بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ ای بر فرایند رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.35050/JIPM010.2015.042

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر عوامل زمینه‌ای بر رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب است. در این مطالعه چگونگی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر تاکتیک‌های جستجو و ارزیابی نتایج جستجو از دیدگاه کاربران بررسی شده است. این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی و با رویکردی ترکیبی (کمی و کیفی) صورت گرفته است. تعداد 30 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان داوطلبانه در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 در این پژوهش شرکت کردند. گردآوری داده‌ها از طریق دو پرسشنامه و فایل گزارش با استفاده از نرم‌افزار کمتازیا استودیو انجام شد. بر طبق یافته‌ها، (3/53 درصد) از شرکت‌کنندگان از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کردند. استفاده از پرسش جستجوی کوتاه رایج‌تر از پرسش جستجوی طولانی بود. افراد از گزینه‌های جستجوی پیشرفته به ندرت استفاده می‌کردند (23 درصد) و به طور متوسط، تعداد کمی از صفحات نتایج جستجو را مشاهده می‌کردند (27/2Mean=). همچنین یافته‌ها تأثیر عوامل زمینه‌ای را بر زمان جستجو، تاکتیک‌های جستجو (شامل پرس‌وجو و مرور) و ارزیابی نتایج جستجو از دیدگاه کاربران (شامل سهولت استفاده، سودمندی، رضایت و قضاوت ربط) نشان داد. تاکتیک مرور به عنوان رایج‌ترین تاکتیک به کار رفته توسط کاربران شناخته شد. همچنین متغیرهای سهولت استفاده و قضاوت ربط در میان جنبه‌های مختلف ارزیابی نتایج جستجو از دیدگاه کاربران اختلاف معناداری را بر اساس عوامل زمینه‌ای، نشان دادند؛ درحالی‌که تاکتیک-های پویش، استخراج و اعتماد کمتر تحت تأثیر عوامل زمینه‌ای قرار داشتند. یافته‌های این مطالعه حاوی مفاهیم کاربردی برای طراحان نظام‌های بازیابی اطلاعات است؛ بطوریکه می‌تواند در طراحی نظام‌‌هایی با رابط کاربر بهتر و متناسب با سطوح مختلف دانش موضوعی و تجربه‌ی جستجوی کاربران به کار رود و موجب ارتقای فرایند جستجو و بهبود کیفیت نتایج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Contextual Factors on Information Seeking Behavior on the Web by Postgraduate Students at Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Rahimi
  • Maryam Okhovati
  • Farzaneh Zolala
چکیده [English]

This paper aims to determine the influence of contextual factors on information seeking behavior. This survey investigates search tactics used and users’ perceptions of the search results on the Web by postgraduate students at Kerman University of Medical Sciences. This study was conducted through a mixed method. Thirty postgraduate students voluntarily participated. The study was carried out in the first semester of the academic year 2012-2013. The data was gathered using two questionnaires and log files recorded with Camtasia Studio software. The findings indicated more than half of the participants (53.3 percent) used Google, short queries were more used than long queries, advanced search options were used rarely (23 percent), and the participants view few search result pages. According to the results, the contextual factors significantly influenced the search time, search tactics (including querying and navigating) and users’ perceptions of the search results (including ease of use, usefulness, satisfaction and relevance judgment). Navigating tactic was primarily used by the participants. Among different aspects of users’ perceptions of the search results, ease of use and relevance judgments were significantly different based on the contextual factors, whereas scanning, extracting, and confidence were less affected by the contextual factors. The findings suggest practical implications for information retrieval systems designers that can design of systems with better user interface in order to meet the needs of users with different knowledge and skills, in this way it leads in promotion of search process and improvement of search results quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information-seeking behavior
  • contextual factors
  • Query
  • Web
  • Postgraduate Students
  • Kerman University of Medical Sciences