شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیرگذار بر امنیت نظام‌ های اطلاعاتی گسترش یافته با روش معماری خدمت‌گرا

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.35050/JIPM010.2014.011

چکیده

مزایا خاص معماری خدمت‌گرا موجب گسترش روزافزون این نوع معماری در سراسر جهان گردیده است. اما بعضی از ویژگی‌های خاص این نوع معماری موجب گردیده است تا امنیت این نوع نظام اطلاعاتی نسبت به سایر نظام‌های اطلاعاتی بیشتر در معرض مخاطره قرار گیرد. هدف این مقاله، شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیر گذاربر امنیت نظام‌های اطلاعاتی است که با روش معماری خدمت‌گرا توسعه یافته‌اند. در این پژوهش ابتدا از روش تحلیل عاملی به منظور شناختن متغیرهای مکنون و آشکار استفاده گردید، سپس مدل معادلات ساختاریافته با استفاده از نرم افزار Amos به دست آمد و در نهایت مقدار تاثیر گذاری هر یک از ابعاد امنیتی بر امنیت کل معماری خدمت‌گرا با استفاده از مدل معادلات ساختار یافته مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که امنیت در سطح شبکه و خدمات وب و امنیت در سطح پیام بر روی امنیت معماری خدمت‌گرا تاثیر معناداری دارد و خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختار برازش یافته است.

عنوان مقاله [English]

Identification and study of the relationship between factors and dimensions affecting the security of developed information systems using service-oriented architecture

نویسندگان [English]

  • Mandana izadi
  • Mohammad reza taghva
چکیده [English]

Certain advantages of service-oriented architecture have led to the spread of this type of architecture around the world. However, some special features of this type of architecture have led to more compromise between the security in the information system and other information systems. The purpose of this paper is to identify and examine the impact of factors and dimensions of the information security system that has developed by using service-oriented architecture. In this study, the exploratory and confirmatory factor analyses have been used to identify overt and covert variables. Then, a structured equation model and AMOS software have been used. Finally, the effect of each security dimension of security service-oriented architecture was specified by using the structural equation model. The results indicate that network-level security, web services and message-level security have a significant positive impact on service-oriented architecture. The software output is indicative of the fact that the structured model is fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • Web service security
  • Service oriented architecture