کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دیجیتالی
ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 135-169

10.52547/jipm.37.1.135

سمیه نعمتی لفمجانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم‌نیا


ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 453-488

10.35050/JIPM010.2018.069

مهدی علیپور حافظی؛ هادی رمضانی؛ عصمت مومنی


تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 35-59

10.35050/JIPM010.2013.002

حامد علیپورحافظی؛ عباس حری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


حق مؤلف در محیط دیجیتالی

دوره 22، شماره 1، مهر 1385، صفحه 111-130

غلامرضا فدائی عراقی؛ نجمه کاراندیش