کلیدواژه‌ها = فنّاوری اطلاعات
دوره های عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فنّاوری اطلاعات

دوره 27، شماره 4، مهر 1391، صفحه 857-886

جمشید ناظمی؛ علی باقری


عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 539-559

محمدتقی تقوی فرد؛ محسن زاهدی ادیب؛ مصطفی ترابی


ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 462-479

داود کریم زادگان مقدم؛ محسن خداپرست؛ داود وحدت


فنّاوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 171-188

فتاح شریف زاده؛ مهدی نریمانی؛ علیرضا کوشکی