دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، مهر 1376 
امانت بین کتابخانه ای

صفحه 1-9

فرزانه فرزین؛ رکن الدین احمدی لاری


ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات

صفحه 10-19

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات