی، حجت‌اله، و زهره کریم‌میان. 1398. فرایند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری 11 (2): 71-86.
حاجی‌حسینی، حجت‌اله، مهدی محمدی، فرهاد عباسی، و مهدی الیاسی. 1390. تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایة چرخة سیاست‌گذاری نوآوری. سیاست علم و فناوری 4 (1): 33-48.
شاهینی، شبنم، عبدالحسین فرج‌پهلو، شهناز خادمی‌زاده، و مرجان نادران طحان. 1401. جستاری بر گسترة تعاریف اینترنت اشیاء در راستای ارائة یک تعریف جامع. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.https://jipm.irandoc.ac.ir/  (دسترسی در 04/09/1400)
صادقی‌زاده حمزه، امیرحسین دوائی مرکزی، و سعید شوال‌پور. 1398. اینترنت اشیا به‌عنوان یک نظام نوآوری فناورانه: تحلیل کارکردی. سومین کنفرانس اینترنت اشیا و کاربردها. اصفهان. 3-5.
صیادی، محمدکاظم، احرام صفری، و سهیلا قبادی پویا. 1401. اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت زنجیرة تأمین با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره و تحلیل مضمون. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. https://jipm.irandoc.ac.ir/  (دسترسی در 05/09/1400)
موسی‌خانی، محمد، فاطمه ثقفی، محمد حسن‌زاده، و محمدابراهیم صادقی. 1399. ارائة مدل پویای تعاملات کارکردی نظام نوآوری فناورانة اینترنت اشیا با استفاده از پویایی‌های سیستم و دیماتل فازی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 17 (67): 1-21.
هومن، حیدرعلی. 1390. راهنمای علمی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 
Abert, James G. 1974. Defining the policy-making function in government: An organizational and management approach. Policy sciences 5 (3): 245-255.
AlEnezi, Ali, Zainab AlMeraj, and Paul Manuel. 2018. "Challenges of IoT based smart-government development." In 2018 21st Saudi Computer Society National Computer Conference (NCC), pp. 1-6. IEEE.
Almeida, Virgilio AF, Benjamin Goh, and Danilo Doneda. 2017. A principles-based approach to govern the IoT ecosystem. IEEE Internet Computing 21 (4): 78-81.
Ammar, Mahmoud, Giovanni Russello, and Bruno Crispo. 2018. Internet of Things: A survey on the security of IoT frameworks. Journal of Information Security and Applications 38: 8-27.
Asheim, Bjørn T., and Arne Isaksen. 2002. Regional innovation systems: the integration of local ‘sticky’and global ‘ubiquitous’ knowledge. The Journal of Technology Transfer 27 (1): 77-86.
_____, Claire Nauwelaers, and Franz Tödtling 2003. Regional innovation policy for small+ medium enterprises. London: Edward Elgar Publishing.
Bandyopadhyay, Debasis, and Jaydip Sen. 2011. Internet of things: Applications and challenges in technology and standardization. Wireless personal communications 58 (1): 49-69.
Batley, Richard, and George Larbi. 2004. The changing role of government. The Reform of Public Services in Developing Countries. London: Palgrave Macmillan.
Benz, Arthur. 2011. Der moderne Staat. Munchen: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
Bergek, Anna. 2002. Shaping and exploiting technological opportunities: the case of renewable energy technology in Sweden. Goteborg: Chalmers University of Technology.
_____, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson, Sven Lindmark, and Annika Rickne. 2008. Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy 37 (3): 407-429.
Carlsson, Benny, and Rikard Stankiewicz. 1991. On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics 1 (2:) 93-118.
_____, Bo, Staffan Jacobsson, Magnus Holmén, and Annika Rickne. 2002. Innovation systems: analytical and methodological issues. Research policy 31 (2): 233-245.
Deep, Samundra, Xi Zheng, Alireza Jolfaei, Dongjin Yu, Pouya Ostovari, and Ali Kashif Bashir. 2020. A survey of security and privacy issues in the Internet of Things from the layered context. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 33 (6): e3935.
Ding, Jie, Mahyar Nemati, Chathurika Ranaweera, and Jinho Choi. 2020. IoT connectivity technologies and applications: A survey. arXiv preprint arXiv:2002. 12646.
Edquist, Charles, and Leif Hommen. 2000. Public technology procurement and innovation theory. In Public technology procurement and innovation, pp. 5-70. Boston, MA: Springer.
Gillham, Bill. 2000. Research interview. London: A&C Black.
Glaser, Marion, and Bernhard Glaeser. 2014. Towards a framework for cross-scale and multi-level analysis of coastal and marine social-ecological systems dynamics. Regional Environmental Change 14 (6): 2039-2052.
Hekkert, Marko P., Roald AA Suurs, Simona O. Negro, Stefan Kuhlmann, and Ruud EHM Smits. 2007. Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change 74 (4): 413-432.
Hillman, Karl, Måns Nilsson, Annika Rickne, and Thomas Magnusson. 2011. Fostering sustainable technologies: a framework for analysing the governance of innovation systems. Science and Public Policy 38 (5): 403-415.
Jacobs, Naomi, Peter Edwards, Caitlin D. Cottrill, and Karen Salt. 2020. Governance and accountability in internet of things (IoT) networks. In The Oxford Handbook of Digital Technology and Society. Oxfford: Oxford University Press.
Jacobsson, Staffan, and Anna Bergek. 2004. Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change 13 (5): 815-849.
_____, and Volkmar Lauber. 2006. The politics and policy of energy system transformation—explaining the German diffusion of renewable energy technology. Energy policy 34 (3): 256-276.
Kao, Yu-Sheng, Kazumitsu Nawata, and Chi-Yo Huang. 2019. Systemic functions evaluation based technological innovation system for the sustainability of IoT in the manufacturing industry. Sustainability 11 (8): 1-34.
Levi-Faur, David. 2011. Regulation and regulatory governance. Handbook on the Politics of Regulation 1 (1): 1-25.
Lukač, Duško. 2015. "The fourth ICT-based industrial revolution" Industry 4.0"—HMI and the case of CAE/ CAD innovation with EPLAN P8." In 2015 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), pp. 835-838. IEEE.
Lundvall, B.Å. ed. 2010. National systems of innovation: Toward a theory of innovation and interactive learning (Vol. 2). London:Anthem press.
Markard, Jochen, and Bernhard Truffer. 2008. Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework. Research policy 37 (4): 596-615.
Miazi, Md Nazmus Sakib, Zenville Erasmus, Md Abdur Razzaque, Marco Zennaro, and Antoine Bagula. 2016. Enabling the Internet of Things in developing countries: Opportunities and challenges. In 2016 5th International Conference on Informatics, Electronics and Vision (ICIEV), pp. 564-569. IEEE. Dhaka, Bangladesh.
Nelson, R.R. ed. 1993. National innovation systems: a comparative analysis. Oxford: Oxford University Press on Demand.
North, Douglass C. 1994. Economic performance through time. The American economic review 84 (3): 359-368.
Nygaard, Stian. 2008. Co-evolution of technology, markets and institutions-the case of fuel cells and hydrogen technology in Europe. Lund: Lund University.
Pierre, Jon, and B. Peters. 2005. Governing complex societies: Trajectories and scenarios. London: Palgrave Macmillan.
Sadeghizadeh, Hamze, Amirhossein Davaei Markazi, and Saeed Shavvalpour. 2019. "Internet of Things and Iranian Companies; An Empirical Survey from Industrial Market Perspective." In International Congress on High-Performance Computing and Big Data Analysis, pp. 220-227. Cham, Springer.
Sandén, Björn A., and Christian Azar. 2005. Near-term technology policies for long-term climate targets—economy wide versus technology specific approaches. Energy policy 33 (12): 1557-1576.
Scott, Colin. 2004. Regulation in the age of governance: The rise of the post-regulatory state. The politics of regulation: Institutions and regulatory reforms for the age of governance 145: 151-154.
_____, W. Richard. 2013. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. California: Sage publications.
Weber, Rolf H. 2009. Internet of things–Need for a new legal environment? Computer law & security review 25 (6): 522-527.
_____. 2013. Internet of things–governance quo vadis? Computer Law & Security Review 29 (4): 341-347.
Zwahr, Thomas, Matthias Finger, and Philipp Müller. 2005. "More than digitisation-The transformative potential of e-governance: An exploratory case study." In 38th annual Hawaii international conference on System sciences. IEEE. Big Island, HI, USA.