چارچوب تعیین مسئولیت‎های مدیریت داده در سازمان‎های ائتلافی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛ تهران، ایران؛

2 دانشکده علوم مهندسی؛ پردیس دانشکده‌های فنی؛تهران؛ ایران.

چکیده

حجم انبوه داده از یکسو و اهمیت یافتن روزافزون نقش داده در سازمان‌ها از سویی دیگر، مدیریت داده را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. یکی از مسایل مهم در مدیریت داده، تعیین نقش‎های لازم و تقسیم مسئولیت و حقوق ناشی از آن است. الگوی تقسیم مسئولیت در یک سازمان به ساختار آن بستگی دارد و ساختار یک سازمان نیز تابع سه عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز است. در سازمان‎های ائتلافی، تقسیم مسئولیت و اختیارات میان واحد مرکزی و واحدهای تابعه، پیچیده‎تر بوده و نیازمند الگوی روشن و مدون برای تشریک مساعی و همکاری در موضوعات مختلف از جمله مدیریت داده است. در این پژوهش با استفاده از ماتریس تقسیم مسئولیت، الگویی برای همکاری و تقسیم مسئولیت‎های مرتبط با مدیریت داده در بدنه اصلی و زیرمجموعه‌های تابعه یک سازمان ائتلافی به دست آمده و با استفاده از روش دلفی به اجماع خبرگان رسانده شده و با استفاده از آن، چگونگی تقسیم مسئولیت‎های مدیریت داده در وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‎های تابعه تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework for Determining Data Management Responsibilities in Federal Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Mortazavi 1
  • Ali Moeini 2
  • Arman Sajedinejad 1
چکیده [English]

Massive data volume, on the one hand, and the growing importance of the role of data in organizations, on the other hand, make data management inevitable. One of the important issues in data management is to determine the necessary roles and division of responsibilities and rights arising from it. The pattern of division of responsibilities in an organization depends on its structure, and the structure of an organization is a function of the three elements of complexity, formality, and focus. In coalition organizations, the division of responsibilities and powers between the central unit and its affiliated units is more complex and requires a clear and codified model for joint efforts and cooperation in various issues, including management. In this research, using the responsibility-sharing matrix, a model for cooperation and division of responsibilities related to data management in the main body and affiliated subdivisions of a coalition organization has been obtained and using the Delphi method to reach the consensus of experts and using, how to divide data management responsibilities in the Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran and its affiliated universities is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data management
  • data governance
  • Federal Organization
  • Data steward
  • RACI Chart
دسلر، گری. 1999. مبانی مدیریت. ترجمه داود مدنی‌1373. تهران: انتشارات قومس.
رابینز، استیفن. 1983. مبانی مدیریت سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. 1391. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
_____. 1996. تئوری سازمان. ترجمه الوانی و دانائی‌فرد. 1393. تهران: نشر صفار.
رادمنش، ایران. 1392. طراحی ساختارهای سازمانی. ماهنامه فرهنگ و رفتار اداری 6: 17.
مینتزبرگ، هنری. 1983. سازماندهی: پنج الگوی کارساز. ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی. 1377. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
نامداریان، لیلا. 1396. بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در مؤسسات مالی. پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. تهران.
هچ، ماری جو. 1997. نظریه سازمان. ترجمه دکتر حسن دانایی‌فرد.‌ 1393. تهران: مؤسسه مهربان نشر.
 
Al-Ruithe, Majid, Elhadj Benkhelifa, & Hameed Khawar. 2019. A systematic literature review of data governance and cloud data governance. Personal and Ubiquitous Computing 23 (1): ?.
Benfeldt Nielsen, Olivia. 2017. A Comprehensive Review of Data Governance Literature. Selected Papers of the IRIS 8 (3): ?.
Fink, A., J. Kosecoff, M. Chassin, and R. H. Brook. 1984. Consensus Methods: Characteristics and Guidelines for Use. American Journal of Public Health 74 (9): 979-983.
Hasson, F., S. Keeney, and H. McKenna. 2000. Research Guidelines for the Delphi Survey Technique. Journal of Advanced Nursing 32 (4): 1008-1015.
Ibrahim Alhassan, David Sammon & Mary Daly. 2016. Data governance activities: an analysis of the literature. Journal of Decision Systems 25, sup1. 64-75, 
_____. 2019. Critical Success Factors for Data Governance: A Theory Building Approach. Information Systems Management 36 (2): 98-110
_____. 2018. Data governance activities: a comparison between scientific and practice-oriented literature. Journal of Enterprise Information Management 31 (2): 300-316,
Korhonen, J. J., I. Melleri, K. Hiekkanen, & M. Helenius. 2013. Designing data governance structure: an organizational perspective. GSTF Journal on Computing 2 (4): 11-17.
Otto, Boris. 2011. A morphology of the organization of data governance. ECIS 2011 Proceedings. Paper 272.
Smith, J. & J. Firth. 2011. Qualitative data analysis: the framework approach. Nurse researcher 18 (2): 52-62.
Srivastava, A. & S. B. Thomson. 2009. Framework analysis: A Qualitative Methodology for Applied Policy Research. JOAAG 4. (2): ? .
Wang, Li-Hsun & Chu-Hsiung Lin, Hung-Gay Fung, & Hsien-Ming Chen, 2015. Governance mechanisms and downside risk. Pacific-Basin Finance Journal, 35 (issue PB): 485-498.
Weber, Kristin & Boris Otto, & Hubert Oesterle. 2009. One Size Does Not Fit All-A Contingency Approach to Data Governance. ACM Journal of Data and Information Quality. 1 (1-27): ?.
Wende, Kristin. 2007. A Model for Data Governance – Organizing Accountabilities for Data Quality Management. ACIS 2007 Proceedings. 80