طراحی هستی‌شناسی حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران.

3 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش کاربردی، طراحی هستی‌شناسی حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق،‌ به قصد بازنمایی منابع این حوزه است. برای سازمان‌دهی اطلاعات در حوزه جنگ ایران و عراق ابزاری تخصصی مانند اصطلاحنامه یا هستی‌شناسی طراحی نشده است. برای رفع نیاز اطلاعاتی پژوهشگران این حوزه، نیازمند بازنمایی مفاهیم در این حوزه هستیم؛ و از آنجایی که در حال حاضر هستی‌شناسی دقیق‌ترین ابزار موجود است، به طراحی این ابزار در این پژوهش پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحلیل محتوا و رویکرد تحلیل حوزه برای استخراج مفاهیم و روابط میان آن‌ها به کار برده شد؛ و روش هفت مرحله‌ایNoy) and McGuinne 2001) برای طراحی هستی‌شناسی در یک فرآیند دستی استفاده شد. جامعه پژوهش تمامی منابع مکتوب در رده تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام پذیرفت و 18 جلد کتاب از رده تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق، موجود در کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری جهت تحلیل و استخراج مفاهیم کلیدی و روابط انتخاب شد. پس از مطالعه و استخراج اولیه مفاهیم و روابط کلیدی، جهت تایید درستی موارد استخراج شده، نظر کارشناسان  نظامی این حوزه مورد توجه قرار گرفت و تأیید نهایی متخصصان دریافت شد. و برای رسمی‌سازی هستی‌شناسی از نرم‌افزار «پروتژه 5.5.0» استفاده شد. علاوه بر تأیید متخصصان حوزه نظامی در مورد درستی مفاهیم و روابط استخراج شده، جهت بررسی و تأیید درستی تعریف مفاهیم و روابط در هستی‌شناسی، نظر دو کارشناس این حوزه دریافت شد و در نهایت هستی‌شناسی طراحی شده با استفاده از موتور استنتاج هرمیت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با 880 اصل موضوع، 54 رده، 76 نمونه، 32 رابطه نوع شیء، 24 رابطه نوع داده و 2 رابطه تفسیری، هستی‌شناسی تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق طراحی شد. رده‌های اصلی این هستی‌شناسی شامل: استراتژی نظامی با 11 رده فرعی، عملیات نظامی با 11 رده فرعی، فرماندهان با 5 رده فرعی، سازمان نظامی با 17 رده فرعی و پشتیبانی جنگ با 5 رده فرعی است. هستی‌شناسی طراحی شده علاوه بر بازنمایی از مفاهیم و روابط معنایی در حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق، می‌تواند به منظور بهبود بازیابی اطلاعات در فرایند سازماندهی و بسط کاوش در نظام‌های ذخیره و بازیابی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این بازنمایی علاوه بر آنکه تصویری از تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق به پژوهشگران و محققان ارائه می‌دهد، می‌تواند به عنوان ابزار سازماندهی منابع جنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Ontology of the Military History Domain of the Iran-Iraq War

نویسندگان [English]

  • Behnaz Bagherpour 1
  • Atefeh Sharif 2
  • Fatemeh Zandian 3
چکیده [English]

The purpose of this applied research is to design the ontology of military history domain of the Iran-Iraq war, in order to represent the sources of this domain. No specialized tools such as thesaurus or ontology have been designed to organize information in the Iran-Iraq war domain. To meet the information needs of researchers in this domain, we need representation of concepts in this domain; And since ontology is currently the most accurate tool available, this tool has been designed in this research. In this study, the content analysis method and domain analysis approach were used to extract the concepts and relationships between them; and Noy and McGuinness (2001) seven-way method were used to design ontology in a manual process. The research community is all written sources in the category of military history of the Iran-Iraq war. Sampling was done purposefully and 18 volumes of books from the category of military history of the Iran-Iraq war, available in the specialized library of the Hozeh Honari, were selected to analyze and extract key concepts and relations. After the initial study and extraction of key concepts and relationships, in order to confirm the accuracy of the extracted items, the opinion of military experts in this domain was applied in the research and the final approval of the experts was received; and Protégé 5.5.0 software was used to formalize these concepts. Finally, the ontology of the military history of the Iran-Iraq war was designed, with 880 axiom, 54 classes, 76 Individuals, 32 object property, 24 data type property, and 2 annotation data type properties. The main classes of this ontology include: military strategy with 11 subclasses, military operations with 11 subclasses, commanders with 5 subclasses, military organization with 17 subclasses, and war support with 5 subclasses. Designed ontology, in addition to representing concepts and semantic relationships in the domain of military history of the Iran-Iraq war, can also be used to improve information retrieval in the process of organizing and Query expansion in storage and retrieval systems. This representation provides an overview of the military history of the Iran-Iraq war to researchers and scholars, and can also be used as a tool for organizing war resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • Iran-Iraq war
  • Military History
  • Representation of Knowledge
  • Protégé Software
 
احمدی،‌ حمید. 1394. ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی و هستی‌شناسی ساختار دانش حوزه علم‌سنجی ایران بر اساس رویکرد تحلیل حوزه. پایان‌نامة دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
ثروتی، مریم، محمدرضا ولوی، و مریم حورعلی. 1396. توسعه یک هستان‌شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی. اطلاعات جغرافیایی 26 (102): 5–17.
_____. 1397. تولید یک هستان‌شناسی بومی نظامی به‌عنوان زیرساخت معنایی سامانه‌های فرماندهی و کنترل صحنه نبرد. فصلنامه مدیریت نظامی 18 (1): 104–130.
حسینی بهشتی، ملوک‌السادات، و فاطمه اژه‌ای. 1394. طراحی و پیاده‌سازی هستی‌شناسی علوم پایه بر اساس مفاهیم و روابط موجود در اصطلاح‌نامه‌های مرتبط. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30 (3): 679–680.
شمس‌فرد، مهرنوش، و احمد عبدالله‌زاده بارفروش. 1381. ساخت هستان‌شناسی از روی متون زبان طبیعی، هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، https://www.civilica.com/Paper-ACCSI08-ACCSI08_061.html
شمشیرگرها، محبوبه. 1396. اصطلاحنامه جنگ ایران و عراق/ دفاع مقدس؛ ضرورتی برای سازماندهی مدارک و ارتقای مطالعات جنگ. آرشیو ملی 3 (10): 94–104.
صفری، مهدی. 1383. مدل‌سازی مفهومی در بازنمون رسمی دانش: شناختی از هستی‌شناسی در هوش مصنوعی و نظام‌های اطلاعاتی. اطلاع‌شناسی 1 (4): 75–104.
صنعت‌جو، اعظم. 1384. ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی در مقایسه با آن. فصلنامه کتاب 64: 79–92.
فتحیان دستگردی، اکرم. 1389. مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی استانی، مرتضی، مریم آذرگون، و مظفر چشمه‌سهرابی. 1397. روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها: موردپژوهشی حوزه علم‌سنجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 33 (4): 1765–1792.
هاتفی مستقیم، رقیه، فهیمه باب‌الحوائجی، نجلا حریری، و ملوک‌السادات حسینی بهشتی. 1399. هستان‌نگاری تحکیم خانواده مبتنی بر منابع دانش در حوزه مطالعات زنان در ایران FamilyOnto. فصلنامه خانواده‌پژوهشی 16 (4): 472 – 453.
 
Dragos, Valentina. 2013. Developing a core ontology to improve military intelligence analysis. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems 17 (1): .29-36.
Hjørland, Birger. 2002. Domain analysis in information science: eleven approachestraditional as well as innovative. Journal of Documentation 58 (4): 422- 462.
Hodge, Gail. 2000. Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files. https://www.semanticscholar.org/paper/Systems-of-Knowledge-Organization-for-Digital-Files-Hodge/567c83fcc1e123936777f21abd713bc9cf7f6a9b.pdf (accessed Aug. 24, 2020)
Namvar, Z., F. Nooshinfard, F. Babalhavaeji, and M. Hoseini Beheshti. 2019. CivilOnto: An Ontology Based on Persian Articles Published in Civil Engineering Domain. International Journal of Information Science and Management 17 (2): 33-53.
Noy, Natalya. F., and Deborah L. McGuinness. 2001. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. https://www.semanticscholar.org/paper/Ontology-Development-101%3A-A-Guide-to-Creating-Your-Noy/c15cf32df98969af5eaf85ae3098df6d2180b637.pdf (accessed Aug. 29, 2020)
Ruiz-Martinez, J. M., R. Valencia-Garcia, J. T. Fernandez-Breis, F. Garcia Sanchez, and R. Martinez-Bejar. 2011. Ontology learning from biomedical natural language documents using UMLS. Expert Systems with Applications 38 (10): 12365-12378
Sanatjoo, Azam. 2007. Improvement of thesaurus design through a work-task orented methodology. Doctoral thesis. Royal school of Library and Information science. Denmark.
Sawsaa, Ahlam. 2013. A Generic Model of Ontology to Visualize Information Science Domain (OIS). Doctoral thesis. University of Huddersfield.
Uschold, Mike, and Micheal Gruninger. 1996. Ontologies: principles, methods and applications. Knowledge Engineering Review 11 (2): 93-155